Maaien bermen en onderhoud watergangen buitengebied Midden-Delfland – Aanbestedingsnieuws

Maaien bermen en onderhoud watergangen buitengebied Midden-Delfland

Foto: ©Gemeente Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland is een kleine gemeente in het groene veenweidegebied tussen Rotterdam, Den Haag. In de gemeente liggen drie dorpen, Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. In het buitengebied liggen een aantal buurtschappen zoals ‘t Woudt, de Zweth de Kapel en Negenhuizen. De gemeente onderhoudt een areaal bermen en watergangen langs wegen en paden in het buitengebied. De bermen verschillen van elkaar. Langs drukke wegen of in smalle bermen voert de gemeente een intensief beheer. Het gewas in deze bermen mag niet te lang worden. In deze bermen heeft de gemeente geen ecologische doelstellingen. Waar het mogelijk is voert de gemeente een ecologisch maaibeheer. Zij doet dit alleen in bredere bermen met een gunstige bodem. De ecologische bermen zijn waardevol. De gemeente investeert hier al vele jaren in het natuurlijke beheer. In veel bermen groeien bijzondere planten. De bermen zijn bloemrijk en een meerwaarde voor de biodiversiteit. Verkeerde of onzorgvuldige uitvoering van het onderhoud kan de investeringen uit het verleden ernstig beschadigen.

De gemeente Midden-Delfland heeft een kleine ambtelijke organisatie. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn persoonlijk contact en een goede samenwerking met de aannemer belangrijk. De gemeente verwacht van de aannemer een proactieve houding. Gemeente Midden-Delfland heeft het om het maaien van bermen en onderhoud (schonen) watergangen voor de komende drie jaar aan te besteden (2021-2023) op basis van een raamovereenkomst volgens de RAW systematiek. Afhankelijk van tussentijdse evaluaties is gemeente Midden-Delfland voornemens deze werkzaamheden jaarlijks met een jaar te verlengen, met een maximum van twee verlengingsperiodes van een jaar.

Inhoudelijk bestaan de uit te voeren werkzaamheden bestaan uit :

• het maaien van ruw gras en hooigras;
• het uitvoeren van ecologisch beheer van bloemrijke bermen;
• het maaien van obstakels;
• het maaien rond bomen in het ruw gras
• het maaien en schonen van sloot kanten;
• het maaien van diverse “overige” gras percelen zoals op biologisch belangrijke terreinen, rietlanden, begrazingsvelden.

Op de opdracht is geen exclusiviteit van toepassing. De gemeente Midden-Delfland behoudt zich het recht voor om een onderdeel van de opdracht bij een of meerdere andere partijen uit te zetten. Voor integrale werkzaamheden met diverse andere disciplines behoudt de opdrachtgever zich het recht voor dit, conform haar eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid, separaat aan te besteden en buiten deze RAW-raamovereenkomst op te dragen. Deze opdracht is niet in percelen verdeeld. De werkzaamheden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is praktisch onmogelijk om de werkzaamheden te verdelen in percelen, bijvoorbeeld doordat bermen door de gehele gemeente in elkaar overlopen. Alle werkzaamheden dienen daarom door één leverancier te worden uitgevoerd.

Deze Europese openbare aanbestedingsprocedure heeft betrekking op de aanbesteding van een RAW raamovereenkomst met het karakter van werken en aan werken gerelateerde dienstverleningsactiviteiten. De aanbestedingsprocedure is overeenkomstig de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad, van 26 februari 2014, betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG. De Europese openbare aanbestedingsprocedure vindt plaats met toepassing van hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De gunning van de opdracht vindt plaats op basis van de laagste prijs. De redenen om niet op de beste prijs-kwaliteitsverhouding maar op laagste prijs te gunnen zijn:
– naast de prijs zijn er geen criteria relevant voor de kwaliteit van de aanbieding, er zijn niet direct criteria waar partijen zich op kunnen onderscheiden noch zijn er criteria die voor de opdrachtgever toegevoegde waarde hebben;
– er zijn daarom geen grote kwaliteitsverschillen te verwachten tussen de aanbieders, mede omdat de inhoud en de kwaliteit in het bestek ondubbelzinnig vastgelegd is;
– het werk dat omschreven staat in dit bestek is eenduidig, er zijn geen mogelijkheden voor de aannemers voor innovatie, ontwerp- of uitvoeringsoplossingen.

Bron: Tenderned 13 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224968

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *