Marktconsultatie baggeren Oostelijke Vechtplassen provincie Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie baggeren Oostelijke Vechtplassen provincie Noord-Holland

Foto: www.pixabay.com

De provincie Noord-Holland heeft het voornemen delen van vijf Loosdrechtse plassen en delen van de Drecht te baggeren inclusief het realiseren en beheren van het hiertoe benodigde baggerdepot. Het beoogde resultaat van dit project is de bevaarbaarheid van de plassen te verbeteren tot een maximale diepte van 2,0 meter (-3,2 NAP) op de locaties zoals aangegeven op de scopekaart in de marktconsultatiedocumenten. Voor de Drecht geldt dat deze wordt gebaggerd tot een diepte van 1,5 meter (-2,8 NAP) op enkele knelpunten (spot baggeren). De verwachte omvang is circa 125.000 m3 baggerspecie die vervolgens dient te worden toegepast in het gebied. De insteek is dat het baggeren en de aanleg en beheer van de overslaglocatie en weilanddepot in één contract wordt aanbesteed (fase 1).Dit met minimale stikstofemissies en energiegebruik.

Een meekoppelkans is om (een deel van) de bagger nuttig toe te passen om nieuwe natuur te maken (legakkers, moerasgebied, rietoevers of natuureilanden). Dat sluit aan op een van de andere doelen van het Gebiedsakkoord, die in andere deelprojecten worden opgepakt. De provincie is voornemens dit werk aan te besteden middels een Europese aanbesteding die zal resulteren in een (traditionele) bouwteamovereenkomst. In de bouwteamfase zullen in gezamenlijkheid aanvullende conditionerende onderzoeken worden uitgevoerd en zal het
uitvoeringsontwerp gezamenlijk worden opgesteld als basis voor het bestek aan het eind van de bouwteamfase.

De belangrijkste risico’s binnen dit project zijn:

  • Depotlocatie kan niet worden gerealiseerd;
  • Vergunningen worden niet volgens planning verkregen (o.a. als gevolg van stikstof);
  • Retourwater kan niet worden geloosd;
  • Reeds gebaggerde delen slibben weer dicht;
  • Hoeveelheid te baggeren m3 valt hoger of lager uit dan verwacht.

Provincie Noord-Holland heeft een marktconsultatie geplaatst op de website van TenderNed. Partijen hebben via TenderNed de mogelijkheid de documentatie met bijbehorende bijlagen te downloaden. Deelname aan de marktconsultatie is vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan
ontleend worden voor de aanbesteding. De marktconsultatie zal plaatsvinden in twee rondes:

Ronde 1 schriftelijke ronde:
Ten behoeve van de eerste ronde is een vragenlijst aan deze publicatie gevoegd. Aan geïnteresseerde partijen wordt gevraagd om de vragen schriftelijk te beantwoorden. De ingevulde vragenlijst kan via de berichtenmodule op het dashboard van deze marktconsultatie op TenderNed terug worden gestuurd (graag uiterlijk 30 september in verband met de voorbereiding van de eventuele gesprekken).

Ronde 2 mondelinge ronde:
Op basis van de schriftelijke reacties nodigt provincie Noord-Holland partijen uit waarvan zij van mening is dat een individueel en verdiepend gesprek van toegevoegde waarde is. Tijdens het gesprek zal de ingevulde vragenlijst het uitgangspunt zijn.

Afhankelijk van het aantal reacties bepaalt provincie Noord-Holland hoeveel partijen worden uitgenodigd voor een verdiepend gesprek. De provincie heeft de wens diversiteit aan te brengen in de uit te nodigen partijen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de mening van de markt. Het gaat hierbij o.a. om diversiteit in bedrijfsomvang, type bedrijf en aard van de werkzaamheden. De individuele gesprekken zullen maximaal 45 minuten duren en digitaal plaatsvinden via Teams. Er is tijd gereserveerd voor de gesprekken op dinsdag 6 oktober (om 13:00 of 14:00 uur) en woensdag 7 oktober 2020 (om 9:30 of 10:30). U kunt in de vragenlijst een voorkeur opgeven. U hoort uiterlijk twee werkdagen voor deze datum of en wanneer u wordt uitgenodigd voor een verdiepend gesprek.

Bron: Tenderned 28 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206775

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *