Integraal beheer ICT-landschap en leveringen – Omgevingsdienst Haaglanden – Aanbestedingsnieuws

Integraal beheer ICT-landschap en leveringen – Omgevingsdienst Haaglanden

Foto: Pexels.com

Omgevingsdienst Haaglanden is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke milieutaken namens de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Door de kennis en ervaring van de gemeenten en de provincie bij elkaar te brengen in één organisatie, kan beter worden ingespeeld op de steeds complexer wordende milieuwetten- en regels.

De technische infrastructuur die door opdrachtnemer as-is in beheer dient te worden genomen na gunning wordt aangeduid als het beheerde object. In de huidige situatie wordt het technisch beheer uitgevoerd door meerdere externe partijen.  In het kader van het constant doorontwikkelen en optimaliseren van de IT-omgeving verwacht de aanbestedende dienst dat opdrachtnemer het voortouw zal nemen in de realisatie van de gewenste verbeteringen. Deze verbeteringen dienen in de vorm van niet-standaard wijzigingen op projectmatige wijze te worden opgepakt. Opdrachtnemer dient voorafgaand aan deze projecten een nadere offerte uit te brengen op basis waarvan deze projecten, na goedkeuring door de aanbestedende dienst, worden uitgevoerd door opdrachtnemer.

De opdracht is gesplitst in meerdere percelen, namelijk:
Een groot deel van de aanbestedingsleidraad is gelijk voor alle percelen. Om verschillende te accentueren
wordt gewerkt met tekstkleuren.
Perceel 1. Server-, werkplek-, applicatie- en cloud beheer
Perceel 2. Levering van hardware
Perceel 3. Levering van software
Inschrijvers mogen inschrijven op alle percelen, maar krijgen niet alle percelen gegund. Indien de winnaar op perceel 1 ook in heeft geschreven op perceel 2 en/of 3, komt hij niet meer in aanmerking voor de gunning van deze percelen. Dit omdat de inschrijver die gecontracteerd wordt op perceel 1 adviseert over de aanschaf van de leveringen en diensten die vallen onder perceel 2 en 3 en deze advisering onafhankelijk dient te zijn. Indien een inschrijver niet in aanmerking komt voor de gunning van perceel 1 of niet heeft ingeschreven op perceel 1, komt hij in aanmerking voor de gunning op perceel 2 en/of 3. Een inschrijver kan zowel perceel 2 als perceel 3 gegund krijgen.

Met de komst van meer cloudapplicaties neemt de noodzaak en behoefte aan eigen servers, storage en applicaties af. Hierdoor wordt de te beheren ODH-eigen (on-premises) omgeving kleiner. De opzet van de gevraagde dienstverlening wordt daardoor anders en richt zich meer op het werken met gecontracteerde cloud-leveranciers. De aanbestedende dienst zal daarbij de regierol voeren en opdrachtnemer aansturen. Opdrachtnemer treedt op haar beurt op als intermediair / Single Point of Contact (SPOC) tussen de aanbestedende dienst en haar (cloud) leveranciers. Als “spin in het web” is opdrachtnemer verantwoordelijk
voor het operationeel afstemmen van alle zaken met diverse toeleveranciers en het treffen van de juiste maatregelen om te borgen dat het totale palet aan diensten en services optimaal in haar onderlinge samenhang functioneert. Opdrachtnemer voert daarbij onder regie van de aanbestedende dienst ook taken uit op gebied van servicemanagement richting de overige leveranciers (opdrachtnemers perceel 2 en 3 en andere leveranciers) van de aanbestedende dienst, waaronder het aanmelden van incidenten en changes, contract- en leveranciersmanagement en prestatiebewaking.
Een essentieel onderdeel van het beheer is het life-cycle management van de IT-omgeving. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alle onderdelen van de omgeving doorlopend actueel zijn voor wat betreft hard- en softwareversies en updates. Ook bewaakt opdrachtnemer proactief de looptijden van de onderhouds- en supportcontracten. Uitgangspunt in het life-cycle management is dat alleen producten worden toegepast die volledig worden ondersteund c.q. zich in de mainstream supportcyclus van de betreffende leveranciers bevinden. De dienstverlening van opdrachtnemer is niet alleen beheersmatig, maar ook toekomstgericht. Zo wordt van opdrachtnemer verwacht dat hij een kennispartner is die proactief advies geeft om de omgeving verder te optimaliseren, kosten te reduceren en/of gebruik te maken van nieuwe innovatieve voorzieningen die de markt biedt.
Het beheer wordt zoveel mogelijk geleverd op basis van “managed services”. Deze services/diensten zijn modulair van opzet, zodat de aanbestedende dienst ze selectief kan afnemen (menukaart-principe) en  betalen naar gebruik. Denk bijvoorbeeld aan een dienst voor het beheer van virtuele machines. Deze dienst zou kunnen bestaan uit het geautomatiseerd uitrollen, configureren, bijwerken/patchen en monitoren van de virtuele machines. Deze dienst wordt vervolgens afgerekend op basis van het aantal afgenomen eenheden. Op deze wijze worden ook de andere diensten en services ingericht, zoals (integrale) managed compliancy en security services.

De diensten en services van opdrachtnemer omvatten minimaal het technisch beheer van:
• Datacentervoorzieningen zoals kasten, toegangsbeveiliging en UPS, exclusief koeling;
• Fysieke servers
• Storage omgeving
• Netwerkcomponenten
• Servervirtualisatie platform (VMware vSphere)
• Virtual machines en de daarop aanwezige platform services
• Werkplekapparatuur (laptops, telefoons, randapparatuur)
• AV-middelen (signage displays en bijbehorende middelen);
• Microsoft 365 omgeving inclusief Exchange online, SharePoint online en Teams
• Packaging/distributie/installatie van applicaties op laptops, telefoons en servers
• Identity & access management (Windows Server Active Directory en Azure Active Directory)
• ODH Azure cloud-omgeving (Azure landing zone) en workloads (BI/Data-platform en geoservices)
• Azure DEVOPS platform (ARM templates en CI/CD pipelines)

Bron: Tenderned maandag 9 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284714

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *