Kringloopactiviteiten huishoudelijk afval Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Kringloopactiviteiten huishoudelijk afval Amersfoort

Deze aanbesteding betreft een uitvoeringsopdracht inzake kringloopactiviteiten huishoudelijke afvalstoffen in de gemeente Amersfoort. Onder kringloopactiviteiten verstaat de aanbestedende dienst hierbij het inzamelen van goedzooi én het exploiteren van een winkel in Amersfoort ten behoeve van de wederverkoop van deze goedzooi. ROVA wil namens de gemeente Amersfoort één overeenkomst sluiten met betrekking tot de volgende werkzaamheden:

 • het actief en op afroep inzamelen van goedzooi in de gemeente Amersfoort en het voorzien in een
  vaste brengvoorziening voor burgers, bijvoorbeeld bij de kringloopwinkel;
 • het exploiteren van een kringloopwinkel in de gemeente Amersfoort ten behoeve van de
  wederverkoop van goedzooi.

In het kader van deze aanbesteding verstaan we onder goedzooi alle van huishoudens afkomstige herrbruikbare en verkoopbare producten en materialen die, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit kunnen worden gebracht en niet behoren tot de regulier ingezamelde huishoudelijke afvalstromen.

Binnen de gemeente Amersfoort is momenteel Kringloopcentrum Amersfoort de contractpartner van ROVA voor wat betreft de inzameling en wederverkoop van goedzooi. Het kringloopbedrijf kent een breng- en haalservice voor goedzooi. Daarnaast is het kringloopbedrijf voorgeschakeld op het afvalbrengstation van ROVA om herbruikbare producten uit het grof
huishoudelijk afval te halen. De afgelopen jaren zamelde Kringloopcentrum Amersfoort in Amersfoort ruim 2000 ton goedzooi in. Verder vervult het kringloopbedrijf thans een rol in de textielinzameling. De inzameling en sortering van textiel valt echter buiten deze aanbesteding. Voor het bemensen van de milieustraat en de textielinzameling en -sortering wordt door het kringloopbedrijf gebruik gemaakt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierover vindt afstemming plaats met de afdeling Arbeidsintegratie en het Werkgeversservicepunt van de gemeente Amersfoort. Voor wat betreft de
milieudoelstelling sluit het kringloopbedrijf aan bij de doelstelling van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Voor alle gehaalde en gebrachte goedzooi geldt een hergebruiksdoelstelling van minimaal 95%, wat inhoudt dat 95% van de ingenomen goedzooi herbruikbaar, verkoopbaar en/of recyclebaar is.

De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat mensen met een kleine beurs en/of die vanuit principiële overwegingen kiezen voor “kringloop”, makkelijk toegang hebben tot de hergebruikte goederen. Het kringloopbedrijf dient daarom te voorzien in een winkel, met voldoende openingstijden, als verkooppunt voor ingezamelde en verkoopbare goedzooi.
Binnen de genoemde activiteiten streeft het kringloopbedrijf naar een zo hoog mogelijk percentage Social Return, met een minimum van 30%. Het kringloopbedrijf beschikt over medewerkers die een reguliere arbeidsovereenkomst hebben. De overige arbeid bestaat onder meer uit werkervaringsplekken, vrijwilligers, dagbesteding, re-integratietrajecten, stages en taakstraffen. Er vindt voor de invulling ervan afstemming plaats met de gemeente Amersfoort.
In ruil voor de dienstverlening werkt de gemeente Amersfoort met een vergoeding per aansluiting per jaar, plus een vergoeding voor elke hergebruikte ton goedzooi. De vergoeding kent een plafondbedrag en maakt deel uit van de gunning. 

Om in aanmerking te kunnen komen voor het onderhavige kringloopcontract moet het betreffende kringloopbedrijf aan de volgende kaders voldoen:

 • In het bezit zijn van een kringloopwinkel en een voor inwoners toegankelijk brengpunt binnen de gemeentegrenzen;
 • In bezit zijn van het branchekeurmerk 100% Kringloop1;
 • Ervaring hebben met het uitvoeren van sociale activerings- en werkgelegenheidsprojecten;
 • Ervaring hebben met het uitvoeren van opleidingstrajecten om zo scholieren een ambacht te leren;
 • Werk beschikbaar hebben voor lokale vrijwilligers en ervaring hebben met het werken met vrijwilligers;
 • Niet louter werken met vrijwilligers, maar ook beschikken over een kern van betaalde krachten (continuïteit);
 • Een actieve verbinding hebben/leggen met andere maatschappelijke organisaties zoals Amfors,
  instellingen voor dagbesteding, Stadsring 51 (schuldhulpverlening), sociale werkvoorziening, de
  kledingbank, het Werkgeversservicepunt en ondersteuning maatschappij- en cultuurprojecten (denk
  aan Lepeltje Lepeltje en IntoWoods);
 • Bij voorkeur ANBI gecertificeerd;
 • Er is geen sprake van cherrypicking; de inzamelaar moet álle herbruikbare goederen meenemen;
 • Transparantie:

o Alle ingaande en uitgaande goederenstromen zijn traceerbaar en worden minimaal
conform de minimumstandaarden van LAP3 verwerkt. Daarnaast kan ROVA regie voeren en
sturen op transparantie en de wijze waarop bepaalde stromen ingezameld worden.
o De kringloop geeft zichtbaar weer welke bijdrage zij levert aan de Amersfoortse
samenleving middels haar website en jaarverslagen.
o De invulling van de plannen sluit aan bij de ontwikkeling van een circulair ambachtscentrum
en er is ruimte om in partnerschap te experimenteren.

De uitvoering van de opdracht dient te geschieden conform de door ROVA opgestelde modelovereenkomst, inclusief bijlagen. Deze overeenkomst is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. In de modelovereenkomst zijn de voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht nader uitgewerkt. De inzameling van goedzooi moet vanaf de contractdatum (1 juli 2021) gegarandeerd zijn. Ten aanzien van de winkel geldt dat de winnende inschrijver met ingang van de contractdatum dient te voorzien in de exploitatie van een winkel, als verkooppunt voor ingezamelde en verkoopbare goedzooi. Het is daarbij
van belang dat mensen met een kleine beurs en/of die vanuit principiële overwegingen kiezen voor “kringloop”, makkelijk toegang hebben tot de herbruikbare goederen. Het kringloopbedrijf dient te voorzien in een winkel in de gemeente Amersfoort die minimaal 40 uur per week is geopend, gedurende reguliere winkeltijden.

Ten aanzien van de huidige contractpartner gelden er geen aanvullende bepalingen, bijvoorbeeld ten aanzien van overname van personeel, materieel en/of huisvesting. Dit betekent dat een eventuele nieuwe contractpartner hier zelf in dient te voorzien met ingang van de contractdatum. De winnende inschrijver dient uiterlijk per 1 januari 2022 een volledig operationele winkel te exploiteren. In de periode tussen de ingang van het contract (1 juli 2021) en de datum waarop de definitieve winkel in gebruik dient te zijn genomen (1 januari 2022) mag er sprake zijn van een tijdelijke voorziening. De inschrijver dient zelf zorg te dragen voor de tijdelijke voorziening en de uiteindelijke definitieve kringloopwinkel.

De opdracht heeft een initiële looptijd van drie jaren, van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024. De opdrachtgever (ROVA) heeft daarna het recht de overeenkomst tweemaal met één jaar eenzijdig te verlengen. De aanbesteding overeenkomstig de Europese openbare procedure volgens de AW2012. Gunning van de in deze aanbestedingsleidraad beschreven werkzaamheden zal plaatsvinden aan de inschrijver die minimaal voldoet aan alle voorwaarden gesteld in deze leidraad en de aanbieding doet
met de beste prijs-kwaliteit verhouding. 

Bron: Tenderned 15 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219591

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *