Kadevervanging Conradkade Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Kadevervanging Conradkade Den Haag

Conradkade Den Haag
Foto: Google Streetview

De kademuur van de Conradkade op het deel tussen de Laan van Meerdervoort en de Groot Hertoginnelaan is in slechte staat. De kade bestaat uit een verankerde houten damwand waarop een steenglooiing is aangebracht. De houten damwand is verrot en daardoor dient vervanging te worden uitgevoerd. De scope van het project Kadevervanging Conradkade omvat de beschoeiing over een lengte van ongeveer 400 meter aan de Conradkade tussen de Laan van Meerdervoort en de Groot
Hertoginnelaan (watervak 50106-b). De scope van het project loopt van trottoirband bovenaan talud tot aan de te vervangen beschoeiing. Het maaiveld dient opnieuw ingericht te worden met onder andere groen, taludtrappen en een pad. De beschoeiing wordt vervangen door een stalen damwand met een verankering. Aan de kade worden  negentien bergingen geplaatst die deels op palen in het water rusten en deels op de kade. Het plaatsen van de bergingen wordt door derden uitgevoerd en is geen onderdeel van de scope van de opdracht.

De kadevervanging aan de Conradkade kent de volgende projectdoelen:
o een veilige nieuwe situatie;
o een tevreden groep (woonark)bewoners;
o een optimale afstemming van de verschillende belangen;
o het optimaal inpassen van de wensen en eisen van het Hoogheemraadschap van Delfland.
Het zorgdragen voor tevreden woonbootbewoners, zowel tijdens de uitvoering als bij oplevering (door kwalitatief goed werk) is voor de gemeente Den Haag zeer belangrijk. Deze kadevervanging wordt gerealiseerd op een locatie waar negentien woonboten zijn gelegen. Gedurende de werkzaamheden worden de woonboten door een nevenaannemer tijdelijk en gefaseerd op een
andere ligplaats gelegd en daarna weer teruggeplaatst. De gemeente Den Haag heeft een contract gesloten met een nevenaannemer voor het verplaatsen van de woonboten en alle faciliterende werkzaamheden die daarmee verband houden, zoals het realiseren van een tijdelijke ligplaats aan de overzijde van het Verversingskanaal en het realiseren van de nutsvoorzieningen op de tijdelijke en definitieve ligplaats. De woonboten worden per vier boten aan de overzijde aan de Suezkade aan een tijdelijke ligplaats afgemeerd. In circa zes fasen kan de kade worden gerealiseerd. Dit gebeurt dus in relatief kleine stukken waarbij de werkruimte beperkt is in verband met de nog aanwezige woonboten. Deze werkwijze vraagt om een goede afstemming tussen de aannemer van de kadevervanging en de nevenaannemer die de woonboten verplaatst. Tevens dient goed afgestemd te worden met de nutspartijen die de nutsaansluitingen realiseren zodat op het moment dat de woonboten aan een nieuwe stuk kade worden teruggelegd deze aangesloten kunnen worden op alle nutsvoorzieningen.
De start van de uitvoering van de kadevervanging vindt plaats in maart 2023 en duurt circa anderhalf jaar. Bij de start van de uitvoering zijn de tijdelijke ligplaatsen aan de overzijde gerealiseerd en de 1e woonboten verlegd.

De Opdracht wordt aanbesteed volgens de nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 3 van) het ARW 2016. In de selectiefase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor de tweede fase. In deze tweede fase ontvangen de geselecteerde gegadigden uit fase 1 de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving.

Bron: Tenderned vrijdag 20 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262230

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *