Integrale aanpak openbare ruimte wijk de Bijvanck, Blaricum – Aanbestedingsnieuws

Integrale aanpak openbare ruimte wijk de Bijvanck, Blaricum

Plan: © Gemeente Blaricum

NDR: Aanbesteder gebruikt zowel de termen buurt als wijk voor de Bijvanck.

De Bijvanck is een buurt die ontworpen is in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Als reactie op de grootschalige modernistische buurten uit de jaren 50 en 60 werden in de jaren ‘70 vriendelijke groene wijken ontworpen waar de bewoners en voetgangers centraal stonden. Enkele kenmerken voor deze wijken, ook wel bloemkoolwijken genoemd, zijn:
Groene diffuse opzet van de wijk;
Duidelijke hoofdstructuur met ringweg waar diverse buurten met een lus of doodlopende straat op zijn aangesloten;
Autoluw, geen fysiek onderscheid tussen weg en voetpad;
Grondgebonden woningen met voor- en achtertuin;
Veel openbaar groen.
De wijk is inmiddels 40 jaar oud en de toenmalige ontwerpvisie van de openbare ruimte sluit niet meer goed aan bij het huidige gebruik. Dat ziet Blaricum terug in het rommelige beeld van de wijk.

Met deze aanbesteding beoogt de gemeente Blaricum voor de wijk Bijvanck het voorlopig ontwerp, met oplegnotitie, door te ontwikkelen naar een uitvoeringsontwerp welke vervolgens door de bouwteampartner gerealiseerd kan worden. In de reeds afgeronde fase is een masterplan opgesteld voor de renovatie van de wijk de Bijvanck op het niveau van een voorlopig ontwerp met zienswijze. Voor de uitvoering staan daarin nog keuzes open. De verdere doorontwikkeling naar een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp vindt plaats in bouwteamverband. In het bouwteam worden de opties uit het voorlopig ontwerp in het
masterplan nader uitgewerkt. Hierbij is aandacht voor o.m. de volgende doelstellingen:
1. Verkeerskundig veilig voor alle verkeersdeelnemers
2. Goede kwaliteit van de openbare inrichting (wegen, groen, spelen)
3. Voldoende parkeergelegenheid
4. Klimaat en –waterbestendig; grond- en hemelwater problematiek
5. Verbetering van de groenstructuur
6. Natuurvriendelijk
7. Kostenramingen
Deze doelstellingen zijn door de gemeente vertaald naar de afbakening van de opdracht, de eisen die aan de uitvoering ervan gesteld worden, de eisen die aan gegadigden worden gesteld om voor de opdracht in aanmerking te komen en de wijze waarop de inschrijving op basis van de BPKV wordt geselecteerd.

Door de opdrachtgever wordt gekozen voor een gecombineerde bouwteam- en uitvoeringsuitvraag, om in de bouwteamfase de kennis en kunde uit de markt te kunnen benutten om binnen de budgettaire ruimte tot een uitvoeringsontwerp te komen. De samenstelling van de relevante markt voor dergelijke opdrachten wordt als voldoende groot gezien om deze opdracht als een
gecombineerde bouwteam- en uitvoeringsopdracht te realiseren.
De opdracht betreft:
1. Het in bouwteam verband komen tot een definitief ontwerp, inclusief een SSK kostenraming – per vast te stellen fase en fasering – voor de uitvoering van de integrale aanpak van de wijk de Bijvanck.
2. Het is vervolgens de intentie om met de bouwteampartner een aannemingsovereenkomst aan te gaan voor de uitvoering van het werk. De uitvoering zal, fasegewijs kunnen plaatsvinden. Voorlopig wordt van 4 fasen uitgegaan.

Voor de integrale aanpak van de renovatie van de wijk de Bijvanck heeft de gemeente een bruto bedrag van ca €34.900.000,- , ex BTW, ter beschikking gesteld. Hiervan is € 13,9 miljoen gereserveerd voor de BEL en kosten voorbereidingsactiviteiten. Dat betekent dat in de opbouw van de verschillende kosten elementen, naar verwachting circa 60 a 65%, zijnde ca €21.000.000,- a €22.700.000,- ex BTW, van het budget beschikbaar zal zijn voor de uitvoering zelf.

De aanbesteder heeft gekozen om de niet-openbare Aanbestedingsprocedure, waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen een (pre-)selectie- en een gunningsfase, te hanteren. Deze keuze is hoofdzakelijk gebaseerd op het feit dat er veel partijen actief zijn op deze markt die in aanmerking zouden kunnen komen voor de onderhavige opdracht. In de gunningsfase zullen maximaal vijf geselecteerde gegadigden uitgenodigd worden een inschrijving te doen. De aanbestedende dienst hanteert hierbij als gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Dit betekent dat inschrijvingen beoordeeld zullen worden op zowel het gunningscriterium prijs (30%) als het gunningscriterium kwaliteit (70%).
Daarbij wordt in ieder geval aandacht gegeven aan; ervaring met het werken in bouwteam verband voor lagere overheden, integrale verantwoordelijkheid voor diverse planproducten (DO/UO, risicomanagement, uitvoeren diverse onderzoeken etc), duurzaamheid en klimaat adaptief denken, omgevingsmanagement en samenwerken met diverse stakeholders (Nutsbedrijven, hulpdiensten, waterschap, woningbouw corporaties en bewoners van de wijk. 

Bron: Tenderned donderdag 27 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250575

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *