Dagactiviteiten plus jeugd en ouderen regio Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Dagactiviteiten plus jeugd en ouderen regio Amersfoort

De regio Amersfoort kiest voor duurzaam partnerschap tussen de sociale teams, de basisinfrastructuur en de specialistische hulp en ondersteuning jeugd en Wmo. In een dergelijk partnerschap kan worden samengewerkt aan “doen wat nodig is” voor de inwoners van de regio. Samenwerken en transformeren wordt makkelijker wanneer er langdurige relaties kunnen worden ontwikkeld tussen keten, de kernpartners in het sociaal domein en de gemeenten in de regio Amersfoort.
Hiermee wil de regio realiseren dat:

  • Professionals in wijken, gemeenten duurzame werkrelaties kunnen opbouwen, waarmee we gezamenlijk
    invulling kunnen geven aan 1 gezin, 1 plan;
  • Minder uithuisplaatsingen plaatsvinden en intramurale beschermd wonen plekken benodigd zijn (24/7 aanwezigheid);
  • Professionals hierdoor sneller kunnen schakelen en minder inwoners tussen wal en schip vallen en
    wachttijden worden teruggebracht;
  • Dat minder professionals heen en weer rijden tussen wijken, gemeenten;
  • Dat signaleringsfunctie in wijken en gemeenten beter wordt;
  • De hulp en ondersteuning uiteindelijk betaalbaarder wordt.

Met de aanbesteding dagactiviteiten plus jeugd en ouderen regio Amersfoort, wil de regio sturen op partnerschap en onderlinge samenwerking in de keten en de gemeenten in de regio Amersfoort. amersfoort verwacht van aanbieders dat zij hulp en ondersteuning zo licht en kort als mogelijk inzetten, een maximaal haalbare door- en uitstroom realiseren en gebruik maken van voorliggende voorzieningen. Ook uitwisseling van expertise en gezamenlijke monitoring van de bereikte resultaten tussen de aanbieders behoren tot de vereisten. De regio heeft ervoor gekozen de producten dagactiviteiten basis jeugd, volwassenen en ouderen apart aan te besteden. Dagactiviteiten plus volwassenen maakt onderdeel uit van deze aanbesteding dagactiviteiten basis jeugd en Wmo. Samenwerking van aanbieders op volwassenen ontstaat binnen het geheel van dagactiviteiten
volwassenen.

De opdrachtgever sluit een overeenkomst met een opdrachtnemer. De looptijd van deze overeenkomst is bepaald op drie jaar met maximaal zes keer één jaar verlenging, te rekenen vanaf 1 januari 2022. Er is geen mogelijkheid om tussentijds toe te treden tot deze overeenkomst. De daadwerkelijke levering van diensten vindt plaats na indicatie/ opdracht vanuit de bevoegde
instanties/sociale (wijk)teams. Een opdrachtnemer ontvangt geen garantie op omzet. De regio bereidt zich voor op de inkoop 2023 jeugd en Wmo. Voor dagactiviteiten plus kan dit betekenen dat na de looptijd van 3 jaar deze overeenkomst eindigt en dat de producten plus jeugd en ouderen per 1 januari 2025 onderdeel worden van een taakgerichte inkoop jeugd en Wmo.

De aanbesteding dagactiviteiten plus is een Europese aanbesteding met voorselectie die plaatsvindt onder het verlicht regime sociale en andere specifieke diensten conform EG-Aanbestedingsrichtlijn 2014/24, de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit. Binnen het aanbesteden van diensten onder het verlichte regime en andere specifieke diensten zijn de aanbestedingstechnische voorschriften minimaal. De belangrijkste verplichtingen die voor deze diensten zijn opgenomen in de aanbestedingswetgeving zijn Europese (voor)aankondiging van de opdracht en de Europese publicatie van de resultaten van de procedure na gunning. Daarnaast gelden de algemene aanbestedingsbeginselen (non- discriminatie, proportionaliteit, objectiviteit en transparantie).

Bron: Tenderned 23 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226059

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *