Levering kunststof afrasteringspalen Hollands Noorderkwartier – Aanbestedingsnieuws

Levering kunststof afrasteringspalen Hollands Noorderkwartier

Delen van het door de afdeling Waterveiligheid beheerde areaal aan waterkeringen worden verpacht voor het beweiden van vee. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zorgt ervoor dat er afrastering wordt geplaatst. Van
oudsher werd de afrastering gemaakt door houten palen met gaas. Omdat HHNK duurzaamheid hoog in het vaandel heeft is er besloten om bij vervanging van de afrastering de palen uit te voeren in kunststof.
Deze aanbesteding heeft als doel om per 1 juni 2021 een overeenkomst in te laten gaan met een initiële looptijd tot 31-12-2021 met de mogelijkheid voor  opdrachtgever de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 4 maal voor de duur van één jaar te verlengen. 

Het betreft hier de leverantie van gerecyclede bruine kunststof afrasteringspalen met een diameter van 10 cm en 15 cm. 
De leverantie zal bestaan uit 6000 palen Ø 10 cm en 300 palen Ø 15 cm. Een eventuele volgende bestelling zal afhangen van het beschikbare budget. De omvang is gebaseerd op de opgave van de beheerafdeling Waterveiligheid, waarbij nadrukkelijk
vermeld wordt dat aan deze opgave geen rechten ontleend kunnen worden. 

Er wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving welke voor deze aanbesteding wordt gevormd door de EMVI-laagste prijs. De levering is dusdanig gedetailleerd dat de prijs-kwaliteitsverhouding geen toegevoegde waarde heeft. De omvang van deze levering is beperkt als het gaat om mogelijke innovaties en dergelijke. Het gaat bij deze opdracht om voor ons duidelijk vaststaande (minimum)kwaliteit en wij willen dan ook die kwaliteit voor de laagste prijs inkopen. De minimumkwaliteit is daarom vastgelegd in het Programma van Eisen. Het gunningscriterium laagste prijs zien wij daarom bij deze levering als meest geschikte criterium om te bepalen welke aanbieding voor ons de beste is. Overigens leidt een laagste prijs niet zonder meer tot de laagste kwaliteit. Wanneer het minimumniveau vooraf goed is vastgelegd, krijgen wij voor de laagste prijs doorgaans deze minimaal voorgeschreven kwaliteit. Het indienen van varianten van de inschrijver is niet toegestaan. Lengtevariatie in de positieve zijn wel toegestaan. Langere palen dan aangegeven zijn dus toegestaan, kortere niet.

Deze aanbesteding betreft een Europese openbare aanbesteding waarbij het ARW 2016 hoofdstuk 2 wordt gevolgd.
De aanbesteder acht deze procedure, gezien het onderwerp van de aanbesteding en afgezet tegen het karakter van de markt waarin de potentiële inschrijvers opereren, een toepasselijke en gangbare procedure.

Bron: Tenderned 12 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222059

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *