Levering ondergrondse containers Tynaarloo – Aanbestedingsnieuws

Levering ondergrondse containers Tynaarloo

Foto: Google Streetview

De gemeente Tynaarlo voorziet met de eigen gemeentelijke dienst het beheer van de openbare ruimte. De gemeente heeft het voornemen om ondergrondse containers aan te schaffen ten behoeve van de afvalinzameling. Gezien de omvang van de
opdracht, dient een Europees aanbestedingstraject doorlopen te worden. 

De gemeente gebruikt voor de afvalinzameling ondergrondse restafvalcontainers voor wijken met appartementen en
hoogbouw. Het betreft afvalsystemen met naar keuze van de gebruikers een inworp van 30 of 60 liter zakken. Op het aanbod van restafval is een diftar-tarief van toepassing. De komende jaren wil de gemeente het aantal ondergrondse containers verder uitbreiden, onder meer in nieuwbouwwijken. Het gaat naar schatting om 20-40 ondergrondse containers in een periode van vier jaar. Naast restafval kan het ook wenselijk zijn om voor andere fracties (oud papier en karton OPK en plastic, metaal en drankverpakkingen PMD) ondergrondse containers te gaan gebruiken. De gemeente wil voor de levering van de inzamelmiddelen een raamovereenkomst afsluiten, voor een periode van vier jaar. Het plaatsen van de buitenbakken en onderhouden van de systemen doet zij in eigen beheer. Alleen voor de toegangscontrole systemen op de ondergrondse containers zal de gemeente een onderhoudscontract afsluiten. De opdracht is verder inhoudelijk beschreven in het Programma van Eisen. Dit PvE bevat in hoofdgroepen de navolgende eisen: 

1. Eisen van algemene aard voor ondergrondse containers
2. Eisen t.b.v. specificaties buitenbak
3. Eisen t.b.v. specificaties binnenbak ondergrondse containers
4. Eisen t.b.v. voetgangersplatform
5. Eisen t.b.v. veiligheidsvloer
6. Eisen t.b.v. inwerpzuil
7. Eisen t.b.v. toegangscontrole IRDC systeem
8. Eisen t.b.v. vullingsgraadmeetsystemen
9. Eisen t.b.v. plaatsen van de ondergrondse containers
10. Eisen t.b.v. service & onderhoud

Na het versturen van het voornemen tot gunning kan door de aanbestedende dienst een verificatiegesprek belegd
worden met de inschrijver aan wie het voornemen tot gunning bekend is gemaakt. Het verificatiegesprek heeft tot doel om met zekerheid vast te stellen dat de desbetreffende inschrijver in staat en bereid is om de opdracht conform de aanbestedingsdocumenten en de inschrijving uit te voeren. Indien uit het verificatiegesprek naar voren komt dat de te leveren diensten niet voldoen aan de eisen uit de aanbestedingsdocumenten, kan de aanbestedende dienst de inschrijving van de desbetreffende inschrijver als ongeldig aanmerken en haar voornemen tot gunning aan deze inschrijver intrekken, zonder dat deze inschrijver aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Behoudens indien de aanbestedende dienst afziet van gunning van de opdracht, zal de aanbestedende dienst een herzien voornemen tot gunning bekendmaken. Ook met de inschrijver aan wie dan het voornemen tot gunning bekend wordt gemaakt kan een verificatiegesprek belegd
worden, die op gelijke wijze en op dezelfde voorwaarden plaatsvindt als hierboven beschreven. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor eventuele opvolgende herziene voornemens tot gunning. De opdracht wordt aan de inschrijver gegund die de beste aanbieding op basis van prijs-kwaliteitsverhouding heeft gedaan (beste PKV).

Bron: Tenderned 3 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221122

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *