Leerlingenvervoer en vervoer vanuit de Jeugdwet Raalte – Aanbestedingsnieuws

Leerlingenvervoer en vervoer vanuit de Jeugdwet Raalte

©Zaz 2020

De opdracht bestaat uit het met ingang van 1 augustus 2021 vervoeren van leerlingen van de opdrachtgever op individuele dan wel collectieve basis ten behoeve van het basisonderwijs op grond van richting, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en regulier onderwijs voor gehandicapte leerlingen. Het betreffen leerlingen met een toekenning aangepast vervoer van de opdrachtgever. Daarnaast bestaat de opdracht uit het vervoer van jeugdigen in het kader van de Jeugdwet.

De bedoeling van de procedure is het komen tot goede inkoopcontracten voor het voorgenoemde leerlingenvervoer met inachtneming van alle relevante wettelijke eisen en rechtsbeginselen. Voor de inkoop van dit vervoer wordt door de opdrachtgever een openbare Europese aanbesteding gehouden. Het betreft één opdracht. De openbare procedure bestaat uit één fase (procedure). De gegadigden worden uitgenodigd om in te schrijven op basis van de door de opdrachtgever toegezonden aanbestedingsdocumenten. Aan de hand van de gunningscriteria bepaalt de opdrachtgever aan wie de opdracht wordt gegund.

Om de opdrachtnemer de kans te geven om te investeren is gekozen voor een langere contractperiode: de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier jaar, van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2025. Hierbij wordt aangetekend dat de opdrachtgever van de optie gebruik kan maken deze twee keer met twee jaar te verlengen. De eerste verlengingsoptie loopt tot en met 31 juli 2027 en de laatste verlengingsoptie loopt af op 31 juli 2029. De opdrachtgever bepaalt of de overeenkomst met de opdrachtnemer wordt verlengd. Hierbij geldt dat de overeenkomst automatisch wordt verlengd, tenzij de opdrachtgever minimaal zes maanden voorafgaande aan het einde van de looptijd schriftelijk aangeeft de overeenkomst niet te willen verlengen. Er is derhalve géén sprake van een tweezijdige verlengingsmogelijkheid.

Na gunning worden er met de twee hoogst scorende inschrijvers overeenkomsten afgesloten. Aan de best scorende inschrijver wordt de uitvoering van de opdracht toegewezen. De nummer twee neemt plaats op de “reservebank” zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. De inschrijving van de nummer twee wordt ‘bevroren’, alleen de prijzen worden volgens de vastgelegde indexeringsmethodiek aangepast. In geval de eerste inschrijver niet presteert conform het Programma van Eisen, krijgt deze na ingebrekestelling nog maximaal zes weken de tijd om de opdracht alsnog conform de gestelde eisen uit te voeren. Indien de uitvoering hierna nog steeds niet voldoet kan de opdrachtgever de opdracht “doorschuiven” naar de opvolgend best scorende inschrijver (de nummer 2). Door in te schrijven op deze aanbesteding verklaren de inschrijvers dat ze instemmen met deze constructie en in het geval dat ze als tweede eindigen bereid zijn een dergelijke wachtkamer overeenkomst af te sluiten. Ook verklaren zij dat ze in een dergelijk geval binnen maximaal twee maanden de uitvoering over kunnen nemen. De looptijd van de wachtkamer overeenkomst loopt van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022. Na deze periode kan alleen verlengd worden als beide partijen daarmee instemmen. Verlenging is dan telkens voor één jaar en dient voor afloop van de lopende overeenkomst overeengekomen te worden. In het geval dat een opdracht door wanprestatie van een leverancier ontbonden wordt zullen alle kosten die daarmee gepaard gaan op de falende opdrachtnemer verhaald worden. Deze regeling wordt tevens toegepast indien de opdrachtnemer door omstandigheden niet (meer) in staat is om de opdracht uit te voeren.

Bron: Tenderned 9 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221717

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *