Kademuurvervanging Zwarteweg – Boomsluiterskade Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Kademuurvervanging Zwarteweg – Boomsluiterskade Den Haag

Foto: Google Streetview

Uit onderzoek is gebleken dat de fundatie van de kademuren bij de Zwarteweg- Boomsluiterskade in slechte staat is waardoor totale vervanging van de kademuren gewenst is. De kade is opgebouwd uit houten funderingspalen met daar bovenop een gemetselde evenwichtsmuur. Het gaat voor beide kades om een relatief lage kade, met een hoogte van ongeveer 50 cm ten opzichte van het waterniveau. De kade is een beschermd stadsgezicht en dient qua uiterlijk en aanzicht gelijk te blijven
aan de huidige situatie. De kade zal in de nieuwe situatie iets hoger aangebracht worden, zodat er extra ruimte wordt gecreëerd voor de bomen. De te vervangen kademuur heeft een lengte van circa 230 meter (Boomsluiterskade 130 m / Zwarteweg 100 m).
Tussen de Boomsluiterskade en de Zwarteweg, bevindt zich aan het eind van de gracht een brug voor autoverkeer (brug 377). Tussen de Ammunitiehaven en de Uilenbomen bevindt zich een monumentale gietijzeren brug (brug 59). In de bocht richting de Uilebomen staat een beeldbepalende kastanjeboom en ligt er iets verder nog een houten voetgangersbrug (brug 455). Deze bruggen vallen buiten de scope van deze opdracht. Langs de kade van de Boomsluiterskade en de Zwarteweg staan een aantal lindes met tussen de lindes parkeervakken. Op zowel de Zwarteweg als de Boomsluiterskade geldt momenteel tweerichtingsverkeer. Tussen de weg en het trottoir langs de panden zijn ook nog een aantal langsparkeervakken te vinden. De breedtes voor het tweerichtingsverkeer voldoen niet meer aan de huidige verkeerskundige regels. Ook moet een optimalisatie gemaakt worden in het aantal parkeervakken in combinatie met meer ruimte voor het groen langs de kade. De herinrichting van het maaiveld valt eveneens buiten de scope van deze opdracht en wordt als afzonderlijke opdracht op een later moment aanbesteed. De kademuurvervanging en de herinrichting van het maaiveld vallen onder één gezamenlijk project
‘Zwarteweg-Boomsluiterskade’. De doelstellingen van het project Zwarteweg-Boomsluiterskade betreffen de volgende punten:
• Een veilige nieuwe kadeconstructie die voor de aankomende 100 jaar gereed is voor gebruik.
• Een geschikte en verkeersveilige verkeerssituatie te creëren t.b.v. omwonenden en vrachtverkeer.
• Een duurzame vervanging van de kadeconstructie.
• Tevreden omwonenden.
• Het inpassen van de wensen en eisen van het Hoogheemraadschap Delfland (HHD), ten behoeve van het verkrijgen van de watervergunning.
• Het maaiveld groener in te richten en met meer verblijfsruimte op de kade.

Genoemde doelstellingen zijn voor zowel de herinrichting van het maaiveld als voor de kadevervanging. Gezien de slechte staat van de kade aan de Zwarteweg en uit oogpunt van veiligheid heeft de vervanging een hogere prioriteit gekregen waardoor tijdig uitvoeren gewenst is. De kademuurvervanging wordt als eerste uitgevoerd. Aansluitend volgt de herinrichting van het maaiveld
en de bijbehorende werkzaamheden, zoals het aanpassen naar éénrichtingsverkeer, het aanbrengen van meer groen, het opheffen van een aantal parkeervakken, het herstraten van het maaiveld tot aan de gevels van de panden en het vervangen van de riolering in de Boomsluiterskade.

Met bovenstaande punten in acht nemend is de scope van het project als volgt:
• Het kappen van de bomen langs de kade.
• Het vervangen van de kade aan de Boomsluiterskade, inclusief ophoging.
• Het vervangen van de kade aan de Zwarteweg, inclusief ophoging.
• Het vervangen van de uitstroomvoorziening in de hoek van de Boomsluiterskade.
• Het herstellen van de waterbodem vanaf de overstort tot het begin van brug 455.
• Het herstellen van de waterbodem in de hoek nabij de beeldbepalende kastanje i.c.m. het aanbrengen van een kunststof scherm voor de voet van de kade.
• Het vervangen van het riool in de Boomsluiterskade
• Het herstraten van het maaiveld tot aan de gevels
• Het creeëren van meer groen door het opheffen van parkeervakken
• De wegvakken aanpassen dat ze geschikt zijn voor éénrichtingsverkeer

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Nationale niet-openbare Aanbestedingsprocedure.  In de selectiefase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor de gunningsfase.  De geselecteerde gegadigden uit de selectiefase ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige
aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving.

De kadevervanging van de Zwarteweg-Boomsluiterskade heeft raakvlakken met de uitvoering van de werkzaamheden vanuit MJPK op de Houtzagerssingel, Piet Heinplein, Noordwal/Hemsterhuisbrug en Pletterijkade. Vanuit het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) zijn er eisen gesteld aan de maximale demping en beperking van de doorstroming van het oppervlaktewater. Dit bemoeilijkt de wijze waarop de kadevervanging van de Boomsluiterskade-Zwarteweg kan worden uitgevoerd. Momenteel lopen er gesprekken met HHD om hier een modus in te vinden zodat het uitvoeren van de
kadevervangingsprojecten wel kan plaatsvinden en de goedkeuring van het HHD krijgt.

NDR: Beetje verwarrend. In de titel van de aanbesteding wordt het herinrichten van het maaiveld ook genoemd. vervolgens staat in de leidraad:

De herinrichting van het maaiveld valt eveneens buiten de scope van deze opdracht en wordt als afzonderlijke opdracht op een later moment aanbesteed.

En bij de scope staat het herinrichten weer wel genoemd.

Bron: Tenderned maandag 20 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264854

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *