Agrarisch perspectief in de gebiedsgerichte aanpak groen blauw Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Agrarisch perspectief in de gebiedsgerichte aanpak groen blauw Noord-Brabant

Brabants landschap. Foto: E. Ploeg

Een gebiedsgerichte aanpak moet de provincie Noord-Brabant op weg helpen naar een Brabant waarin zowel de condities voor de natuur (voldoende schoon water, schone lucht, gezonde bodem, minder stikstof) als de landbouw goed zijn. Met waar mogelijk ook aandacht voor ruimtelijke ontwikkelingen (verstedelijking, infrastructuur, ruimte voor energie). Daarvoor gebeurt al veel. In heel Brabant wordt gewerkt aan realisatie van het natuurnetwerk, schoon en voldoende water, herstel van de natuurlijke condities en een toekomstbestendig landbouw. De gebiedsgerichte aanpak groen blauw bundelt als het ware al die opgaven per gebied.

De dienstverlening houdt het volgende in:
Analyse van de toekomstbeelden van de agrariërs in een specifiek gebied en wat zij nodig hebben om die te realiseren.
Sparren met de agrariër over de richting waarin zij willen ontwikkelen.
Een goede analyse van kansen en bedreigingen van het gebiedsproces voor de agrarische sector in een specifiek gebied.
Advies over het realiseren van koppelkansen om de belangen van (het hydrologische herstel van de) natuur en/of watersysteem en landbouw beide te dienen.
Tips over voorstellen voor kansrijke projecten die een bijdrage leveren aan de structuurversterking van de landbouw met inachtneming van de overige doelen uit het gebiedsproces. Daarbij kan gedacht worden aan kansen op het gebied van kavelruil,
zelfrealisatie natuur/ agrarisch natuurbeheer, natuur inclusieve landbouw, kansen op het gebied van duurzaam bodem- en
waterbeheer, verbreding van de landbouw of andere nieuwe verdienmodellen en het lokaal sluiten van kringlopen, maar ook
aan kansen voor grondverwerving of aankoop van bedrijven.

Het doel van deze aanbesteding is bekend te worden met de toekomstbeelden van alle agrariërs in een gebied. De individuele
agrariërs zijn deels via de ZLTO vertegenwoordigd in het gebiedsproces. Om een meer nauwkeuriger beeld te krijgen van hun toekomstbeelden en hoe zich dat verhoudt met de overige doelen van gebiedsproces zijn aanvullende gesprekken nodig.

De opdracht krijgt de vorm van een raamovereenkomst voor diensten. De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar, en gaat in op datum definitieve gunning. De provincie heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden tweemaal voor de duur van één jaar te verlengen. De opdracht is niet verdeeld in percelen. U kunt zich alleen inschrijven voor de gehele opdracht. De provincie wil met 1 dienstverlener een raamovereenkomst afsluiten. Opdrachtverlening op basis van de raamovereenkomst, gebeurt door middel van een “Nadere opdracht”. De raamovereenkomst kent geen afnameverplichting en geen omzet garantie. Het maximum bedrag van de diensten waarop deze raamovereenkomst
betrekking heeft, bedraagt €750.000,- exclusief btw gedurende de maximale looptijd van het contract van vier jaar.
De provincie Noord-Brabant doorloopt voor deze aanbesteding een Europese openbare aanbestedingsprocedure. De provincie beoordeelt deze aanbesteding op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). De provincie hanteert bij deze aanbesteding het gunningscriterium:  ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding‘ .

Bron: Tenderned zondag 12 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246673

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *