Levering en plaatsing Wayfinding Amsterdamse metronet – Aanbestedingsnieuws

Levering en plaatsing Wayfinding Amsterdamse metronet

Foto: ®https://vbenvh.nl

Als onderdeel van het ‘Rijksprogramma Beter Benutten’ heeft de provincie Noord-Holland in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam (VRA), toen Stadregio Amsterdam, medio 2013 een programma (programma Wayfinding) opgestart om op R-net knooppunten en metrostations de wayfinding te verbeteren. Wayfinding is de verzamelnaam voor reisinformatie, bewegwijzering en fysieke aanpassingen rond toegankelijkheid en looproutes. Deze middelen moeten reizigers zo optimaal mogelijk faciliteren in een – in principe – voor hem of haar onbekende omgeving te navigeren. In het kader van het programma is in 2013 een schouw georganiseerd, waarmee de scope van de aanpassingen inzichtelijk is gemaakt. In de periode 2014-2018 zijn onder de projectnaam Wayfinding Bestaand Net implementatiefase 1 de eerste maatregelen van het programma uitgevoerd. Door deze maatregelen is op een groot aantal stations een eenduidig, uniform en integraal beeld gerealiseerd.

In de eerste fase van het project zijn niet alle beoogde maatregelen uitgevoerd. Daarnaast is afgelopen jaren een verdere behoefte ontstaan voor het aanpassen en uitbreiden van de Wayfinding door de continue ontwikkeling van het metronetwerk. Het project Wayfinding Bestaande Net – fase 2 treft aanvullende maatregelen om daarmee op stations van het Amsterdamse Metronet een eenduidig-, uniform en integraal beeld te realiseren. Het project bestaat uit twee deelprojecten; dynamische elementen (uitbreiding van DRIS-voorziening) en statische elementen. Deze aanbesteding heeft betrekking het tweede deelproject (statische elementen).

Als basis voor het project is een lijst opgesteld waarin alle openstaande maatregelen staan beschreven vanuit de eerste fase van het project. Daarnaast is op basis van verschillende schouwen de lijst uitgebreid en verder compleet gemaakt. De uitgangspunten zijn getoetst, geüpdatet en definitief vastgesteld en vastgelegd in een Definitief Ontwerp voor de metrostations.

Op het Amsterdamse metronet staat de reiziger centraal. De reiziger dient zo goed mogelijk ondersteund te worden bij zijn reis. Goed zichtbare, leesbare en herkenbare branding/bewegwijzering is essentieel voor een optimaal gebruik en beleving van het metronet. Goede bewegwijzering is, volgens het handboek Wayfinding en Branding, gebaseerd op de volgende vier principes:
1.
Compact: Bezoekers ontvangen de informatie die ze nodig hebben, niet te veel en niet te weinig
2.
Consistent: Informatie wordt alleen aangeboden op plaatsen waar een beslissing moet worden genomen over het vervolg van een route. Er wordt in het metronet gebruik gemaakt van consequente terminologie en op de bestemming wordt de informatie
bevestigd.
3.
Duidelijk: De bewegwijzering is gebruiksvriendelijk en goed te begrijpen. Op ieder informatie-element wordt de informatie zo weergegeven dat die voldoet aan de behoefte van iemand die niet bekend is met de metro. Het creëren van ‘visuele rust’ in het gebied draagt bij aan de herkenbaarheid en leesbaarheid.
4.
Opvallend: De bewegwijzering moet door plaatsing en vormgeving voldoende opvallen, maar niet storend aanwezig zijn in stationsgebouwen.

De opdracht betreft de levering en plaatsing van wayfinding objecten (aangeduid als ‘statische elementen’) op het gebied van reisinformatie, bewegwijzering en fysieke aanpassingen rond toegankelijkheid en looproutes op de Ringlijn, delen van de Oostlijn en Noord/Zuidlijn. Daartoe dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:
– het maken van ontwerpen en constructieve berekeningen ten aanzien van montageconstructies alsmede het leveren en aanbrengen van de bevestigingsconstructies.
– het leveren van objecten en voorzieningen;
– het plaatsen dan wel ophangen of bevestigen van objecten en voorzieningen;
– indien van toepassing, het aansluiten van objecten op de elektriciteitsvoorziening;

De objecten en voorzieningen dienen op 32 stations van de metro in Amsterdam te worden geplaatst en uitgevoerd. De ontwerpen en de berekeningen voor de benodigde constructies dienen door de opdrachtgever vóór aanvang van de productie en uitvoering van de werkzaamheden op de stations te zijn goedgekeurd. De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de ontwerpen ingediend zullen worden voor het verkrijgen van de benodigde (deel)goedkeuringen van het bevoegd gezag in het kader van de vergunning(en). Een compleet overzicht van te leveren en te plaatsen objecten en voorzieningen is opgenomen in
het document ‘Realisatielijst’. De objecten zijn nader omschreven in de documenten ‘Definitieve
ontwerpen’ en ‘Technische ontwerpen’, waarin de (grafische) ontwerpen van alle objecten en de plaatsingslocaties zijn vastgelegd.

De opdracht zal worden verstrekt als een overeenkomst met van toepassing verklaring van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installaties 2012 (UAV 2012). Voor nadere informatie wordt verwezen naar de (concept) overeenkomst en daartoe behorende bijlagen. De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Europese openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. Gegund wordt er volgens de economisch meest voordelige inschrijving, deze wordt bepaald door de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned 22 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225924

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *