Ingenieursdiensten tunnelrenovaties Zuid-Holland – RWS – Aanbestedingsnieuws

Ingenieursdiensten tunnelrenovaties Zuid-Holland – RWS

©Rijkswaterstaat 2020

De meeste tunnels in Zuid-Holland zijn de tweede helft van de vorige eeuw, of aan het begin van deze eeuw gebouwd. Om de tunnels óók in de toekomst veilig en bereikbaar te houden zijn ze toe aan een grondige renovatie. Het gaat om renovatie
en/of upgrades van de tunnel technische installaties (TTI) en de systemen voor het bedienen, besturen en bewaken van tunnels (3B Tunnels). Door bij de renovaties te streven naar uniformering en standaardisering van de installaties en systemen, wordt het tunnelbeheer en -onderhoud in de toekomst efficiënter en veiliger. Naast de renovatie van tunnels worden in Zuid-Holland ook 13 bruggen en 12 wegen aangepakt. Dit gebeurt binnen een grootschalige Vervanging en onderhoudsopgave (VenR) van Rijkswaterstaat, waarin landelijk zeker 100 objecten worden gerenoveerd of vervangen. In 2023 start Rijkswaterstaat met de renovatie van de Heinenoordtunnel in de A29. Direct na deze renovatie wil RWS de zeven andere tunnels in Zuid-Holland renoveren. Deze renovaties vallen onder het project Tunnelrenovaties Zuid-Holland. Het project tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) heeft de opgave om de renovatietrajecten van zeven tunnels voor te bereiden. Het gaat hierbij om de voorbereiding door Rijkswaterstaat van de Drechttunnel, Noordtunnel, 1e en 2e Beneluxtunnel, Sijtwendetunnels (Spoor, Vliet-, Parktunnel), Tweede Heinenoordtunnel, Botlektunnel en de Thomassentunnel. Het project zit momenteel in de planfase. Na de planfase volgt de voorbereidingsfase, de aanbestedingsfase en de uitvoeringsfase van het contract. De huidige scope van PTZ is het voorbereiden van de vervanging van alle tunneltechnische installaties en het onderzoeken van de civiele staat van de tunnels. De hoofddoelstelling van het project is om te zorgen dat, door het uitvoeren van een renovatie, de zeven tunnels veilig en beschikbaar blijven. Daarnaast wil het project een impuls geven aan de verduurzaming van (het onderhoud van) de tunnels, bijdragen aan de robuustheid van het netwerk en de efficiency van beheer en het verhogen van het onderhoud en de bediening voor de langere termijn. Het projectteam van het PTZ van Rijkswaterstaat heeft behoefte aan ondersteuning en advisering bij een gedeelte van de planuitwerking en vervolgens bij de contractvoorbereiding, aanbesteding en (gedeeltelijke) uitvoering van het project om de benodigde capaciteit en kennis in het projectteam te borgen.

De opdrachtnemer dient de opdracht op integrale, beheerste, expliciete en transparante wijze te managen, zodanig dat het werk wordt gerealiseerd conform de gestelde informatie eisen in de vraagspecificatie en de overeenkomst. De navolgende werkzaamheden maken hier onderdeel van uit:
1. Het leveren van producten (al dan niet per tunnel) op basis van nacalculatie.
2. Inzetten van kernadviseurs op regie basis;
Per tunnel is door het projectteam van RWS in de planstudie de technische noodzaak, urgentie en technische scope bepaald. Daarnaast worden mogelijke ombouwstrategieën in relatie tot de beschikbare hinderruimte bepaald en wordt de capaciteit van de markt onderzocht. Aan de hand daarvan wordt de inkoopstrategie bepaald, hiervoor zijn verschillende scenario’s in ontwikkeling. Deze aanbesteding ID-PTZ is gebaseerd op de huidig uitgangspunt om voor de tunnels waar een volledige renovatie plaats dient te vinden een contractuele portfolioaanpak toe te passen bestaande uit 2 contractportfolio’s met
herhalingsopdrachten. Dit uitgangspunt kan nog veranderen en daarmee impact hebben op deze uitvraag van deze ingenieursdienst. 

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst, met als voorwaarden de ARVODI 2018. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt
gerealiseerd worden opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst, de vraagspecificatie, de bijlagen bij de vraagspecificatie en overige contractdocumenten.
Door opdrachtgever wordt voor deze Europese aanbesteding een concurrentiegerichte dialoog light gehanteerd, overeenkomstig het ARW 2016. De concurrentiegerichte dialoog wordt binnen deze aanbesteding toegepast vanwege de complexiteit binnen deze uitvraag en de daarvoor benodigde flexibiliteit. Aanbesteder wenst door het voeren van een dialoog tot een optimalisatie van vraag en aanbod te komen met een vroegtijdige aandacht voor de benodigde inhoudelijke factoren. De opdracht wordt verleend aan de inschrijver die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)  heeft gedaan, mits de inschrijver niet behoeft te worden uitgesloten van opdrachtverlening.

Bron: Tenderned donderdag 10 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254588

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *