Marktconsultatie bouwteam brug – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie bouwteam brug

Brug over het kanaal van Deurne
Foto: Google Streetview

De Meijelseweg bevindt zich tussen de dorpskernen van Meijel en Beringe. De weg wordt veel gebruikt, zowel door gemotoriseerd als niet-gemotoriseerd verkeer. Vooral woon-werkverkeer, woom-schoolverkeer, personenvervoer en landbouwverkeer maakt gebruik van deze weg. Gemiddeld rijden tussen de 3000-3500 gemotoriseerde voertuigen per etmaal in enkele richting over de Meijelseweg. De weg is nu aan onderhoud toe en de brug over het kanaal van Deurne heeft haar einde levensduur bereikt en zal vervangen moeten worden. De hoofdbrug van de rijbaan bestaat uit beton en dient vervangen te worden, maar evenwijdig aan deze hoofdbrug ligt een fietsbrug van staal. Onder aan de hoofdbrug hangt ook een houten fietsbrug aan het dek van de betonbrug. Hier dient rekening mee te worden gehouden bij de vervanging. De gemeente combineert de vervangingsopgave van de brug met het onderhoud aan de weg tussen de dorpskernen Meijel / Beringe in een project. De beoogde aanpak is om het ontwerp, engineering en de uitvoering te realiseren door middel van een bouwteamcombinatie. Dit lijkt een geschikte manier om de beschikbare expertise vanuit de markt te kunnen benutten. 

Belangrijke stakeholders en aandachtsgebieden voor dit project zijn het Waterschap, Provincie, aanwonenden, bedrijven, personenvervoer, archeologie, explosieven, flora en fauna. In dit kader wenst de gemeente Peel en Maas advies te krijgen vanuit de markt hoe zij aankijkt tegen bepaalde vraagstukken voor dit project. Er zal bekeken worden of de daarbij behorende fiets/loopbruggen behouden kunnen blijven of ook zullen worden vervangen. De lengte van het tracé is ongeveer 3 km. Aan de weg dient onderhoud te worden gepleegd om deze toekomstbestendig te maken. Een mogelijke eis omtrent bereikbaarheid is dat voet- en fietsverkeer te allen tijde over het water dient te kunnen gaan, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een tijdelijke voorziening. Of hier daadwerkelijk invulling aan dient te worden gegeven zal blijken uit de klanteisspecificatie-gesprekken en zal worden beschreven in de aanbesteding. In de bouwteamfase zal worden bepaald of twee bruggen dienen te worden gebouwd of één brug. 

Deze marktconsultatie is nog geen formeel onderdeel van een eventueel aanbestedingsproces. De marktconsultatie en daaruit verkregen antwoorden kunnen wel belangrijke input vormen in de keuze óf een aanbestedingsprocedure gestart wordt. Ook draagt het bij aan het opstellen van een duidelijke uitvraag in een eventueel aanbestedingsdocument. Voor de goede orde geven wij aan dat deze marktconsultatie alleen bedoeld is als een vrijblijvend verkennend onderzoek en er geen vergoeding van eventuele kosten m.b.t. deelname hieraan wordt uitgekeerd. U heeft wel, met het indienen van uw antwoorden, de mogelijkheid om input te leveren voor de toekomstige aanbestedingsprocedure. De gemeente stelt deelname op prijs.

Over een eventuele mondelinge toelichting wordt niet gesproken, wel ontvangt men graag voor 25 juni, o.i. erg kort.

De vragenlijst is kort dus geven we die onverkort weer:

Acht je de beoogde opzet in bouwteam voor deze opgave als meest passend of zie je een meer geschikte opzet en zo ja welke?
Wat voor gunningscriteria zou je voorstellen voor de selectie van een bouwteampartner?
Waarin kun je je als aannemer onderscheiden v.w.b. gunningscriteria?
Wat is een goede verhouding in prijs-kwaliteit als gunningscriteria?
Welke risico’s zien jullie voor dit project?
Wat zou je de gemeente willen meegeven qua tips/adviezen voor dit project?

Bron: Tenderned 21 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/230962

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *