Integraalplan Bleiswijkse Zoom – Aanbestedingsnieuws

Integraalplan Bleiswijkse Zoom

Foto: Google Maps

In het Kaderrichtlijn Water (KRW) plan 2010-2015 is het recreatiewater de Bleiswijkse Zoom tussen de kern Bleiswijk en de Rottemeren opgenomen als KRW-waterlichaam. In 2027 moet de waterkwaliteit van de Bleiswijkse Zoom verbeteren tot een Goed Ecologisch Potentieel (GEP). HHSK, Staatsbosbeheer en de gemeente Lansingerland hebben besloten om deze doelstelling te versnellen tot 2021.

Project ‘Integraal Plan Bleiswijkse Zoom’: de Bleiswijkse Zoom, een KRW-waterlichaam, is een recreatiegebied met de functie zwemwater. De waterkwaliteit voldoet niet aan de normen die gesteld worden aan de functie zwemwater en niet aan de doelstelling voor de waterkwaliteit (KRW). In de afgelopen jaren zijn in de zomermaanden gedurende lange perioden negatieve zwemadviezen/waarschuwingen afgegeven omdat de hoeveelheid blauwalgen in het water de norm voor zwemwater overschrijdt. Om de waterkwaliteit en de recreatieve functie van de Bleiswijkse Zoom te verbeteren zijn herstelmaatregelen noodzakelijk. Deze maatregelen betreffen het aanpassen van de inlaatvoorziening vanuit de Tussenboezem (aanleg bypass), het verwijderen van de baggerspecie (ca. 39.000 m3, circa 3 km watergang), de aanleg van natuurvriendelijke oevers (ca. 300 m) en het immobiliseren van fosfaat uit de nieuwe waterbodem (opheffen nalevering). Met de vrijkomende baggerspecie worden twee locaties van het Recreatieschap Rottemeren direct ten noorden van de Bleiswijkse Zoom blijvend opgehoogd.
Daarnaast zijn en worden door het Recreatieschap Rottemeren in de directe omgeving en langs de Bleiswijkse Zoom bomen gesnoeid en verwijderd, waarmee de nutriëntenbelasting door bladinval beperkt wordt. Tevens zal er sprake zijn van visstand beheer door derden, in opdracht van HHSK, om de verbeterde waterkwaliteit in de toekomst te kunnen behouden.

De opdracht wordt niet in percelen opgedeeld, het wordt aanbesteed als één overheidsopdracht. De opdrachtgever heeft hiervoor gekozen omdat de raakvlakken tussen de verschillende objecten dermate groot zijn dat de bedrijfszekerheid van het totale systeem in het geding komt bij het
splitsen van de opdracht. Daarnaast moeten de werkzaamheden gecoördineerd worden als een integraal project. Hiermee wordt de Total Cost of Ownership gereduceerd en worden de risico’s en daarmee samenhangende negatieve financiële effecten voor de opdrachtgever beperkt.

BronL Tenderned 6 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184292

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *