Echtscheidingsondersteuning Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Echtscheidingsondersteuning Haarlemmermeer

Foto: Pixabay.com/Geralt

Het gaat in deze aanbesteding om een opdracht die uitsluitend betrekking heeft op het verrichten van diensten. Het betreft hier diensten in het kader van de Jeugdwet. https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2020-07-01
Jaarlijks worden vele huwelijken ontbonden en samenwoon relaties verbroken. Van de “nieuwe” minderjarige scheidingskinderen maakt zo’n 5% een heftige vechtscheiding mee. Dit wordt gekenmerkt door (langdurige)
ruzies soms gepaard gaand met gewelddadig gedrag en juridische procedures. Voor al deze kinderen en hun ouders betekent de scheiding dat er ingrijpende veranderingen plaats vinden: vader en/of moeder een nieuwe partner, minder geld te besteden, verhuizing, een deel van de familie niet meer zien, van school veranderen. De gezinsleden moeten een nieuw evenwicht vinden. Kinderen zijn flexibel en in staat zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze aanpassing wordt echter belemmerd wanneer ouders strijden en er langdurig conflicten en juridische strijd zijn tussen de ouders. Scheidingskinderen ondervinden gevolgen op meerdere leefgebieden tegelijk en lopen groter risico op problemen bij opgroeien en in volwassenheid. Vechtscheidingen zijn kostbaar op vele terreinen voor zowel individu (bv. psychosociaal, financieel) als voor omgeving (bv. verscheurd netwerk) en maatschappij (bv. juridische procedures, schooluitval). Sinds 2009 is het gebruikelijk dat beide ouders het gezag over hun kinderen houden; ze moeten samen een ouderschapsplan opstellen om zaken als omgang, financiën enz. goed te regelen.
Deze inkoop zal na afronding van de procedure onderdeel uitmaken van de inkoop Jeugdhulp van de gemeente Haarlemmermeer.

De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden: Het leveren van onderzoek, advies, ondersteuning en behandeling bij echtscheidingen. Binnen het aanbod van de opdrachtnemer vallen de volgende producten/diensten:

Onderzoek en advies
Behandeling echtscheidingstrauma
Ondersteuning bij echtscheiding
Werken aan ouderschap
Werken aan ouderschap bij ouders met LVB
Herstel contact tussen kind en uitwonende ouder
Begeleiding/behandeling van het kind

De gemeente beoogt partijen te contracteren:
die een ‘partner’ zijn, die uiteraard de juiste echtscheidingsproducten leveren, die toegevoegde waarde bieden en mee denken en helpen in de transitiefase naar professioneel opdrachtgeverschap en een continu borging- en verbeterproces (leercurve);
die garanderen en feitelijk in staat zijn de te voldoen aan het programma van eisen.

De raamovereenkomst heeft een looptijd van 18 maanden vanaf 1 juli 2021 tot 1 januari 2023, de gemeente heeft de optie de overeenkomst één maal te verlengen voor de duur van twee jaar (tot uiterlijk 1 januari 2025). De gemeente behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor om de te contracteren diensten te integreren in de nieuwe inkoop Jeugdhulp, en daarmee de overeenkomst voor minder dan twee, respectievelijk één jaar te verlengen.  De gemeente sluit met meerdere ondernemers een overeenkomst. Indien de gemeente binnen de raamovereenkomst een nadere opdracht wil verstrekken, wordt de volgende
procedure gehanteerd: de gemeentelijke toegang verstrekt -nadat de cliënt door de daartoe bevoegde verwijzer is verwezen- een beschikking op basis waarvan de ondersteuning kan worden aangevangen. Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten volume voor echtscheidingsondersteuning circa €313.983,- exclusief BTW per jaar.
Dit bedrag is slechts een raming en geeft geen garantie voor de werkelijke afname de komende jaren. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om werkzaamheden, zoals hierboven genoemd, buiten deze raamovereenkomst door derden (onderhands of openbaar) te laten uitvoeren indien het gecontracteerd aanbod niet passend blijkt te zijn in specifieke gevallen.

Het verduidelijkingsgesprek is onderdeel van de procedure en heeft tot doel de kostprijsopbouw aan de hand van de kostprijselementen in informatieve zin nader toe te lichten en waar gewenst te illustreren. Vanuit het gesprek verkregen nieuwe en/of andere inzichten kunnen NIET leiden tot aanvullingen van de offerte, maar WEL tot herstel van opgevoerde gegevens in het tarievenblad, voor zover zulks geen discriminatie veroorzaakt. Ter voorbereiding op het gesprek wordt per individuele inschrijver inzage gegeven in de voor zijn offerte relevante producten en de referentietarieven waarmee de offerte vergeleken is. De gesprekken zullen plaatsvinden op 28 mei 2021.

Bron: Tenderned 13 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224976

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *