Ingenieursdiensten realisatie Woningbouw Texel – Aanbestedingsnieuws

Ingenieursdiensten realisatie Woningbouw Texel

Foto: © Gemeente Texel

De gemeente Texel wil voor diverse woningbouwprojecten in Den Hoorn, Oosterend, De Cocksdorp en Oudeschild gebruik maken van een projectleider en voor opstellen diverse documenten een adviseur, een bestekschrijver, calculator en een werkvoorbereider en tekenaar inhuren.
De werkzaamheden zijn in twee hoofdonderdelen te splitsen:
1. De inzet van een ervaren projectleider die zorgt dat het al opgestelde stedenbouwkundig plan wordt uitgewerkt tot een bestek voor bouw- en woonrijp maken. Hieronder vallen onder andere de volgende werkzaamheden:
o Gevraagd en ongevraagd advies geven en meedenken over technische vraagstukken;
o Deelnemen aan diverse projectgroep overleggen;
o Inventariseren en initiëren van benodigde onderzoeken;
o Inventariseren van en input leveren voor de benodigde vergunningaanvragen;
o Contacten onderhouden en afstemmen met de afdeling gemeentewerken (beheerders buitenruimte);
o Afstemmen werkzaamheden met nutsbedrijven en vergunningverleners.
2. Het opstellen van diverse documenten (zoals tekeningen, bestekken en ramingen) die nodig zijn om de woningbouwlocaties bouw- en woonrijp te kunnen maken:
o Uitwerken stedenbouwkundig plan tot matenplan/ VO;
o Uitwerken VO tot DO/ aanlegtekening;
o Opstellen bestekken bouw- en woonrijp maken;
o Opstellen kostenramingen in verschillende projectfasen, inclusief beheerkostenramingen;
o Opstellen aanbestedingsdocumenten.

De gemeente wil hiervoor een dienstverleningsovereenkomst af sluiten met als startdatum 1 mei 2022. De looptijd van de overeenkomst is vijfenzeventig weken. Als het project langer duurt door bv. bezwaren op het bestemmingsplan zal het contract langer doorlopen. De uitvoering van de opdracht bestaat uit een gedeelte regiewerkzaamheden en een gedeelte aangenomen werk.

Fasen en aard dienstverlening:
1. Ontwerpfase

• Ontwerp en adviezen ten behoeve van het opstellen voorontwerp;
• Inventariseren van benodigde onderzoeken;
• Ontwerp en adviezen ten behoeve van het opstellen van definitief ontwerp;
• Opstellen kostenraming;
• Opstellen planning;
• Vergunningen en ontheffingen aanvragen.

2. Voorbereidingsfase

• Opstellen bestek;
• Begeleiden aanbesteding.

3. Uitvoeringsfase

• Verzorgen technische projectleiding.

4. Nazorg

• Zorgdragen voor afwerking restpunten en overdracht buitenruimte aan Gemeentewerken.

Deze aanbesteding wordt voor mededinging opengesteld via een openbare procedure. Om tot gunning van de opdracht te komen hanteert de gemeente het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), welke wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 27 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250527

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *