Integraal ontwerpteam nieuwbouw zwembad Castricum – Aanbestedingsnieuws

Integraal ontwerpteam nieuwbouw zwembad Castricum

Foto: pexels.com

Zwembad De Witte Brug bestaat sinds 1973. In 1988 is het zwembad getroffen door brand en weer opgebouwd.
Inmiddels is het zwembad aan vervanging toe. De gemeenteraad heeft in november 2019 besloten om te kiezen voor
nieuwbouw van een zwembad en niet voor renovatie van De Witte Brug. Het nieuwe zwembad komt niet op de oude
locatie terug, hiervoor is een nieuwe locatie gevonden binnen de gemeente Castricum. De raad heeft in november 2019 ingestemd met een herbevestiging van sportpark Noord-End als zoekgebied voor het nieuwe zwembad, en voor de locatie van het nieuwe zwembad uit te gaan van veld 2 of veld 5 van FC Castricum. Er is aanvullend locatieonderzoek uitgevoerd. Op 25 maart 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de definitieve locatiekeuze, waarbij veld 5 als voorkeurslocatie is vastgesteld.
De primaire uitgangspunten voor het nieuwe het zwembad zijn (zoals vastgesteld in de raad november 2019):
– Wedstrijdbad van 25×15,4 meter
– Instructiebad van 20×10 meter
Verder dient in de uitwerking rekening te worden gehouden met: 

 • De toekomstige aanbouw van een sporthal met bijbehorende faciliteiten voor een vervanging (op termijn) van de huidige sporthal De Bloemen.
 • De mogelijkheid tot eventuele en gefaseerde toevoeging van zorggerelateerde functies zoals onder andere huisarts, fysiotherapie en apotheek.
 • De mogelijkheid tot een eventuele toekomstige uitbreiding van de zwemaccommodatie met een separate recreatieve zwemzaal.
 • Parkeermogelijkheden voor auto’s en fietsen.
 • Aardgasloos (all-electric) als duurzaamheidsambitie.

Momenteel worden deze uitgangspunten uitgewerkt in een programma van eisen. Het programma van eisen wordt bij
de inschrijvingsfase beschikbaar gesteld. De hoofdopdracht bestaat uit de levering van een integraal ontwerp (voorlopig ontwerp tot en met bestek), advisering tijdens de aanbestedingsfase van de uitvoeringswerkzaamheden en technische en esthetische ondersteuning aan de directie-voerende partij tijdens de realisatiefase. Het ontwerpteam is verantwoordelijk voor het maken van een integraal ontwerp dat voldoet aan de gestelde uitgangspunten, binnen een gegeven tijd en budget. Met integraal ontwerp bedoelen we een product waarin met in achtneming van de gestelde uitgangspunten een optimale balans is
gevonden tussen de belangen van alle betrokken disciplines. Tot slot is het van belang opdrachtgever en stakeholders
goed te betrekken in het gehele proces.
Ontwerp disciplines bestaan uit:

 • Architectuur (zowel bouwkundig als interieur)
 • Installatietechniek (werktuigbouwkunde, elektrotechniek, ICT, transport)
 • Bouwfysica
 • Brandveiligheid
 • Constructies
 • Zwembadinstallaties
 • Duurzaamheid

In deze opgave dient speciale aandacht te zijn voor de inpassing van het gebouw in het gebied, de duurzaamheidsambitie van de gemeente om het zwembad aardgasloos te ontwerpen en bouwen en de politieke belangstelling voor deze opgave.
Om een integraal ontwerp te waarborgen is het gewenst om alle ontwerpwerkzaamheden in één ontwerpteam te
beleggen en te contracteren, dat aantoonbaar over de expertise en ervaring beschikt om een dergelijk ontwerp op een
zorgvuldige en beheerste wijze tot stand weet te laten komen. Deze opdracht wordt niet opgedeeld in percelen omdat
de deelactiviteiten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De kwaliteit verbetert door een integraal advies.
Bij deze opdracht is geen sprake van een samengevoegde opdracht (clusteren). De gevraagde werkzaamheden binnen
de opdracht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het betreft hier een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. Van toepassing is de Aanbestedingswet 2012. Op de uit de aanbestedingsprocedure voortvloeiende overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De aanbestedingsprocedure kent twee fasen:
– Selectiefase, om tot een selectie van maximaal vijf partijen te komen.
– Inschrijvingsfase, om tot gunning van de ontwerpdiensten aan één integraal ontwerpteam te komen.
De Aanbestedende dienst heeft de intentie om de volgende prijs/kwaliteit weging toe te passen ;
Gunningscriterium “Prijs”: 30%
Gunningscriteria “Kwaliteit”: 70%. Aan bovenstaande gunningscriteria en percentages kunnen geen rechten worden ontleend.
De geselecteerde vijf partijen gaan door naar de tweede fase en ontvangen de inschrijvingsleidraad inclusief bijlagen.

Bron: Tenderned 8 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224538

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *