Integrale nieuwbouw Kindcentrum De Wrâldwizer Oosternijkerk – Aanbestedingsnieuws

Integrale nieuwbouw Kindcentrum De Wrâldwizer Oosternijkerk

Impressie De Wrâldwizer te Oosternijkerk. © Arlanta

De Stichting Arlantais een organisatie die christelijk, hoogstaand en innovatief basisonderwijs biedt met gedreven, professionele medewerkers, zodat leerlingen zich ontwikkelen tot wereldkinderen. De organisatie bestaat uit een veelkleurig palet van 22 christelijke scholen voor
basisonderwijs (waarvan 1 voor speciaal basisonderwijs) in de gemeente Noardeast-Fryslân, de meest noordelijke gemeente van Friesland.

Het werk in deze aanbesteding van Arlata wordt op basis van uitvoeringsgerede STABU bestekken en tekeningen aanbesteed, welke
documenten in de volgende fase van de aanbesteding aan geselecteerde gegadigden zullen worden verstrekt. Het werk dient integraal te worden uitgevoerd, dat wil zeggen dat Arlanta het voornemen heeft om één opdracht te verstrekken aan één marktpartij die integraal verantwoordelijk is voor de uitvoering van de sloopwerken, en de bouwkundige- constructieve- en installatietechnische werken voor de nieuwbouw.

Het betreft hier de sloop van een school en vervangende nieuwbouw van een kindcentrum met een omvang van ca. 1.163 m2  ten behoeve van de huisvesting van ca.152 leerlingen onderwijs (4-12 jaar) met daarnaast peuters, kinderopvang en leerkrachten. De nieuwbouw bestaat uit onderwijs, een peuterspeelzaal en kinderopvang. De installatie is “all-electric”. De verwarming en koeling wordt gevoed door een lucht – lucht
warmtepomp en zonnepanelen.
De scope van de opdracht is:

  • – sloop huidige school (asbestvrij) met fietsenstalling (met asbest golfdak) aan de Langgrousterwei 21, 9137 RL Oosternijkerk (huidige locatie ‘Foeke Sjoerds Skoalle’);
  • – bouwrijp maken kavel tbv de nieuwbouw;
  • – integrale (bouwkundig, constructief, installatietechnisch) nieuwbouw op dezelfde locatie (geen coördinatie van derden en/of nevenaannemers);
  • – terreininrichting

De start van de uitvoering (sloop) is voorzien in begin februari 2021 en de eindoplevering dient uiterlijk medio oktober 2021 plaats te vinden, zodat de gebruikers tijdig kunnen inhuizen en het gebouw eind oktober 2021 in gebruik kunnen nemen. Teneinde de opdracht medio oktober 2020 te kunnen verstrekken, is thans de onderhavige Aanbestedingsprocedure opgestart. De reden waarom er pas in februari 2021 kan worden gestart met de sloop is omdat er bij het ecologisch onderzoek (beschermde) vleermuizen in het te slopen schoolgebouw verwacht worden.
Thans loopt er een vervolgonderzoek dat eind augustus / begin september 2020 is afgerond. Naar aanleiding van dit vervolgonderzoek zal er in september 2020 een ontheffingsverzoek worden ingediend bij het bevoegd gezag. Het proces van indiening, beschikking tot ontheffing en
terinzagelegging loopt tot en met januari 2021.

Gezien de geraamde waarde van de opdracht zal een nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure worden gehouden (procedure met voorselectie), waarbij vier geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving te doen. 

Bron: Tenderned 17 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/192948

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *