Leerlingenvervoer (aangepast vervoer) Almere – Aanbestedingsnieuws

Leerlingenvervoer (aangepast vervoer) Almere

©BBP 2017

De gemeente Almere heeft een overeenkomst voor uitvoering van het aangepast vervoer (taxivervoer). Deze overeenkomst eindigt van rechtswege aan het einde van het lopende schooljaar 2021/2022. Dit maakt dat de gemeente voor het opnieuw contracteren van het leerlingenvervoer een offerteaanvraag zal moeten opstellen teneinde een Europese openbare aanbesteding te kunnen doorlopen. Het begeleid aangepast vervoer (besloten busvervoer) maakt geen onderdeel uit van deze aanbesteding. Het aangepast vervoer is bedoeld voor leerlingen die een van de hieronder genoemde schoolsoorten bezoeken:
o leerlingen in het speciaal onderwijs (SO);
o leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO);
o leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO);
o gehandicapte leerlingen in het gewone basis- en voortgezet onderwijs;
o leerlingen die een gewone basisschool bezoeken met een bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor ver moeten reizen.
De gemeente Almere heeft de afgelopen jaren in het leerlingenvervoer sterk ingezet op de stelregel dat de leerlingen vervoer krijgen dat bij hun past. Dit heeft er in geresulteerd dat het aantal aanvragen daalt maar het aantal toekenningen (in verhouding) stijgt. De toekenningen gaan steeds meer richting zelfstandig reizen. De gemeente ontwikkelt samen met ouders, leerlingen en scholen nog steeds nieuwe initiatieven (fietsprojecten, inzetten van duo-fietsen, oefenen met reizen in het OV). Dit is een continu proces. Het invoeren van passend onderwijs alsook het inzetten op zelfredzaamheid van de leerlingen zorgt nog
steeds voor veranderingen in het vervoer (aantallen en richtingen).

De gemeente wil bovenstaande veranderingen samen met de opdrachtnemer voor het leerlingenvervoer verder vormgeven en gezamenlijk gaan werken aan de volgende stappen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het doorontwikkelen van het taxivervoer zelf. Het vervoer zal in aantal blijven fluctueren en het doel blijft om het aantal leerlingen dat afhankelijk is van de taxi te laten dalen. De gemeente Almere zoekt een organisatie die de uitgangspunten van deze aanbesteding deelt en de
gemeente kan overtuigen dat de beoogde doelstellingen en resultaten behaald worden. Binnen het vastgestelde budget dient de opdrachtnemer alle dienstverlening uit te voeren als bepaald in de offerteaanvraag en bijbehorende bijlagen. Er kunnen geen meerkosten in rekening worden gebracht bij de gemeente. In het programma van eisen worden de tariefstructuur en de
randvoorwaarden verder uitgewerkt.

Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een opdracht met één opdrachtnemer voor het uitvoering geven aan het leerlingenvervoer. De gemeente heeft daarnaast als doel duurzaam vervoer (zoveel mogelijk zero emissie) in te kopen dat resulteert in een professionele samenwerking tussen vervoerder, gemeente, ouder(s)/verzorger(s) en scholen. Deze  aanbesteding richt zich op de totstandkoming van een overheidsopdracht met een looptijd van vier jaar vast plus tweemaal een optie op verlenging van één jaar. Met een duidelijke intentie van de gemeente om voor de volle zes jaar te gaan. De aanbesteding vindt plaats conform de “Europese openbare procedure” als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012. De gemeente hanteert als gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Voor een daadwerkelijke omvang wordt verwezen naar de leerlingenlijst bij de aanbestedingsdocumenten.

Bron: Tenderned zaterdag 18 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247217

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *