Leerlingenvervoer gemeente Etten-Leur – Aanbestedingsnieuws

Leerlingenvervoer gemeente Etten-Leur

©ZAZ

Deze aanbesteding van de gemeente Etten-Leur volgt de openbare procedure en is verdeeld in twee percelen. De percelen zijn zodanig vastgesteld dat er sprake is van een zodanige samenhang van de werkzaamheden als één logisch geheel binnen het perceel. Daarbij creëert deze samenhang geen onnodige beperkingen van de markt en behoudt het MKB toegang tot deelname aan de aanbestedingsprocedure. De aanbestedende dienst heeft het voornemen om per perceel met één inschrijver een overeenkomst af te sluiten. Eén inschrijver kan beide percelen gegund krijgen. Het aantal te vervoeren leerlingen bedraagt op de peildatum 1 november 2022 ken een totaal van 266.

Perceel 1: Regio bestemmingen (60 minuten), uitstapplaatsen Breda, Oudenbosch, Oosterhout, Rijsbergen, Etten-Leur en
Roosendaal. Aantal schoollocaties bedraagt 32 en het aantal leerlingen 260.

Perceel 2:  Buiten de regio bestemmingen (90 minuten), uitstapplaatsen Zaltbommel, Sint-Michielsgestel, Tilburg en Bergen op Zoom. Aantal schoollocaties bedraagt 4 en het aantal leerlingen 6

Het aantal leerlingen, de herkomsten (woonadressen en ophaaladressen) en bestemmingen (scholen, stageadressen en onderwijsinstellingen) kunnen voor aanvang en ook gedurende de contractperiode wijzigen. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen in welke vorm dan ook. De opdrachtgever is gerechtigd nieuwe bestemmingen (plaatsen) in te delen in een bestaand perceel indien het vervoer binnen dit perceel valt of wat betreft aard en geografische ligging aansluit aan de grenzen van dat perceel. De vervoerder die het leerlingenvervoer van het betreffende perceel uitvoert, neemt het desbetreffende leerlingenvervoer op in zijn dienstverlening conform alle van toepassing zijnde voorwaarden in de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht deze leerlingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 schooldagen, na aanmelding te vervoeren. Indien de vervoerder dan wel opdrachtgever ten aanzien van leerlingenvervoer naar nieuwe bestemmingen aan kan tonen dat er redelijkerwijs geen aansluiting bij bestaande percelen bestaat, dan valt dit leerlingenvervoer buiten de overeenkomst. In dat geval is de opdrachtgever gerechtigd separaat opdracht te verstrekken aan een dan te bepalen vervoerder.

De uitvoering van het leerlingenvervoer dient plaats te vinden met de volgende voertuigen:
Perceel 1:
• Een taxi (personenwagen) maximaal 4 zitplaatsen exclusief chauffeur
• Een taxibus met maximaal 8 zitplaatsen exclusief chauffeur
• Een rolstoel taxibus met maximaal 8 zitplaatsen exclusief chauffeur
Perceel 2:
• Een taxi (personenwagen) maximaal 4 zitplaatsen exclusief chauffeur
• Een taxibus met maximaal 8 zitplaatsen exclusief chauffeur
Inzet van andere voertuigen is niet toegestaan.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 augustus 2023. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van vijf jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt op 31 juli 2028. De overeenkomst kan daarna drie maal worden verlengd voor de duur van één jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging. Indien een inschrijving voldoet aan de procedurele voorwaarden en compleetheid, en voldoet aan alle gestelde minimumeisen en geschiktheidseisen en er zijn geen gronden voor uitsluiting vindt beoordeling van de inschrijving plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 22 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/283429

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *