LED armaturen 2021-2027 gemeente Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

LED armaturen 2021-2027 gemeente Dordrecht

Bij de foto de armaturen die zijn toegepast in de buurt Gijzenrooi te Eindhoven ©Zaz 2019

De aanbestedende Diensten ((AD) de gemeente Alblasserdam, de gemeente Dordrecht en de gemeente Sliedrecht)) conform de bepalingen van de AW. De gemeente Dordrecht, die de regiefunctie uitoefent voor deze overeenkomst heeft de regiefunctie belegd bij de cluster Ruimtelijke Kwaliteit, team Wegen, Verlichting en Schone stad (WVS). AD zoekt goede kwaliteit led-systemen om in de drie Drechtsteden gemeenten toe te gaan passen die door de installateur wordt geïnstalleerd en onderhouden. In 2019 is er voor het beheer en onderhoud van de OVL van de drie Drechtsteden gemeenten een
Europese aanbesteding gehouden. Spie B.V. uit Breda is de partij die het contract gegund heeft gekregen tot uiterlijk oktober 2025. Met het doen van een inschrijving accepteert de inschrijver het contract met Spie. Indien het huidige contract met de installateur (Spie B.V.) van rechtswege of een andere omstandigheid eindigt, zal er door de AD een nieuwe Europese aanbesteding worden uitgeschreven. De nieuwe installateur neemt de voorwaarde uit deze aanbesteding (LED armaturen OVL 2021-2025) en overeenkomst zonder voorwaarden over. De inschrijver aan welke de opdracht (LED armaturen OVL 2021-
2025) wordt gegund, dient, zonder voorwaarde, de nieuwe installateur te accepteren. 

Door het uitgebreide aanbod van led-producten is het moeilijk om echte kwaliteit te onderscheiden. Tevens is het zo dat een led-armatuur, in tegenstelling tot een conventioneel armatuur, een geïntegreerd geheel is, waardoor het nu met het blote oog niet meer goed waarneembaar is of het led-product aan de verwachte eisen voldoet. Ook is het duurder om een niet werkend exemplaar te vervangen; je vervangt in veel gevallen niet alleen de lichtbron maar het gehele armatuur. Onderdeel van deze uitvraag zijn de minimum eisen benoemd in het Programma van Eisen (PvE). Circulariteit staat hoog op de landelijke en mondiale agenda. Dit blijkt onder andere uit de publicatie ‘Rijksbreed programma Circulaire Economie, Nederland Circulair in 2050 ’ uit 2016 en nationale en internationale klimaatakkoorden.
Ambities van de Nederlandse overheid zijn onder andere:

  • 50% minder primaire grondstoffen in 2030 (Bron: Rijksbreed programma Circulaire Economie)
  • 100% circulair in 2050 (Bron: Rijksbreed programma Circulaire Economie)
  • 49% reductie uitstoot CO2 emissies in 2030 t.o.v. 1990 1 (Bron: Klimaatwet)
  • 95% reductie uitstoot CO2 emissies in 2050 t.o.v. 1990 (Bron: Klimaatwet)
  • 100% circulair inkopen in 2023 in de bouw en infra (bron: Circulaire Bouweconomie)

Ook in de gemeente Dordrecht is circulariteit een belangrijk thema. Daarom is deze opgenomen als een van de gunningscritria. Een ander belangrijk onderdeel van deze uitvraag is de leverings- en garantieovereenkomst. Dit is een document waarin de voorwaarden, rechten en plichten van betrokken partijen zijn vastgelegd. Van de leverancier wordt verwacht dat hij zich aan deze afspraken conformeert door een exemplaar van de leverings- en garantieovereenkomst en de daar bijbehorende bijlagen
te ondertekenen. Indien er een handelspartner betrokken is bij de levering van een led-armatuur, wordt van hem verwacht dat hij dit medeondertekent. Samen worden zij, in de leverings- en garantieovereenkomst, de ‘leverancier’ genoemd.
Om de volledige markt voldoende kans te bieden wordt de dienstverlening opgesplitst in vier percelen, te weten:
Perceel 1: Fietspad
Perceel 2: Wijkontsluitingsweg
Perceel 3: Woonerf
Perceel 4: Woonstraat

De levering van LED-armaturen aan de Opdrachtgever omvat voor de jaren 2021-2027 ca.:
Perceel 1: Fietspad 520 st.
Perceel 2: Wijkontsluitingsweg 1105 st.
Perceel 3: Woonerf 1305 st.
Perceel 4: Woonstraat 945 st.

De AD wil niet het goedkoopste product uit de markt maar het product met de beste BPKV. De prijs van het armatuur incl. opzetstuk voor het Perceel 1 “Fietspad, Perceel 3 “Woonerf” en het Perceel 4 “Woonstraten” , mag niet boven de € 250,- excl. btw kosten en die bij Perceel 2 “Wijkontsluitingsweg” niet boven de € 400,- excl. btw. De kwaliteit wordt gewogen op basis van het werkelijk opgenomen vermogen en de score op de gelijkmatigheid van het lichtbeeld. De totale score van de kwaliteit en de prijs bepaalt de winnaar.  De overeenkomst zal worden aangegaan voor de periode van vier jaar tot 1 oktober 2025. De
overeenkomst kan optioneel met één maal twee jaar worden verlengd.

Contractvorming met betrekking tot de opdracht vindt per perceel plaats met inachtneming van de bepalingen van de aanbestedingsdocumenten. Een inschrijver kan op één of meerdere percelen inschrijven. Per perceel wordt aan maximaal één inschrijver gegund die de Economisch meest Voordelige Inschrijving heeft gedaan gelet op de Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. De inschrijver is vrij om per perceel een keuze te maken met hoeveel armaturen zij inschrijven. De strofe uit het document die luidt:

De AD is voornemens het door de Inschrijver gedane Inschrijver te delen met de Installateur

hebben wij meerdere malen vertaald in: De aanbestedende dienst heeft het voornemen om de door de inschrijver gedane inschrijving te delen met de installateur (Spie B.V.) Verder wordt vermeld: Bij een eventuele nieuwe aanbesteding (Installateur) zal dit alleen met de winnaar zijn van deze nieuwe aanbesteding en niet openbaar. Het opslagpercentage dat de installateur gerechtigd is op uw nettoprijs te zetten zal niet worden gedeeld met de inschrijver(s) aan wie gegund is. De logica waarom Spie   b.v. inzage moet krijgen in alle inschrijvingen ontbreekt bij de (andere) redactie van Aanbestedingsnieuws. Spie heeft immers met een opslagpercentage baat bij hogere nettoprijzen en de AD bij de laagste. Aanbestedingsnieuws neemt zonder meer aan dat Spie geen stem heeft bij de gunning, waarom zou je Spie dan bij alle inschrijvingen laten meekijken? Rarapolitiepet. Ook gaat Aanbestedingsnieuws ervan uit dat als je voor meerdere percelen inschrijft, je ook meerdere percelen gegund kan krijgen, veelal wordt dat, of dat er per inschrijver maar één perceel gegund kan worden, (soms met ook weer uitzonderingen daarop)vermeld in het aanbestedingsdocument, maar hier hebben wij die restrictie niet gezien. 

Bron: Tenderned 14 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225112

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *