Kadeherstel Fochtelooerveen, onderdeel Grote Veen – Aanbestedingsnieuws

Kadeherstel Fochtelooerveen, onderdeel Grote Veen

Begin van de Drensteweg in Veenhuizen. Foto: Google Streetview

Natuurmonumenten heeft het voornemen een werk aan te besteden zoals omschreven in het bestek. Het betreft een werk gelegen in het Fochteloërveen binnen de provincie Drenthe en de provincie Fryslân. Het Fochteloërveen verdroogt versneld vanwege wegzijging van het oppervlakte- en grondwater. Binnen dit werk worden maatregelen uitgevoerd om deze verdroging te beëindigen d.m.v. kadeaanleg en herstelwerkzaamheden. Door Natuurmonumenten wordt er zand en leem aangevoerd en in depot geplaatst aan de Drentseweg. De inschrijver die dit werk aanneemt, zal dit zand en leem gaan inzetten om de kade aan te leggen. Daarnaast zijn er diverse natuurherstelmaatregelen in het bestek opgenomen ter verbetering van de natuur en haar biodiversiteit.

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:

  • ontgraven, vervoeren en verwerken veen, ca. 260.000 m3
  • ontgraven, vervoeren en verwerken zand, ca. 220.000 m3
  • ontgraven, vervoeren en verwerken leem, ca. 52.000 m3
  • aanbrengen stuwputten, 8 stuks
  • leggen duikers, ca. 120 m

De aanbesteder is van plan de opdracht te verlenen op basis van een RAW-bestek onder toepassing van de Standaard RAW Bepalingen 2020. In het kader van de aanbestedingsprocedure zal het indienen van varianten c.q. alternatieve
inschrijvingen wel worden toegestaan. Artikel 2.9.4. ARW2016 is hierbij van toepassing. De aanbestedingsprocedure zal worden gevoerd volgens de nationale openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement werken 2016. Het gunningscriterium van de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt gehanteerd.

Op maandag 4 juli 2022 om 13.00 uur zal een aanwijzing plaatsvinden op de plaats waar de opdracht dient te worden gerealiseerd (einde verharding Drentseweg, Veenhuizen). Inschrijvers die deze aanwijzing willen bijwonen, dienen dit voor 29 juni 2022 te melden bij de contactpersoon (par. 2.8).

NDR: Er staan twee contactpersonen in de door aanbesteder genoemde paragraaf.  De heer Tukker van Natuurmonumenten en de contactpersoon van Arcadis die de aanbesteding verzorgt. We nemen aan dat hier Hr. Tukker bedoeld wordt.

Bron: Tenderned maandag 20 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264816

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *