Leermanagementsysteem (LMS) Deltion College Zwolle – Aanbestedingsnieuws

Leermanagementsysteem (LMS) Deltion College Zwolle

Illustratie: © Deltion College

Het Deltion College is een regionaal opleidingscentrum in Zwolle voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het Deltion College bestaat uit o.a. de volgende zeven colleges:
1. College Horeca, Reizen & Dienstverlening
2. College Economie & Ondernemen
3. College Welzijn & Gezondheid
4. College Mobiliteit & Logistiek en Veiligheid
5. College Design, Media en ICT
6. College Techniek & gebouwde Omgeving
7. College Sport, Opvoeding & Maatschappij.

Het Deltion College heeft sinds 2019 een nieuwe onderwijsvisie. In 2022 gaat Deltion een beslissing nemen over de toekomstige digitale onderwijsvoorzieningen. Deltion wil hierbij kiezen voor voorzieningen waarmee de onderwijsvisie in al zijn facetten gerealiseerd kan worden. Deltion heeft voor de digitalisering van de ondersteunende onderwijsprocessen acht
deelprocessen benoemd gebaseerd op de fase waarin de student zich binnen het onderwijs bevindt. De ontwikkeling van een passende ondersteunende onderwijsvoorziening valt binnen het deelproces Onderwijs uitvoeren.

De verwerving van het Leermanagementsysteem (als onderdeel van het online leerecosysteem) behoort bij het bredere Deltion programma D.O.E.N.( Doorontwikkeling Onderwijs Echt Nu). In 2021 zijn de initiatieven rondom de toekomstige digitale onderwijsvoorzieningen onderdeel geworden van het masterplan digitalisering D.O.E.N.

De scope van de opdracht betreft de aanschaf, implementatie en onderhoud (hosten en technisch (applicatie)beheer) van het Leermanagementsysteem (LMS), in de vorm van een Software as a Service (SaaS) oplossing, waarbij de opdrachtnemer optreedt als partner op het gebied van toekomstige ontwikkelingen. Deltion wil deze oplossing (inclusief de aan de opdracht verbonden gerelateerde dienstverlening) afnemen bij één gedegen partij, die zich in de markt heeft bewezen. Het is mogelijk dat modules en nieuwe technologieën (welke in het verlengde liggen van de bepaalde scope) die op het moment van inschrijven nog niet bestaan of nog niet uitvoerbaar zijn, tijdens de looptijd van de overeenkomst toegepast worden. Mocht deze situatie zich voordoen, dan hoeft er geen aanvullende opdracht uitgevoerd te worden. Eventuele toekomstige aanvullingen worden afgesloten onder de voorwaarden en overeenkomst zoals overeengekomen tijdens deze aanbesteding. Wettelijke verplichtingen en /of wijzigingen kunnen ook zonder wezenlijke wijziging geïmplementeerd worden. De dienstverlening dient te worden uitgevoerd conform de eisen en wensen, zodat de navolgende prestaties opgeleverd kunnen worden:
• Gebruikersrecht oplossing.
• Via internet te gebruiken oplossing (SaaS).
• Technisch (applicatie) beheer en ondersteuning.
• Implementatie oplossing, waaronder wordt verstaan projectmanagement (leverancierszijde), technische- en functionele implementatie.
• Advisering bij de (onderwijskundige) inrichting oplossing.
• Partnerschap bij ontwikkeling en innovatie van de oplossing.
• Koppelingen naar relevante systemen.
• Het waarborgen van veiligheid (technisch/organisatorisch/AVG).
• Verzorgen van instructie/opleidingen t.b.v. “train the trainers” (docenten), functioneel beheerders, de ontwerpers en ontwikkelaars.
• Optioneel: kansen zoals aangeboden in V-9

Het Deltion College heeft het voornemen om, met één partij, een overeenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van drie jaar. Het is uiteraard de intentie van het Deltion College het gecontracteerde voor langere periode dan de initiële looptijd van drie jaar af te nemen. Het Deltion College gunt de opdracht voor onbepaalde tijd. Dit is uiteraard niet hetzelfde als ‘onbeperkt’. Duurovereenkomsten kenmerken zich doordat ze gedurende de looptijd door opzegging kunnen worden beëindigd. Gelet op de verwachte doorlooptijd van de implementatie en de geschatte life cycle van de oplossingen hanteert het Deltion College de volgende uitgangspunten:
• De ingangsdatum van de overeenkomst is zo snel mogelijk na definitieve gunning.
• Het Deltion College garandeert een looptijd van drie jaar, uiteraard onder voorbehoud van het algemene recht van het Deltion College een overeenkomst vanwege een verzuim van opdrachtnemer te ontbinden.
• Na afloop van deze periode van drie jaar bestaat er voor het Deltion College gedurende een periode van twee jaar een eenzijdig recht de overeenkomst door opzegging te beëindigen.
• Na afloop van deze twee jaar bestaat er voor beide partijen het recht de overeenkomst door opzegging te beëindigen.

Voor deze aanbesteding heeft het Deltion College gekozen voor de Europese openbare procedure.

De beoordeling van de inschrijving vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs- kwaliteitsverhouding (BPKV). Bij beste BPKV wegen naast prijs ook andere kwaliteitsaspecten mee in de beoordeling van
inschrijvingen. Het Deltion College zet BPKV in om de inschrijvers te stimuleren om meer te bieden dan wat geëist wordt. De BPKV-criteria concretiseren de wensen die het Deltion College heeft boven op de minimumvereisten voor een bepaalde opdracht. Het Deltion College wenst met deze openbare aanbesteding een optimale verhouding te krijgen tussen prijs en kwaliteit.

Bron: Tenderned zondag 11 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271862

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *