Levering cateringproducten Raad van State – Aanbestedingsnieuws

Levering cateringproducten Raad van State

Raad van State
Foto: Google Streetview

De Raad van State heeft twee functies. Enerzijds is de Afdeling advisering van de Raad van State onafhankelijk adviseur van de regering en het parlement over wetgeving en bestuur. Anderzijds is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State stelt zich ten doel om, door advisering aan wetgever en bestuur en door bestuursrechtspraak, bij te dragen aan behoud en versterking van de democratische
rechtsstaat en bewaakt de eenheid, legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur in brede zin.
De Raad van State is gehuisvest aan de Keuterdijk 22 te Den Haag. De reguliere werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 – 18.00 uur. Zij heeft de exploitatie van haar bedrijfsrestaurant ondergebracht bij de eigen facilitaire organisatie, die ook gevestigd is aan de Kneuterdijk 22 te Den Haag.

De Raad van State heeft het voornemen over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer die in staat is om grondstoffen ten behoeve van de cateringorganisatie, inclusief ingrediënten voor de koffieautomaten, exclusief dagvers brood, te leveren. De Raad van State beoogt met deze aanbesteding een raamovereenkomst met één marktpartij te realiseren, ten behoeve van de levering van food en non-foodproducten voor het bedrijfsrestaurant.

De opdracht betreft de leveringen van food en non-food producten ten behoeve van deze facilitaire organisatie, inclusief ingrediënten voor de koffieautomaten, exclusief vers brood. De leverancier van vers brood wordt via een ander (offerte)traject gezocht. De volledige kernassortimentlijst, dient door de opdrachtnemer geleverd te kunnen worden. Deze lijst is in als onderdeel van de aanbestedingsdocumenten opgenomen. Daarnaast wenst opdrachtgever met enige regelmaat cateringproducten in te kopen die niet op de kernassortimentslijst staan vermeld. Deze cateringproducten (food en non-food)
worden door opdrachtgever aangemerkt als randassortiment.

Voor de corona-crisis bedroeg het jaarlijkse omzetvolume naar schatting €250.000,- inclusief btw. In dit volume is de levering van ingrediënten (koffiebonen) voor de koffieautomaten niet meegenomen. Gedurende de periode dat de maatregelen in verband met de bestrijding van het corona-virus van kracht zijn, is de bezettingsgraad op kantoor maximaal 30%. Het bedrijfsrestaurant is in deze periode gesloten, behalve voor het afhalen van voorverpakte broodjes. Het omzetvolume over 2020 is dan ook gehalveerd (circa €125.000,- per jaar) ten opzichte van eerdere jaren. Een deel van de koffieautomaten is uitgeschakeld, dus ook de afname van koffiebonen is verminderd. Ook na het afschalen van de maatregelen zal de bezettingsgraad bij de Raad van State aanzienlijk lager zijn dan voor de corona-periode. Deze lagere bezetting zal zijn weerslag hebben op de afname, in welke mate precies is op dit moment niet te voorspellen en is mede
afhankelijk van de duur van de corona-crisis. De verwachting is dat na het afschalen van de maatregelen het jaarlijkse omzetvolume circa 160.000 excl. btw zal zijn. Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan bovengenoemd geschat omzetvolume.

De Raad van State zal dagelijks de benodigde producten bestellen. Bestellen gebeurt door middel van een door de opdrachtnemer aangeleverde bestelmethode. De bestelde producten zullen uiterlijk om 15:00 uur worden besteld. Hierbij geldt dat de bestelde producten de dag erna geleverd worden. Dit dient te gebeuren tussen 7:00 en 07:30 uur.  De opdrachtnemer zal bij aanvang van de opdracht tot levering een toegangspas ontvangen voor het magazijn. Hier worden alle bestelde producten afgeleverd. Het cateringpersoneel zorgt ervoor dat alle bestelde producten vanuit het magazijn op de juiste plek terecht komen. De Raad van State wil vanuit de opdrachtnemer één vaste contactpersoon met wie zij
communiceert gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Gelet op de omvang van de opdracht, om de (regionale) markt zoveel als mogelijk de gelegenheid te geven om deel te nemen aan de aanbesteding, kleinere ondernemingen kansen te bieden en de transactiekosten voor de inschrijver en de Raad van State zo laag mogelijk te houden is gekozen voor een openbare procedure zoals beschreven in artikel 2.26 Aanbestedingswet.

De raamovereenkomst wordt onder de ARIV-2018 afgesloten, met een looptijd van twee jaar, met een aan de opdrachtgever toekomende optie tot verlenging van maximaal twee maal één jaar. De voor de oorspronkelijke contractperiode overeengekomen bepalingen blijven tijdens de verlenging onverkort van kracht, tenzij in gezamenlijk overleg anders wordt bepaald en vastgelegd. Wanneer de procedure volgens planning verloopt, heeft de opdrachtgever de intentie de
Raamovereenkomst op 17 juni 2021 in te laten gaan.

Bron: Tenderned 4 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221218

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *