Marktconsultatie arbodienstverlening Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie arbodienstverlening Hoorn

Illustratie: Pixabay.com

Binnen de gemeente Hoorn heeft men te maken met een stijgend verzuimpercentage. Het totaal verzuimpercentage in 2021 was 6,53%. Het zwaartepunt ligt al jaren bij langdurig verzuim. De gemeente Hoorn heeft meer regie op de verzuimdossiers gezet. Er is een scheiding gemaakt tussen verschillende oorzaken:
a. Niet kunnen voldoen aan de verwachtingen (onvoldoende functioneren). Disbalans tussen wat er moet en wat er kan zorgt voor afname werkvermogen en kan leiden tot verzuim;
b. Verzuim als gevolg van fysieke en/of mentale beperkingen. De actuele praktijk laat een grote mate van werkdruk zien bij een aanzienlijk deel van de medewerkers. Dat geldt ook voor het management.

De gemeente Hoorn werkt met het eigen-regie-model: de medewerker vraagt verzuim-verlof aan bij de manager, de manager is casemanager, inzet expertise bedrijfsarts e.a. gaat op via een standaard opvraag en op adviesvraag van de manager. HR heeft een ondersteunende rol voor de manager. Het dossier moet nu door de manager worden bijgehouden in een speciale applicatie van de arbodienst.

In de praktijk komt dit eigen-regie/gedragsmodel nog niet overal goed tot zijn recht. We constateren dat er geen organisatie brede aanpak is en stijlen van leidinggeven verschillen. Ook de kennis en ervaring van teammanagers is divers.
In het algemeen reageert het management relatief reactief qua verzuim. De wens is om de omslag te maken naar focus op duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van uitval. Recent is een externe verzuimcoach aangesteld om een ‘trendbreuk’ te realiseren.

De gemeente Hoorn wenst door middel van deze marktconsultatie meer inzicht te krijgen in het marktaanbod van de oplossingen op het gebied van arbodienstverlening. Deze marktconsultatie vindt plaats ter voorbereiding op een voorgenomen aanbesteding. De gemeente Hoorn staat voor de aanbesteding van drie percelen:
1. Bedrijfsarts voor begeleiding Wet Poortwachter;
2. Begeleiding re-integratie medewerkers ‘ziek uit dienst’ (max 2 jaar);
3. Begeleiding re-integratie medewerkers WGA (max 10 jaar).
Hoorn is van plan om een overeenkomst voor arbodienstverlening met één of meerdere leveranciers af te sluiten. De ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst is uiterlijk 1 juli 2022 en zal een looptijd hebben van vier jaar.

Indien u wilt deelnemen aan de marktconsultatie dient u de vragen te beantwoorden. De ingevulde vragenlijst kunt u indienen via TenderNed. Op uiterlijk 11 februari om 16.00 uur ontvangt Hoorn graag uw reactie. De antwoorden van u zullen (indien relevant) als input dienen bij het bepalen van de aanbestedingsstrategie en het opstellen van de aanbestedingsdocumenten.
De gemeente Hoorn kan besluiten om aansluitend een mondeling consult te organiseren met één of meer deelnemers. Het doel ervan is om één of meerdere onderdelen van de vragenlijst te verduidelijken. Vanwege corona zal het mondelinge consult plaatsvinden via Microsoft Teams, met een tijdsduur van maximaal 30 minuten.

Bron: Tenderned maandag 31 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/251108

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *