Interne en externe verhuizingen Koninklijke Bibliotheek – Aanbestedingsnieuws

Interne en externe verhuizingen Koninklijke Bibliotheek

Foto: Negative Space Pexels.com

De KB is gevestigd in Den Haag op één locatie. Op deze locatie vinden de interne verhuizingen plaats. Interne verhuizingen omvatten het verplaatsen van zowel kantoormeubilair als bulkverplaatsing van collectie. Externe verhuizingen gaan voornamelijk om collectiestukken die worden overgebracht van en naar de KB naar verschillende locaties en waarvoor de KB verantwoordelijk is. Dit kunnen bijvoorbeeld digitaliseringsbedrijven, depots of andere bibliotheken zijn. Deze opdracht beperkt zich tot interne en externe verhuizingen binnen de grenzen van Nederland. Om een beter inzicht te krijgen in de aard van de werkzaamheden, wordt verwezen naar de casussen zoals deze zijn bijgevoegd in de aanbestedingsdocumenten. Deze casussen zijn hoewel fictief, een afspiegeling van een realistische situatie.

De aanbesteding wordt uitgevoerd voor alle bedrijfsonderdelen van de KB en heeft betrekking op onderstaande onderwerpen:

Alle interne verhuizingen op de huidige locatie van de KB
a) Verhuizingen van kantoormeubilair, inclusief maar niet altijd met inhoud van kasten etc.
b) Verhuizingen van werkplekken inclusief IT hardware en inclusief het aan- en afkoppelen van IT voorzieningen, Pc’s/AV middelen en/of witgoed door medewerkers met specifieke competenties op dit gebied. 

c) Gebruik van dozen, bakken, stickers en andere verhuismaterialen
d) Inzet van handyman diensten
e) Advisering voor verhuisplannen en operationele aanpak hiervan
f) Interne bulk collectieverplaatsingen
g) Ondersteunen van interne tentoonstellingsinrichting en wisselingen (circa 3 a 4 x per jaar)
h) Beschermen en/of afschermen van collectie bij verbouwingen en interne verhuizingen
i) Ondersteuning bij calamiteiten (voorbeeld: wateroverlast) door het verplaatsen van deelcollecties. Indien de situatie hierom vraagt behoudt de KB zich het recht voor om een ander expertise bedrijf in te schakelen.

• Alle externe verhuizingen, dat wil zeggen alle verhuizingen van en/of naar het KB gebouw aan het Prins Willem-Alexanderhof
a) Collectieverhuizingen van derden, waaronder het Metamorfoze BKT traject (https://www.metamorfoze.nl/boeken-kranten-en-tijdschriften), waar de KB verantwoordelijk voor is.
b) Alle collectieverplaatsingen ten behoeve van de digitalisering.
c) Collectievervoer moet van spijker tot spijker binnen één dag worden uitgevoerd.
d) Thuisbezorgen en ophalen van (ICT) werkplekken bij de medewerkers van de KB.
e) Advisering voor verhuisplannen en operationele aanpak hiervan.

• Tijdelijke opslag van collectie in uitzonderlijke gevallen op een schone (insectvrije) locatie die beveiligd is tegen diefstal, inbraak, overstroming en brand (moet voldoen aan de eisen neergelegd in de Brandbeveiligingsverordening van de brandweer of, wanneer deze ontbreekt, aan de eisen die gesteld zijn door de plaatselijke brandweer), waarbij de relatieve luchtvochtigheid moet liggen tussen 35 en 65% en de temperatuur tussen 10 en 25° C en waarbij de KB toegang tot de collecties heeft.

Buiten de scope van deze aanbesteding vallen:
• Voor de collectie belangrijke stukken zijn ter beoordeling van de KB en kunnen mogelijk door een specialistische partij worden uitgevoerd en vallen daarmee buiten scope.
• Verhuizingen buiten Nederland (indien van toepassing).
• De verhuizing naar een nieuwe KB locatie (indien hier gedurende de looptijd van de overeenkomst sprake van is).
• Collectieverplaatsingen met een bruikleenovereenkomst tussen de KB en een andere erfgoedinstelling ten behoeve van bijvoorbeeld een tentoonstelling of overdracht van beheer waarbij de KB niet verantwoordelijk is voor het transporteren hiervan.

Het doel van de aanbesteding is te komen tot een raamovereenkomst met één opdrachtnemer. Op deze raamovereenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de aanbestedende dienst van toepassing.  De raamovereenkomst heeft een looptijd van één jaar met de mogelijkheid voor de aanbestedende dienst om éénzijdig tegen gelijkblijvende voorwaarden drie keer te
verlengen voor een duur van één jaar. De verwachte ingangsdatum van de raamovereenkomst is 15-7-2021. 
De opdracht wordt in de markt gezet op basis de Aanbestedingswet 2012, zoals laatstelijk gewijzigd en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 juli 2017, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Aw 2012), waarbij gebruik gemaakt wordt van de openbare aanbestedingsprocedure. De definities zoals opgenomen in artikel 1.1 Aw 2021 worden gehanteerd gedurende de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht.

De aanbestedende dienst gunt de opdracht op grond van de naar het oordeel van de aanbestedende dienst economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron± Tenderned 16 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225419

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *