Kiesraad ontbindt overeenkomst Paragon voor Digitaal Hulpmiddel verkiezingen – Aanbestedingsnieuws

Kiesraad ontbindt overeenkomst Paragon voor Digitaal Hulpmiddel verkiezingen

De Kiesraad heeft de Minister van BZK per ambtsbericht (zie bijlage) geïnformeerd over het ontbinden en opzeggen van de overeenkomst met Paragon Customer Communications (hierna: Paragon) voor de ontwikkeling van het Digitaal Hulpmiddel verkiezingen. De kamerbrief komt voor Aanbestedingsnieuws als een verrassing. Onze redactie heeft een Woo-verzoek ingediend naar de inkoop Digitale hulpmiddelen verkiezingen ten behoeve van het Ministerie van BZK en dat is recent gehonoreerd met de aanbestedingsstukken.

De totale maximale opdrachtwaarde voor (door)ontwikkeling, beheer en de hosting van het DHV is 45 miljoen euro exclusief BTW voor de duur van 20 jaar. Dat gegeven stond al in een nieuwsbericht van 9 mei 2022 en was de aanleiding voor het Woo-verzoek, vanwege het grote bedrag en de lange looptijd, hierover later meer.

In de kamerbrief wordt ook toegelicht waarom de behandeling van de Wet programmatuur verkiezingsuitslag (dossiernummer: 36150) wordt voortzet. De Kiesraad is tot deze beslissing gekomen omdat Paragon niet op de afgesproken (fatale) eerste opleverdatum heeft opgeleverd. De Kiesraad acht het
niet realistisch dat de overige vervolgopleveringen wel tijdig en volledig worden geleverd en dat de overeengekomen einddatum van 13 september a.s. door
Paragon zal worden gehaald.

Foto: © Gemeente Utrecht 2021

De Kiesraad wil niet terechtkomen in een situatie van vertraging en mogelijk oplopende kosten. De levering van de software binnen de hiertoe gestelde termijnen is van groot belang, aangezien na levering (en acceptatie) de uitrol van de nieuwe verkiezingssoftware aan gebruikers moet plaatsvinden. Er is voldoende tijd nodig om de gebruikers te instrueren, op te leiden en te laten wennen aan de nieuwe software. Met oog op een goede en betrouwbare ketensamenwerking acht de Kiesraad het dan ook onwenselijk dat deze periode onder druk komt te staan ten nadele van de gebruikers. De Kiesraad
zal in overleg treden met Paragon over de wijze van terugbetaling van de voorschotbetalingen à 6 miljoen euro (cursief Red. An) die tot op heden zijn gedaan om zo tot een finale afrekening te komen.

Het ontbinden en opzeggen van de overeenkomst heeft als gevolg dat de ontwikkeling van nieuwe verkiezingssoftware onderbroken wordt. De komende
periode evalueert de Kiesraad de aanbestedingsprocedure en de geleerde lessen uit het ontwikkelproces van het digitaal hulpmiddel. Daarnaast start de Kiesraad de komende periode – in goed overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken – een ontwikkeltraject waarin de Kiesraad, samen met externe partijen, stapsgewijs toewerkt naar nieuwe
verkiezingssoftware. Hierbij houdt de Kiesraad rekening met lopende beleidsontwikkelingen zoals de versterking van de kandidaatstellingsprocedure en
de uniformering van de publicatie van processen-verbaal.

Bronnen: Kamerbrief  Minister BZK, 21 april 2023-0000203736

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/04/21/kamerbrief-over-digitaal-hulpmiddel-verkiezingen

https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2022/05/09/gunning-digitaal-hulpmiddel-verkiezingen

Merk op dat in het nieuwsbericht van vorig jaar de volgende passage staat:

Wim Kuijken, voorzitter Kiesraad: “We hebben er vertrouwen in dat we met de gunning aan Paragon een goede partner hebben om het DHV te gaan bouwen. De ontwikkeling van het DHV is een belangrijke stap in het voortdurend werken aan een weerbaar, betrouwbaar en uitvoerbaar verkiezingsproces. Daar blijft de Kiesraad zich volop voor inzetten.”

Dat vertrouwen was dus maar van korte duur.

NDR:

Uit de selectieleidraad blijkt onder meer dat beleidsmatig rondom de inkoop een transformatiebehoefte is geformuleerd die, blijkens het verloop van het wetsvoorstel, 36150 autonoom is geformuleerd en weinig tot geen democratische grondslag heeft.

De huidige versie van OSV, OSV2020, is sinds 2020 in gebruik en wordt op basis van de
overeenkomst met de huidige Opdrachtnemer ingezet tot en met de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2022.

[…]

De OSV-software ondersteunt politieke partijen, gemeenten en het centraal stembureau bij de
kandidaatstelling en het bepalen van de verkiezingsuitslag. Politieke partijen gebruiken de software
om de gegevens van de kandidaten en de politieke partij in te voeren. De gegevens worden
vervolgens gebruikt om de vereiste documenten voor de kandidaatstelling op te stellen en om de
gegevens in digitale vorm beschikbaar te stellen aan het centraal stembureau.
Het centraal stembureau gebruikt de software bij de controle van de ingediende kandidatenlijsten
en registreert eventuele verzuimen. De uitvoer van het kandidaatstellingsproces is de vastgestelde
(digitale) kandidatenlijst die onder meer wordt gebruikt bij het vervaardigen van de stembiljetten
en bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag.
De vaststelling van de uitslag gebeurt op verschillende niveaus. De OSV-software voor de
vaststelling van de uitslag wordt gebruikt door gemeenten en centrale stembureaus. Gemeenten
maken gebruik van de software om de uitslag van de gemeente te bepalen. Hiertoe worden de
uitslagen van de verschillende stembureaus binnen de gemeente getotaliseerd. De software
ondersteunt bij een zorgvuldige invoer van de verschillende stembureau uitslagen en het
totaliseren van de stemmen op lijst- en kandidaatsniveau. Naast het totaliseren van de gemeente
uitslagen ondersteunt de software het centraal stembureau bij het bepalen van de zetelverdeling.
De software genereert zowel de voorgeschreven (papieren) uitslag documenten als digitale
uitslagbestanden die het beoordelen en hergebruik van de uitslaggegevens mogelijk maakt.
In de huidige situatie wordt OSV als individueel te installeren programma beschikbaar gesteld. Elke
instantie die de software gebruikt dient deze zelf te installeren op eigen hardware en deze laatste
te beheren en te onderhouden. Centrale monitoring van het gebruik van de software is daarbij niet
mogelijk. Bij de transitie van de huidige OSV-software naar het DHV is het de bedoeling dat de
software centraal ontsloten wordt naar de verschillende gebruikers en dat deze centraal
gemonitord wordt. Met name voor het gedeelte dat wordt gebruikt voor de vaststelling van de
uitslag is het daarbij van belang dat de software binnen het vereiste beveiligingsconcept wordt
toegepast.

 

Aanbestedingsnieuws begrijpt daar niets van. Ons abonnement is maar 200 euro per jaar en dat betalen overheden ook al niet. Waarom geven ze dan 6 miljoen uit aan software die niet geleverd wordt? Wij willen ook wel software niet leveren voor de helft van het bedrag.

Zie voor ons Woo resultaat onder meer:

Selectiedocument V1.0 def

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *