Inzet extern IT-personeel Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Inzet extern IT-personeel Den Haag

Foto: Pixabay.com

De gemeente Den Haag heeft behoefte aan het inzetten van extern IT-personeel voor verschillende soorten werkzaamheden en expertises op het gebied van ICT/Informatisering & Automatisering (I&A). De aanbesteding is verdeeld in vijf percelen die per perceel worden gegund aan twee of drie raamovereenkomstpartijen. Per 1 april 2022 zijn de raamovereenkomsten ten behoeve van inzet van extern IT-personeel verlopen. Om in staat te zijn efficiënt in te huren, wordt deze aanbesteding in de markt gezet.

De gemeentelijke ICT is voor het grootste deel gecentraliseerd bij de Dienst Bedrijfsvoering in de portefeuille Informatisering & Automatisering. Met circa vijfhonderd  IT’ers is dit organisatieonderdeel verantwoordelijk voor het ontwikkelen beheren van en het regie voeren op het gemeentelijke applicatielandschap (circa zevenhonderd applicaties groot en klein) en de basis IT-infrastructuur (o.a. digitale
werkplek, netwerk, datacenters). De afgelopen jaren voerde de I&A gemiddeld circa honderd ICTprojecten simultaan uit naast de standaard IT-dienstverlening. Een aantal belangrijke ontwikkelingen waarmee de I&A-organisatie waarde levert voor de
gemeentelijke organisatie en de stad Den Haag zijn:
• Digitalisering van de dienstverlening, via denhaag.nl, online formulieren en MijnDenHaag.
• Digitale (burger)participatie.
• Implementatie van de Omgevingswet in het fysiek domein. Ontwikkelen van een digital twin (digitale spiegelstad).
• Uitvoeren van de Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet en Inburgeringswet in het sociaal domein.
• Datagedreven werken, toepassen van algoritmes en artificial intelligence.
• Digitale Innovaties en Smart City (o.a. project Living Lab Scheveningen) en de samenwerking met startups.

Ook dient de gemeente te voldoen aan de wettelijke verplichtingen – onder meer – op het gebied van privacy (AVG), security (BIO, ENSIA) en informatiebeheer (Archiefwet, Wet open overheid) en aan overheidsstandaarden (Wet digitale overheid). Tot slot beweegt de ICT-markt zich steeds sneller van ICT-producten kopen naar ICT-diensten afnemen (SaaS/XaaS).

Het doel van de aanbesteding is dat de gemeente Den Haag partijen contracteert, zodat de gemeentelijke diensten eenvoudig via een raamovereenkomst IT-personeel kunnen inhuren. Hiermee wordt voorzien in de inzet van zowel gedetacheerde medewerkers als van zzp’ers. Hiermee wil de gemeente Den Haag de volgende subdoelstellingen behalen:
• De leveringszekerheid t.a.v. de inzet van kwalitatief hoogwaardige IT-professionals borgen, zodat de projecten, om de stad verder te helpen, succesvol kunnen worden gerealiseerd;
• De pieken in de vraag naar IT-professionals opvangen door gebruik te maken van een flexibele schil;
• Inzicht krijgen in en grip houden op de kosten voor inhuur van IT-personeel;
• Tijdelijk vacatures opvullen tijdens de wervingsperiodes die, door de huidige krappe arbeidsmarkt en ‘war on talent’, langer duren.

De perceelverdeling in deze aanbesteding is als volgt:

  • Perceel 1: Generiek
  • Perceel 2: Security
  • Perceel 3: Privacy
  • Perceel 4: Architectuur
  • Perceel 5: Data en AI

De geraamde waarde van de opdracht bedraagt €44.000.000,- exclusief BTW, inclusief verlengingen. Dit bedrag is gebaseerd op de €11.000.000,- die de afgelopen vier jaar jaarlijks extern werd ingehuurd. Om in te kunnen spelen op eventueel grotere vraag in de toekomst, behoudt gemeente Den Haag zich het recht voor om maximaal 30% extra af te nemen binnen de raamovereenkomst. De maximale omvang van de raamovereenkomst wordt daarmee €57.000.000,- over de gehele contractperiode. Indien dit bedrag wordt overschreden dan worden de raamovereenkomsten beëindigd en wordt een nieuwe
Aanbesteding gestart. De geschatte omvang per perceel betreft op jaarbasis:
1. Generiek: 6,5 miljoen euro
2. Privacy: 750.000 euro voor expertisecentrum Privacy, aanvullend 750.000 euro vanuit de diensten
3. Security: 280.000 euro voor expertisecentrum Security, aanvullend hetzelfde bedrag vanuit de diensten
4. Architectuur: 560.000 euro
5. Data en AI: 1,6 miljoen euro.

Hoewel de ramingen zorgvuldig zijn gemaakt, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Inschrijvers kunnen inschrijven op één of meerdere percelen en kunnen ook gegund worden op meerdere percelen. Per perceel wordt met twee partijen (percelen 2-5) of drie partijen (perceel 1) een raamovereenkomst gesloten. De verdeling van opdrachten tussen de raamcontractpartijen (opdrachtnemers) verloopt via minicompetities. De raamovereenkomst treedt naar verwachting in werking op 1 augustus 2022 en heeft een looptijd van twee jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag worden verlengd met een periode van tweemaal één jaar. De inzet van zittende kandidaten op het tijdstip dat de nieuwe raamovereenkomst ingaat, zal worden uitgediend tot het einde van de lopende nadere overeenkomst. In de regel zullen alle opdrachten onder de oude raamovereenkomst zes maanden na start van de nieuwe raamovereenkomst door de gemeente worden beëindigd.

Bron: Tenderned zondag 1 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260352

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *