Leveren en plaatsen van minicontainers – Loon op Zand – Aanbestedingsnieuws

Leveren en plaatsen van minicontainers – Loon op Zand

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Stadswerk 072

De gemeente Loon op Zand is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Loon op Zand bestaat uit de kernen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. In het afgelopen jaar is in de gemeente Loon op Zand het invoeren van een Diftar-systeem voorbereid. Dit zal per 1 januari 2024 ingevoerd worden. Voor een zorgvuldige implementatie hiervan is een grondstoffenbeleidsplan opgesteld en zijn in de afgelopen jaren de nodige afvalvoorzieningen (Ondergrondse containers, CMS, pasregistratiesysteem) vernieuwd om deze voor te bereiden om deze nieuwe systematiek. Hieronder valt ook de inzet van gechipte minicontainers. Alle inwoners van de gemeente Loon op Zand worden vanaf de publicatie van deze aanbesteding door de gemeente voorgelicht over het effect van de Diftar-regels op de Afvalstoffenheffing en wat deze wijziging concreet voor de inwoners gaat betekenen. Hierin zullen huishoudens ook de keuze moeten gaan maken of zij gebruik willen gaan maken van een 140 liter of 240 liter minicontainer. Inwoners zullen worden ingelicht over de wijze van berekening van de afvalstoffenheffing en dat deze afhankelijk is van zowel het volume van de minicontainer als het aantal ledigingen. Hierin zal o.a. over de vervanging van de minicontainers en de keuze voor de maat restafvalcontainer worden gecommuniceerd. Er zal door de gemeente bij de inwoners gevraagd worden welk formaat minicontainer zij per huishouden willen gebruiken.

Het doel van de aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met één inschrijver voor het inzamelen en
afvoeren van de bestaande minicontainers en het leveren en uitzetten van nieuwe, gechipte minicontainers in de gemeente
Loon op Zand. De opdracht wordt als geheel in de markt gezet omdat alle projectonderdelen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn om een goede dienstverlening tot stand te kunnen brengen. Het als één geheel in de markt zetten van deze opdracht heeft als voordeel dat de opdrachtnemer voor alle stappen verantwoordelijk is zodat hij zelf ervoor kan zorgen dat een complete dienstverlening tot stand komt.

De opdracht bevat verschillende onderdelen welke allemaal onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van opdrachtnemer.
1. Na ontvangst van de bestelling van opdrachtgever zal opdrachtnemer z.s.m. overgaan op de productie van de opgevraagde aantallen 140 en 240 liter minicontainers voor het restafval. Bewoners kunnen in een uitvraag aangeven of ze een 240 liter of een 140 liter minicontainer willen ontvangen. Opdrachtgever zal de uitvraag zelf verzorgen in het eerste kwartaal  van 2023. De uitkomst hiervan wordt met de inschrijvers gedeeld tijdens de Nota van Inlichtingen;
2. De minicontainers dienen voor het uitzetten voorzien te worden van een chip, welke het mogelijk maakt de inzamelfrequentie te meten en het Diftarbeleid uit te voeren;
3. De minicontainers worden voor het uitzetten door opdrachtnemer voorzien van adresstickers o.b.v. de door
opdrachtgever aangeleverde adreslijsten;
4. Opdrachtnemer verzorgt via mailings informatie aan de inwoners, over het moment van en de aandachtspunten
bij, het inzamelen van de bestaande minicontainer en het uitzetten van de nieuwe minicontainer;
5. In afstemming met de inzameldienst van de gemeente worden de bestaande minicontainers na lediging door
opdrachtnemer ingezameld, deze worden afgevoerd en verwerkt;
6. De opdrachtnemer levert en zet de nieuwe minicontainers uit bij alle huishoudens in de gemeente in de maanden
september en oktober. Alle laagbouwaansluitingen dienen voorzien te worden van een minicontainer van 140 of 240 liter voor het restafval. De chips in de minicontainers zijn voorafgaand aan het uitzetten gekoppeld aan het CMS van opdrachtgever, Optibase;
7. De opdrachtnemer verzorgt een servicedesk waar inwoners telefonisch en via e-mail hun vragen en problemen kunnen aanbieden.

Opdrachtgever is van plan een raamovereenkomst aan te gaan voor de periode van 1 juni 2023 tot en met 31 mei 2027.
Nadat alle werkzaamheden voortvloeiend uit de te sluiten overeenkomst en conform alle eisen en criteria uit onderhavige
aanbestedingsdocumenten zijn uitgevoerd, loopt de overeenkomst van rechtswege af. De procedure die gevolgd wordt is een Europese openbare procedure. De opdracht wordt aan de inschrijver gegund die de beste aanbieding op basis van prijs-kwaliteitsverhouding heeft gedaan.

Bron: Tenderned woensdag 8 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290722

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 9 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *