Maaiwerkzaamheden waterplanten IJmeer-Markermeer Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Maaiwerkzaamheden waterplanten IJmeer-Markermeer Hoorn

Foto: Gemeente Hoorn

Door de verbeterde waterkwaliteit in het Markermeer-IJmeer neemt het aantal waterplanten (fonteinkruid) toe en veroorzaken ze overlast voor de waterrecreatie buiten de vaargeulen. Dit levert onveilige situaties op voor de pleziervaart en er ontstaan schades aan de boten van de visserij. De overmatige groei veroorzaakt problemen voor de hulpdiensten te water en het gebied wordt steeds minder aantrekkelijk voor de waterrecreatiesector. Het is van groot belang dat er voldoende en tijdig gemaaid wordt om de bevaarbaarheid te behouden. Het totaal te maaien oppervlak, waar vergunning voor is verleend (circa 710 hectare), is verdeeld over drie percelen. Het exact te maaien oppervlak per perceel zal jaarlijks worden bepaald op basis van:

  • de groei van de fonteinkruiden;
  • het aantal meldingen van overlast aan het begin van het maaiseizoen (1 juli 2021)

De doelen die de gemeente Hoorn met deze aanbesteding wil bereiken zijn het tegengaan van overlast door waterplanten en het verbeteren van de bevaarbaarheid van het IJmeer-Markermeer alsmede het bijdragen aan de veiligheid van de watersport in het gebied het IJmeer- Markermeer en Hoornse Hop.

Het exacte maaioppervlakte zal tijdig (uiterlijk 14 kalenderdagen) van te voren worden doorgegeven door de gemeente. Er wordt verwacht van opdrachtnemer dat hij een registratie bijhoudt en doorgeeft van het gemaaide oppervlakte. De opdrachtgever zal de registratie faciliteren door kaartmaterialen aan te leveren bij de opdrachtnemer. Dit zal waarschijnlijk plaatsvinden met gebruik van de applicatie Techmaps.

Met deze aanbesteding kiest de gemeente Hoorn één opdrachtnemer per perceel waarmee een raamovereenkomst wordt asfgesloten voor de maaiwerkzaamheden IJmeer-Markermeer.
De opdracht bestaat uit 3 Percelen:
Perceel 1: Oostzijde IJmeer-Markermeer
Perceel 2: Westzijde IJmeer-Markermeer
Perceel 3: Ondiepe gebieden IJmeer-Markermeer

In de het bij de aanbestedingsdocumenten gevoegde ‘Programma van Eisen’ vindt u meer informatie over de opdracht.
De ingangsdatum van de raamovereenkomst is 16 juni 2021 en heeft een initiële looptijd van 2 jaar. De overeenkomst kan twee keer met één jaar worden verlengd. De einddatum van de raamovereenkomst, na alle verlengingsopties, is 15 juni 2025. Indien de overeenkomst niet verlengd wordt of niet meer verlengd kan worden, loopt deze van rechtswege af. Gezien de geraamde opdrachtwaarde is bij deze aanbesteding gekozen voor de Europese openbare procedure.

Bron: Tenderned 9 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224781

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *