Jaarverslag EZ: ook Aanbestedingsministerie heeft onrechtmatige inkopen – Aanbestedingsnieuws

Jaarverslag EZ: ook Aanbestedingsministerie heeft onrechtmatige inkopen

Ook het Ministerie van Economische Zaken, dat verantwoordelijk is voor de Aanbestedingswet, heeft onrechtmatige inkopen. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2016, dat 17 mei gepubliceerd is. In totaal gaat het om een door de accountant vastgesteld bedrag van €4,7 miljoen. Het jaarverslag benadrukt daarbij dat het om 7,65% van het verantwoorde bedrag gaat. Daarnaast is er, tot verbazing van de Tweede Kamer, toch €447.000 aan kosten voor aanbestedingsexpertiseinstituut PIANOo/TenderNed gemaakt. Verder blijkt dat ook bij het Ministerie aanbesteden niet van een leiden dakje gaat, zo wacht de uitvoering van het beleid in Groningen op de afronding van “lange aanbestedingsroutes.

Beleidsconclusie EZ over Aanbestedingswet

Onder het kopje Beleidsconclusies stelt het jaarverslag het volgende over aanbesteding:

Per 1 juli 2016 is de Aanbestedingswet 2012 gewijzigd ter uitvoering van een drietal aanbestedingsrichtlijnen (Staatsblad nr. 241, van 30 juni 2016). De gewijzigde wet voorziet in maatregelen om de toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten te verbeteren, de lasten te verminderen en meer ruimte te bieden voor het realiseren van strategische doelstellingen bij opdrachten (zoals innovatie en duurzaamheid).

Per 1 juli 2016 is de Aanbestedingswet 2012 gewijzigd ter implementatie van drie aanbestedingsrichtlijnen. De gewijzigde wet voorziet in maatregelen om de toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten te verbeteren, de lasten te verminderen en meer ruimte te bieden voor het realiseren van strategische doelstellingen bij opdrachten (zoals innovatie en duurzaamheid). Door een betere e-overheidsdienstverlening en verlaging van de administratieve lasten zijn ondernemers minder tijd en geld kwijt.

Dat bericht het jaarverslag. Daarover zijn Kamervragen gesteld. Zo willen Kamerleden weten waar de verbeterde e-overheidsdienstverlening bij aanbestedingen precies uit blijkt. De Tweede Kamer vraagt verder: “Waarom is toch € 477.000 aan kosten gemaakt voor Pianoo en TenderNed?” Hoe groot was het aantal storingsuren?  Hoeveel additionele kosten heeft DICTU tot op heden moeten maken voor TenderNed, welk deel hiervan was niet gepland en/of bedoeld om storingen en technische fouten te verhelpen en hoe groot is het budget voor TenderNed in de toekomst?

Daarvoor posten we hier een fragment van de budgettaire gevolgen,

budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde begroting Verschil
2012 2013 2014 2015 2016 2016 2016
VERPLICHTINGEN 228.384 214.441 195.559 197.904 193.012 183.401 9.611
UITGAVEN 233.701 216.199 197.270 200.072 194.204 184.622 9.582
Subsidies 797 356 900 600 100 500
Digitalisering regionale radio 797 356 900 600 100 500
Opdrachten 14.884 8.071 6.593 8.575 6.825 8.394 – 1.569
Onderzoek en Opdrachten 2.603 2.883 2.833 2.961 2.244 1.458 786
PIANOo/TenderNed 7.022 1.572 689 1.040 477 0 477

TenderNed / ACM

Blijkens het jaarverslag is de beleidsdoorlichting vooral intern binnen EZ gedaan. Voor het deel dat de doorlichting toeziet op de onderlinge samenhang van beleid is een extern bureau ingeschakeld. Volgens dat extern bureau zouden TenderNed en ACM beter met elkaar kunnen samenwerken. Het jaarverslag concludeert:

 Er zijn relatief weinig gebieden waarop de verschillende instrumenten met elkaar conflicteren. Het extern bureau doet desondanks een beperkt aantal aanbevelingen. Die zijn overgenomen door de organisaties waar de aanbevelingen op zijn gericht. Zo hebben de ACM en TenderNed aangegeven te herkennen dat de onderlinge coördinatie versterkt kan worden om een optimale balans te vinden tussen het mededingingsperspectief en aanbestedingsperspectief, en neemt de ACM de aanbevelingen rolvast te blijven ter harte. Het kabinet houdt hierbij de vinger aan de pols.

Groningen wacht op lange aanbestedingsroutes

Uit het Jaarverslag blijkt verder dat beleid voor de provincie Groningen nog in ontwikkeling is. Het blijft hangen in aanbestedingen. Zo meldt het jaarverslag:

De NCG heeft voor de komende jaren € 30 mln beschikbaar voor onderzoek, € 20 mln voor de compensatie van de betrokken gemeentes en provincie Groningen voor de extra benodigde inzet en € 55 mln als werkbudget. De NCG bevindt zich in een opstartfase. In het werkbudget voor 2016 is ruimte gereserveerd voor (stimulerings-)bijdragen, (samenwerkings-) trajecten en voorzieningen. Veel trajecten zijn in 2016 gestart maar geven pas in 2017 aanleiding tot uitgaven. Voor veel onderzoeken geldt dat de specificatie van opdrachten vaak complex en uniek is met een relatief lange voorbereidingstijd en aanbestedingsroute tot gevolg. Een goed voorbeeld vormt de opdracht voor de Nederlandse Praktijkrichtlijn Aardbevingen die eind 2016 gegund is. Voor werk- en onderzoeksmiddelen is een 100% eindejaarsmarge overeengekomen waardoor deze middelen beschikbaar blijven voor het programma.

Extra impuls voor initiatieven die economie verduurzamen
Nieuwsbericht | 24-05-2017 | 08:30

Veterinair belang oorzaak onrechtmatige aanbestedingen

In totaal is er voor €4.700.000 aan onrechtmatige aanbestedingen geconstateerd. Het jaarverslag noemt deze onrechtmatige aanbestedingen: “fouten”.

Overzicht overschrijding rapporteringstoleranties fouten (onrechtmatigheden) in €

(1)

Rapporterings-tolerantie

(2)

Verantwoord bedrag (omvangsbasis)1

(3)

Rapporterings-tolerantie voor fouten

(4)

Bedrag aan fouten

(5)

Percentage aan fouten ten opzichte van verantwoord bedrag

= (4)/(2)*100%

DGF 3% 61.452.000 1.844.000 4.700.000 7,65%

“RVO.nl heeft in 2015 geconstateerd dat er een aantal overeenkomsten en verplichtingen op onrechtmatige wijze is aangegaan. Momenteel loopt de aanbesteding van 20 contracten waardoor eind 2017 naar verwachting bijna alle uitgaven rechtmatig zullen zijn. ”

(Cursivering redactie AN)

Urgenter dan aanbesteden:

De onrechtmatige aanbestedingen hebben volgens het jaarverslag “vooral een oorzaak in de urgentie vanuit veterinair en beleidsmatig belang.” (cursivering AN) De departementale leiding van EZ is daar al in 2015 geïnformeerd. De volgende oorzaken worden genoemd.

  • Overname taken van de voormalige productschappen als gevolg van de opheffing. De periode waarin de overeenkomsten en afspraken moesten worden overgenomen was zo kort dat rechtmatige aanbesteding niet mogelijk was.

  • Vertraging in de realisatie van de aanbestedingskalender door langdurige discussies over individuele inkoopdossiers. (Cursivering redactie AN)

  • In het verleden gemaakte keuzes met name van looptijden en verlengingsmogelijkheden voldoen niet meer aan de huidige inkoopregels.(Cursivering redactie AN)

“Vanuit veterinair en beleidsmatig belang is het niet wenselijk geacht dat de uitvoering van deze taken komt stil te liggen. Om de onrechtmatigheden zo snel mogelijk op te lossen is RVO.nl in samenwerking met de betrokken directie van EZ en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2015 gestart met het project «Schoon schip» dat eind 2017 moet leiden tot een volledig rechtmatige situatie. Tijdens de looptijd van het project blijven er onrechtmatigheden bestaan. Er worden nieuwe contracten aangegaan, zolang deze nog niet zijn afgesloten blijven de onrechtmatigheden bestaan.”

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34725-XIII-1.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2017D14641.html

1 thought on “Jaarverslag EZ: ook Aanbestedingsministerie heeft onrechtmatige inkopen

  1. Maar minister Kamp weet natuurlijk van niets, want daar houd hij zich niet mee bezig. “Ik heb wel gehoord dat ze ik weet niet in welk jaar een hele hoop onrechtmatige aankopen hebben gedaan maar hoe dat precies gegaan is, dat weet ik niet; daar was ik zelf nooit bij betrokken.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *