Kringloopactiviteiten gemeente Raalte – Aanbestedingsnieuws

Kringloopactiviteiten gemeente Raalte

Foto: Google Streetview

Deze aanbesteding betreft een opdracht voor uitvoering van kringloopactiviteiten huishoudelijke afvalstoffen in de gemeente Raalte. Onder kringloopactiviteiten verstaat de aanbestedende dienst hierbij het inzamelen van goedzooi én het exploiteren van een winkel in de gemeente Raalte ten behoeve van de wederverkoop van deze goedzooi. ROVA wil namens de gemeente Raalte één overeenkomst sluiten met betrekking tot de volgende werkzaamheden:

 • het actief en op afroep inzamelen van goedzooi in de gemeente Raalte en het voorzien in een vaste brengvoorziening voor burgers, bijvoorbeeld bij de kringloopwinkel;
 • het exploiteren van een kringloopwinkel in de gemeente Raalte ten behoeve van de wederverkoop van goedzooi.

In het kader van deze aanbesteding verstaat de gemeente Raalte onder goedzooi alle van huishoudens afkomstige
herbruikbare en verkoopbare producten en materialen die, na eventuele reparatie, in het hergebruik circuit kunnen worden gebracht en niet behoren tot de regulier ingezamelde huishoudelijke afvalstromen
.

Het huidige kringloopbedrijf kent een breng- en haalservice voor goedzooi. De afgelopen jaren zamelde 2Switch in Raalte circa 250 ton goedzooi en circa 40 ton e-waste in. De inzameling en sortering van textiel valt buiten deze aanbesteding. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt door het kringloopbedrijf gebruik gemaakt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierover vindt afstemming plaats met de betreffende afdeling van de gemeente Raalte. Voor wat betreft de milieudoelstelling sluit het kringloopbedrijf aan bij de doelstelling van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Voor alle gehaalde en gebrachte goedzooi geldt een hergebruiksdoelstelling van minimaal 95%, wat inhoudt dat 95% van de ingenomen goedzooi herbruikbaar, verkoopbaar en/of recyclebaar is.

Om in aanmerking te kunnen komen voor het onderhavige kringloopcontract moet het betreffende
kringloopbedrijf aan de volgende kaders voldoen:

 • In het bezit zijn van een kringloopwinkel met voldoende openingstijden (minimaal 40 uur per week)
  en een voor inwoners toegankelijk brengpunt binnen de gemeentegrenzen;
 • In bezit zijn van het branchekeurmerk 100% Kringloop1;
 • Ervaring hebben met het uitvoeren van sociale activerings- en werkgelegenheidsprojecten;
 • Ervaring hebben met het uitvoeren van opleidingstrajecten om zo scholieren een ambacht te leren;
 • Werk beschikbaar hebben voor lokale vrijwilligers en ervaring hebben met het werken met
  vrijwilligers;
 • Niet louter werken met vrijwilligers, maar ook beschikken over een kern van betaalde krachten
  (continuïteit);
 • Een actieve verbinding hebben/leggen met andere maatschappelijke organisaties in de gemeente;
 • Bij voorkeur ANBI gecertificeerd;
 • Er is geen sprake van cherrypicking; de inzamelaar moet álle herbruikbare goederen meenemen;
 • Transparantie:

o Alle ingaande en uitgaande goederenstromen zijn traceerbaar en worden minimaal
conform de minimumstandaarden van LAP3 verwerkt. Daarnaast kan ROVA regie voeren en
sturen op transparantie en de wijze waarop bepaalde stromen ingezameld worden.
o De kringloop geeft zichtbaar weer welke bijdrage zij levert aan de Raalter samenleving
middels haar website en jaarverslagen.

De inzameling van goedzooi moet vanaf 1 januari 2022 gegarandeerd zijn. Ten aanzien van de winkel geldt dat de winnende inschrijver met ingang van de contractdatum dient te voorzien in de exploitatie van een winkel, als verkooppunt voor ingezamelde en verkoopbare goedzooi. Ten aanzien van de huidige contractpartner gelden er geen aanvullende bepalingen, bijvoorbeeld ten aanzien van overname van personeel, materieel en/of huisvesting. Dit betekent dat een eventuele
nieuwe contractpartner hier zelf in dient te voorzien met ingang van de contractdatum. De winnende inschrijver dient uiterlijk per 1 juli 2022 een volledig operationele winkel te exploiteren. In de periode tussen de ingang van het contract (1 januari 2022) en de datum waarop de definitieve winkel in gebruik dient te zijn genomen (1 juli 2022) mag er sprake zijn van een tijdelijke voorziening. De inschrijver dient zelf zorg te dragen voor de tijdelijke voorziening en de uiteindelijke definitieve kringloopwinkel.

De opdracht heeft een initiële looptijd van drie jaren, van 1 januari 2022 tot 1 januari 2025. De opdrachtgever heeft daarna het recht de overeenkomst tweemaal met twee jaar eenzijdig te verlengen. De aanbesteding is overeenkomstig de Europese openbare procedure volgens de AW2012. Gunning van de in deze aanbestedingsleidraad beschreven werkzaamheden zal plaatsvinden aan de inschrijver die minimaal voldoet aan alle voorwaarden gesteld in de leidraad en de aanbieding doet
met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned 23 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225985

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *