Integraal ontwerpteam huis voor de stad Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Integraal ontwerpteam huis voor de stad Amersfoort

Locatie Trapezium Amersfoort. Foto: Google Maps

De gemeente Amersfoort is voornemens een nieuw stadhuis te realiseren. Op 12 november 2019 heeft de gemeenteraad het besluit genomen dat het nieuwe stadhuis zal worden ontwikkeld op de Trapeziumlocatie.Inmiddels zijn de voorbereidingen volop gestart, wat heeft geresulteerd in een concept-ambitiedocument: Een huis voor de stad Amersfoort. De ambitie is een toekomstbestendig huis voor de stad waar ontmoeting
centraal staat. Naar verwachting kan het ambitiedocument in december door de gemeenteraad worden vastgesteld.

De Trapeziumlocatie ligt aan de noordzijde van het spoor, tussen de binnenstad en het station. De locatie biedt goede mogelijkheden om een gastvrij huis voor de stad op een goed zichtbare, bereikbare en centrale plek in Amersfoort te realiseren. Een stadhuis op de Trapeziumlocatie heeft het meeste draagvlak onder inwoners en gemeenteraad en kan het gebied rondom de Nieuwe Poort een positieve impuls geven.

De trapeziumlocatie maakt deel uit van een grotere ontwikkeling aan de noordzijde van het spoor, genaamd Langs Eem en Spoor, die bestaat uit vijf gebiedsdelen: Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. In dit gebied zijn de komende jaren ca. 3.000 woningen voorzien. De ontwikkeling biedt de kans om een nieuw stuk stad toe te voegen aan Amersfoort met een meer stedelijk karakter. Een divers, modern en gemengd gebied waar gewoond en gewerkt wordt. Vijf thema’s staan centraal: werken aan een stedelijke identiteit met een hoge woondichtheid, een goeie mix van wonen, werken en voorzieningen realiseren, aandacht voor het toevoegen van kwalitatieve openbare ruimte en verbindingen, experimenteren met andere manieren van mobiliteit en duurzaamheid. Het aanpassen van verkeersknooppunt de Nieuwe
Poort en het toevoegen van verblijfskwaliteit vormt onderdeel van de ontwikkeling en is van belang voor het nieuwe stadhuis. Voor het
gebied is een supervisor aangetrokken die de samenhang tussen de verschillende deelontwikkelingen bewaakt. Voor achtergrondinformatie zie
www.amersfoort.nl/project/langs-eem-enspoor.

Het meest noordelijke deel van de totale kavel, dat tegen de Nieuwe Poort aan ligt, is de beoogde locatie van het nieuwe stadhuis. Het heeft de bestemming Kantoren en deels Gemengde Doeleinden en wordt aan de zuidzijde begrensd door een niet te bebouwen strook. Dat vormt tevens de grens met de separaat te ontwikkelen zuidelijke plandelen waar kantoor en wonen is voorzien. De oppervlakte van het noordelijke deel van de kavel is circa 7.400 m2. Aanvullend op het bestemmingsplan denken we dat daarvan ongeveer 2.000 m2 onbebouwd zou moeten blijven aan de zijde van de Nieuwe Poort. Daar denken we aan een teruggelegde rooilijn zodat voldoende ruimte ontstaat voor een goede entree met bijbehorend ontvangstplein; een representatieve buitenruimte met verblijfskwaliteit. Aan de zijde van de spoorbaan moet een strook onbebouwd blijven (ten behoeve van een ontsluitingsweg langs de spoorlijn en de aanleg van een geluidwerende voorziening). Nadere stedenbouwkundige randvoorwaarden volgen na gunning. Overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan geldt voor de kavel een basis goothoogte van 14-23 meter. Een hoogte van 41 meter, met een bebouwingsaccent van maximaal 55 meter hoog is toegestaan over een oppervlakte van maximaal 1.150 m2. 

De opdracht van het integraal ontwerpteam is het ontwerpen van het nieuwe huis voor de stad en het informeren en adviseren daarover om ons op die manier te helpen onderzoeken wat wij nodig hebben. Onderdeel daarvan is het maken van een (getekend) programma van eisen met een schetsontwerp. Het programma van eisen krijgt pas gedurende het schetsontwerptraject zijn definitieve vorm, middels een iteratief proces waarin de stad, het gemeentebestuur en de medewerkers worden betrokken. De exacte ruimtelijke scope is nog niet bekend. Mede gezien de onduidelijkheid omtrent de COVID-effecten kunnen nog niet alle ruimtelijke kaders worden vastgesteld. Voor nu wordt uitgegaan van een projectomvang van circa 22.000 m2.  Dat is inclusief 3.500 m2 voor parkeren. Dat houdt nog geen rekening met de effecten van meer
thuiswerken en hybride werken. We willen flexibel zijn in zowel de ruimtebehoefte als -gebruik van het gebouw. Verhuur willen we daarbij inzetten als flex-instrument. Het publieke deel van het huis voor de stad huisvest onder andere het bestuurscentrum, de fysieke dienstverlening aan inwoners, horeca en biedt plek om samen met partners en inwoners te werken aan de belangrijke opgaves waar de stad voor staat. Het
kantoordeel van het huis voor de stad huisvest o.a. de drie werksoorten I) opgavegericht werken, II) bedrijfsvoering en III) dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Het formuleren van persona’s om programma en ruimtebehoefte nader te kunnen duiden is in ontwikkeling en zal naar verwachting eind 2020 worden afgerond. Er werken nu 1349 medewerkers die straks een plek moeten krijgen. We gaan uit van een
bandbreedte van 1300-1400 medewerkers. Als opleverdatum wordt rekening gehouden met medio 2025. Of het gebouw (bij oplevering en/of op een ander moment) moet zijn voorzien van een duurzaamheidscertificaat en van welke instantie, dat is nog onderwerp van gesprek.

De gemeente wenst met één opdrachtnemer een overeenkomst te sluiten voor het totaalontwerp van het nieuwe stadhuis. Het betreft een ontwerp- en adviesovereenkomst voor alle projectfasen en -disciplines op basis van de DNR-2011 (versie juli 2013) met door de gemeente standaard van toepassing verklaarde afwijkingen. De overeenkomst wordt verstrekt bij uitnodiging tot inschrijving. Bij de start van de inschrijffase staan deze voorwaarden vast. Indien gegadigde vragen of opmerkingen heeft omtrent de DNR-2011 en de daarop van toepassing verklaarde afwijkingen, dan dient gegadigde dat nu in selectiefase aan de orde te stellen. Gegadigde wordt verzocht de vragen gemotiveerd en onderbouwd te stellen.

Een geselecteerde gegadigde die is uitgenodigd tot voor de inschrijffase dient binnen vijf werkdagen na het beschikbaar stellen van de uitnodiging tot aan de gemeente via TenderNed te berichten dat zij zullen deelnemen aan de inschrijffase.

De gemeente is voornemens om in de inschrijffase voor de geselecteerde Gegadigden een plenaire (of toch individuele) informatiebijeenkomst te organiseren waarbij de opgave mondeling wordt toegelicht. Een en ander hangt ook samen met de mogelijkheden i.v.m. Covid. Nadere informatie hieromtrent volgt in de Inschrijfleidraad.

Het gunningcriterium op grond waarvan in de inschrijffase wordt bepaald aan welke inschrijver gegund wordt, is de beste prijs/kwaliteitverhouding.
De prijs-kwaliteitverhouding is als volgt:

  • Prijs 0% (vaste prijs)
  • Kwaliteit 100%

Bron: Tenderned 2 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210353

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *