Integraal ontwerpteam voor renovatie De Kleine Vliegenier Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Integraal ontwerpteam voor renovatie De Kleine Vliegenier Utrecht

Foto: © STG. PCOU

De Kleine Vliegenier is een basisschool aan de C. van Maasdijkstraat in de wijk Zuilen te Utrecht en is één van de dertig scholen van Stichting PCOU. Het oorspronkelijke schoolgebouw van De Kleine Vliegenier bestaat uit twee aparte schoolgebouwen uit 1955 en 1956 (zogenaamde hal-scholen) welke door latere verbouwing aan elkaar zijn verbonden.
Het huidige schoolgebouw voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Op basis van vooronderzoek is renovatie, met gedeeltelijke sloop-nieuwbouw, als meest passende huisvestingsoplossing gekozen. De renovatie van het gebouw wordt beschouwd als een levensduur verlengende investering voor  veertig jaar. Met de renovatie wordt tegemoet
gekomen aan de functionele-, ruimtelijke en technische eisen. De twee hal-scholen hebben een monumentale status en dienen gerenoveerd te worden. De latere aan- en verbouwingen hebben geen monumentwaarde. Dit deel van het gebouw zal geheel of gedeeltelijk vervangen worden voor nieuwbouw.

De scope van het project heeft betrekking op De Kleine Vliegenier, bestaande uit een basisschool, VE (voorschoolse
educatie), een BSO en buitenruimte. Direct aan de school grenst een gymzaal die in beheer en onderhoud is bij de gemeente Utrecht, deze gymzaal is geen onderdeel van de renovatieopgave.
Op het moment faciliteert De Kleine Vliegenier basisonderwijs aan ca. 250 leerlingen. In de gemeentelijke prognoses heeft De Kleine Vliegenier een stabiel leerlingaantal en wordt slechts een minimale groei verwacht. De kavel bestaat uit twee percelen (nummers ZLN02-C-4772 en ZLN02-C-5475) en heeft een totale grootte  van 5.705 m2. De capaciteit van het huidige gebouw is vastgesteld op 2.371 m2 BVO, waarvan 1.706 m2 BVO een monumentale status heeft. Volgens de verordening heeft de Kleine Vliegenier recht op 2.410 m2 BVO. 115 m2 is gereserveerd voor een voorzieningen voor de peutergroep VE.

Ondanks dat het huidige gebouw ruim voldoende passend zou moeten zijn op basis van de normatieve ruimtebehoefte wordt dit in de praktijk niet zo ervaren. In de loop van de tijd is er veel aangebouwd en uitgebreid waardoor de structuur van het gebouw vervaagd is geraakt en lange looplijnen ontbreken. Enkele ruimtes zijn voorbeeld alleen te bereiken via andere ruimtes. Er is sprake van een relatief hoog percentage niet-functionele ruimte. De wens van de school is om deze reden voornamelijk gericht op het verbeteren van de interne circulatie/ loopstromen van het gebouw.

De scope van deze opdracht betreft het totaalontwerp- en advies voor de renovatie van De Kleine Vliegenier vanaf Voorlopig Ontwerp (afgekort als: VO) tot en met nazorg. Het architectenbureau c.q. de opdrachtnemer krijgt een opdracht voor een geïntegreerd ontwerp. De opdrachtnemer dient met zijn team over deskundigheid te beschikken op alle disciplines; projectcoördinatie, architectuur, interieur, kostencalculatie, constructie, installatietechniek (o.a. elektrotechnisch, werktuigbouwkundig & IT/data), brandveiligheid, duurzaamheid en bouwfysica. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitwerken van het gehele ontwerp vanaf VO tot en met nazorg, de uitwerking van deze disciplines en draagt de zorg en verantwoordelijkheid voor een volledige integratie van deze onderdelen. Nader toelichting over de werkzaamheden (de kruisjeslijst) volgt in de gunningsfase. Van de opdrachtnemer en zijn team wordt verwacht dat zij breed meedenken in wat de school nodig heeft en de verschillende belangen (gebruiker, Stichting PCOU, gemeente, buurtbewoners) goed afweegt en op basis daarvan ontwerpt en adviseert met behoudt van het monument en oogpunt op de projectambities. De aanbestedende dienst gaat uit van opdrachtverlening op basis van een overeenkomst waarop de DNR 2011 (versie juli 2013), met afwijkingen van toepassing wordt verklaard, waarbij sprake is van gefaseerde opdrachtverlening. De overeenkomst wordt verstrekt bij de gunningsfase.

De overall planning wordt in de gunningsfase gedeeld. De planning is indicatief en nog nader af te stemmen met de werkwijze/ Plan van Aanpak van opdrachtnemer. Aansluitend op de gunning start VO-fase. Iedere ontwerpfase dient afgesloten te worden met een fasedocument. Doel is om in oktober 2023 TO af te ronden en in kwartaal vier van 2023 te starten met de uitvoering. Naar verwachting heeft de uitvoering een doorlooptijd van 48 weken (excl. bouwvak en kerstvakantie) en is de oplevering eind 2024.De gevolgde aanbestedingsprocedure is de niet-openbare, maar dat had u vast al begrepen.

Bron: Tenderned maandag 13 juni https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264126

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *