Inhuur juridische dienstverlening Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Inhuur juridische dienstverlening Noord-Holland

Foto: pixabay.com

De provincie huurt regelmatig juridische dienstverlening in ter vervanging van capaciteit, maar ook voor specialistische kennis. De afgelopen jaren heeft de provincie hiervoor een overeenkomst afgesloten. De huidige overeenkomst eindigt per 1 juli 2022. De provincie wenst opnieuw een overeenkomst af te sluiten voor deze dienstverlening met drie opdrachtnemers. De afgelopen drie jaar is er jaarlijks voor tussen de €200.000,- en €300.000,- geïnvesteerd in deze dienstverlening en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst zal zich in beginsel wenden tot de drie opdrachtnemers op basis van een
minicompetitie. Eerst wanneer de aanbiedingen van de opdrachtnemers niet voldoen aan de gestelde eisen of wanneer de aanbiedingen anderszins tekortschieten, zal de aanbestedende dienst andere marktpartijen benaderen voor het uitbrengen van een offerte. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om in incidentele gevallen, zoals bij mogelijke belangenverstrengeling, vanwege het beleid specifieke karakter, een specifiek politiek/bestuurlijk gevoelige focus en/of bij strikt vertrouwelijke of geheime opdrachten, van deze procedure af te wijken.

Met het oog op gewijzigde wetgeving omtrent tijdelijke contracten streeft de provinciale organisatie sinds 2019 naar beduidend minder inhuur van externe capaciteit waarbij inhuur op ZZP-basis op basis van inspanningsverplichting niet mogelijk is. Ook voor de opdrachtnemers geldt dat alle aangeboden capaciteit (inclusief via onderaanneming) voor het volbrengen van een opdracht met een inspanningsverplichting nadrukkelijk geen gebruik mag worden gemaakt van ZZP-ers (al dan niet met een eigen BV). Voor de eigen organisatie heeft de provincie hiervoor een kader opgesteld waarin de nieuwe regels omtrent inhuur staan weergegeven.  Op termijn kan dit huidige beleid nog aangepast worden indien provinciale beleid op dit punt wijzigt.

Met deze aanbesteding beoogt de aanbestedende dienst de volgende doelstellingen te bereiken:
a) De flexibele inzet van externe medewerkers effectief en efficiënt te laten verlopen;
b) Het voldoen aan de gevraagde kwaliteitseisen binnen de organisatie;
c) Het doelmatig en rechtmatig inhuren van juridische capaciteit;
d) Marktconforme tarieven op basis van minicompetities.
Deze doelstellingen zijn door de aanbestedende dienst vertaald naar de afbakening van de opdracht, de eisen die aan de uitvoering ervan gesteld worden, de eisen die aan ondernemers worden gesteld om voor de opdracht in aanmerking te komen en de wijze waarop de economisch meest voordelige inschrijving wordt geselecteerd.

Er is sprake van een overeenkomst met een initiële looptijd van vierentwintig maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens twaalf maanden.

Bron: Tenderned zondag 18 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259274

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *