Jobmarketing – provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Jobmarketing – provincie Utrecht

Foto: pixabay.com

De provincie Utrecht heeft uiteenlopende vacatures, op zeer verschillende vakgebieden; van een Beleidsadviseur Stikstof tot een Projectleider voor Wegen; van een Concessiemanager Openbaar Vervoer tot een Adviseur Informatieveiligheid. Per vacature wil de provincie een gericht plaatsingsadvies voor jobpostings en social media, waarbij vooral de vaktitels ervoor zorgen dat de organisatie zichtbaar wordt in het hart van de doelgroep. De onderbouwing van het media-advies is belangrijk, omdat daarmee de vacaturehouder overtuigt moet worden. De provincie heeft te maken met drukke recruiters. Er is dus weinig tijd en daarom is er behoefte aan ontzorging. Daarom wil de provincie een strak proces met elkaar afspreken; dit voor de snelheid, maar vooral ook voor de duidelijkheid. De provincie wil namelijk aan haar interne klanten kunnen beloven binnen welke termijn een vacature online geplaatst kan zijn; en dat die dan ook foutloos op alle verschillende sites staat. De organisatie
begrijpt dat zij veel kan met systemen, maar er is ook behoefte aan mensen aan de andere kant van de lijn. De provincie wil een goede rapportage van de resultaten per vacature (achteraf, maar ook tussentijds) om te kunnen monitoren en bijsturen. Ook wil de provincie structureel samen aan de slag om haar cijfers over de volle breedte inzichtelijk te maken. De samenwerking zal volledig bestaan uit het extern plaatsen van vacatures, ofwel door middel van een volledige mediacampagne inclusief advies, ofwel het enkel plaatsen van vacatures op één of meerdere mediakanalen. De provincie zoekt voor deze dienst een vaste opdrachtnemer. In het contract wordt een minimale termijn opgenomen, waarbinnen de leverancier de dienst op aanvraag zal leveren. Indien de leverancier niet binnen deze termijn kan leveren staat het de provincie vrij een andere partij in te schakelen. Voor deze eisen omtrent responsetermijnen zie hiervoor het Programma van eisen. De minimumeisen waaraan opdrachtnemer gehouden is bij de uitvoering van de opdracht, zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken. Inschrijvers dienen zich hier, op straffe van uitsluiting, onvoorwaardelijk aan te conformeren hetgeen zij doen door het indienen van een inschrijving.

De maximale waarde van de te gunnen opdracht wordt geschat op €1.169.440,- voor de periode 2023 tot en met 2026, de maximale looptijd van de te sluiten raamovereenkomst. Het te verwachten aantal mediacampagnes wordt in ieder geval geschat op minimaal tachtig  per jaar. Er is sprake van een raamovereenkomst voor diensten met een initiële looptijd van vierentwintig  maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens twaalf maanden, mits de raamovereenkomst de maximale
plafondwaarde nog niet heeft bereikt. De aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid gedurende de gehele looptijd de raamovereenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Er wordt gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij de inschrijver met de inschrijving die naar het oordeel van de aanbestedende dienst de beste prijs-kwaliteitsverhouding kent de opdracht gegund krijgt.

Bron: Tenderned zondag 6 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278345

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *