Kindcentrum Amstenrade, ontwerp, bouw en exploitatie – Aanbestedingsnieuws

Kindcentrum Amstenrade, ontwerp, bouw en exploitatie

Illustratie: pexels.com

Stichting INNOVO | Onderwijs op Maat (INNOVO) zal als gedelegeerd bouwheer optreden voor de realisatie van het Kindcentrum. Ook voor de exploitatie van het Kindcentrum welk onderdeel uitmaakt van deze aanbesteding zal INNOVO optreden als gedelegeerd opdrachtgever. INNOVO is de koepelorganisatie van veertig scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. In het Kindcentrum Amstenrade zal INNOVO met de basisschool de Verrekijker participeren.

Doelstelling is het realiseren van een Kindcentrum in het kader de gebiedsontwikkeling ‘de Gyselaar’ Amstenrade te Amstenrade gemeente Beekdaelen. Een Kindcentrum (KC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs (basisschool) en voor kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang) samen worden gebracht in één gebouw.
De gezamenlijke huisvesting creëert meerwaarde voor de organisaties:
❖ Inhoudelijk (korte, doorgaande lijnen)
❖ Ruimtelijk (meervoudige gebruik)
❖ Beheer en exploitatie (delen voorzieningen en diensten)

Gemeente Beekdaelen zal de ruimten na de realisatie beschikbaar stellen aan de gebruikers. De ruimten bestemd voor onderwijs worden conform de Wet op het primair onderwijs (WPO) juridische eigendom van de onderwijsorganisatie. De ruimten voor de kinderopvang worden verhuurd aan de aanbieder voor de kinderopvang. De gemeente Beekdaelen blijft economisch eigenaar van de gerealiseerde voorziening.

Het Kindcentrum Amstenrade (KC Amstenrade) moet onderdak gaan bieden aan een voorziening voor basisonderwijs en verschillende voorzieningen voor kinderopvang:
• Basisschool de Verrekijker
• Een Peuteropvangvoorziening
• Een voorziening voor Kinderdagopvang
• Buitenschoolse opvang
De basisschool ressorteert onder Stichting INNOVO | Onderwijs op Maat, de voorzieningen voor de kinderopvang zijn onderdeel van Kinderopvang Parkstad.
Uitganspunt van de planning is dat de bouw gerealiseerd wordt binnen het strak en krap genormeerde budget en voor de gewenste ingebruikname op 1 december 2024 (de opleverdatum bouwkundig zijnde de beschikbaarheidsdatum uiterlijk 1 januari 2025.

Onderstaand het totaaloverzicht van de ruimtebehoefte voor de verschillende functies:
Binnenruimte:
BS De Verrekijker PO 1.458 m2
KOP Kinderopvang KDV 200m2
KOP Peuteropvang POV 100m2
KOP Buitenschoolse opvang BSO 100m2
In totaal 1.858 m2

Er dient een duurzame en veilige school-, opvang- en werkomgeving te worden gecreëerd waarbij aandacht wordt besteed aan:
– Overzichtelijke en veilige toegangen.
– Buitenruimte (verhard):
Speelplaats school en peuteropvang ca 1.500 m2
Buitenruimte kinderdagopvang minimaal 100 m2
Buitenberging minimaal 20m2
Stallingsplaatsen voor fietsen medegebruik VVA (voetbalvereniging). De nieuwe huisvesting zal bij ingebruikname plaats moeten bieden aan totaal ca. 300 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en ruimte voor 20 medewerkers van de school en de opvang. De nieuwe huisvesting dient de bedrijfsvoering van de gebruikers optimaal te faciliteren tegen gunstige exploitatie condities. Het maximaal beschikbare budget voor de realisatie van Kindcentrum Amstenrade bedraagt: €4.532.000, – inclusief BTW.

De opdracht bestaat onder andere uit:
• Ontwerpen van het nieuwe gebouw met de bijbehorende buitenruimte conform outputspecificatie.
• Engineeren van het nieuwe gebouw en de buitenruimte conform outputspecificatie.
• Overleg met gebruikers en opdrachtgever in de ontwerp- en toetsfase om tot een optimaal product te komen.
• Vergunning gereed voorbereiden van het nieuwe gebouw.
• Het aanvragen van alle vergunningen die noodzakelijk zijn voor de realisatie en ingebruikname van het nieuwe gebouw.
• Realiseren van het nieuwe gebouw inclusief alle bouwkundige, installatietechnische, afbouwtechnische activiteiten en ook terreininrichting en aankleding. Een en ander zodanig dat het nieuwe gebouw gebruik gereed beschikbaar gesteld wordt, behoudens de door gebruikers zelf in te brengen losse inventaris en overige als zodanig benoemde directieleveringen.
• Het realiseren van de aansluiting op openbaar gebied, het aansluiten van het gebouw op/aan de benodigde (nuts)voorzieningen, onder meer riool, water, elektra, internet en mogelijk andere noodzakelijke voorzieningen.
• Tijdens de bouw zorgdragen voor het beperken van overlast en hinder, het managen van de communicatie met de omgeving en alle overige belanghebbenden.
• Het opleveren van een compleet (digitaal) gebouwdossier inclusief alle attesten, certificaten, acceptatietesten, (revisie)-tekeningen, gebruikershandleidingen, sleutelplan, noodzakelijke ontheffingen, gebruiks- en milieuvergunningen en overige informatie die nodig is en/of relevant voor de exploitatie en het gebruik van het gebouw als beoogd.
• Het voor onbepaalde tijd, doch tenminste voor 10 jaar na de in gebruik name, onderhouden van het gebouw, de gebouw gebonden installaties alsmede de terreinvoorzieningen/ inrichting. Ook het gedurende minstens 10 jaar zorgdragen voor de (ongestoorde) levering van warmte en koeling, elektra en water en nutsvoorzieningen en ook het zorgdragen voor het
benodigde schoonmaakonderhoud. Bij het onderhouden van het gebouw en de gebouw gebonden installaties (alle preventief en correctief onderhoud dat nodig is om het geheel geschikt te hebben en te houden voor het beoogd gebruik behoort hiertoe) wil INNOVO de activiteiten van de gebruikers van het KC Amstenrade zo min mogelijk verstoord zien. Onderbrekingen dienen planmatig te worden georganiseerd en vooraf te worden afgestemd. Schoolvakanties dienen zoveel mogelijk te worden benut voor werkzaamheden die beschikbaarheid van (ruimtes in) het gebouw nadelig beïnvloeden en/of overlast veroorzaken.
• Voldoen aan alle wettelijke bepalingen en regelingen die van toepassing zijn op de te ondernemen activiteiten in het kader van dit project.
• Overleg voeren met de gemeente Beekdaelen over de aan- en afvoerroute van bouwmaterialen en materieel en het treffen van voorzieningen ter bescherming en schoonhouden van openbare bestrating.
• Periodiek overleg voeren met opdrachtgever en gebruikers over het definitieve ontwerp, de voorbereiding, de uitvoering en de voortgang van het werk.
• En verder alle overige activiteiten/werkzaamheden die nodig zijn om een voor de opdrachtgever zo optimaal mogelijk product te leveren en in stand te houden.

Omdat zowel ontwerpen, engineeren, bouwen, onderhouden en exploiteren deel uitmaakt van de scope van dit project, gaan we ervan uit dat geïnteresseerde inschrijvers een team formeren waarin de voor dit project uiteenlopende competenties en ervaringen vertegenwoordigd zijn. INNOVO adviseert gegadigden een dergelijk team ook formeel te organiseren en een status te geven die past bij de uiteindelijke tijdshorizon van minimaal 10 jaar na de in gebruik name.

aanbesteder hanteert de niet-openbare procedure. In de selectiefase wordt gebruik gemaakt van de door gegadigde aangereikte informatie over de voor dit werk relevante beroepsbekwaamheid (om te komen tot drie gekozen gegadigden). De drie geselecteerde gegadigden zullen tijdens een informatie-moment gezamenlijk nader geïnformeerd worden over de procedure, de wensen van de gebruikers en andere bijzondere aandachtspunten. Er zal een toelichting gegeven worden over de beschikbaar gestelde gegevens en het verwachtingspatroon van de beoordelingscommissie over de aan te leveren documenten. INNOVO kiest voor een Value based aanbesteding in plaats van price based (pr/kwal.). Achterliggende
gedachte is dat oriëntatie op waarde in plaats van op laagste prijs het project succes gunstig beïnvloedt.

Bron: Tenderned vrijdag 14 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294643

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *