Ingenieursdiensten ongelijkvloerse spoorkruising Boorstraat Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Ingenieursdiensten ongelijkvloerse spoorkruising Boorstraat Utrecht

Kaart: © Gemeente Utrecht

In de stad Utrecht worden de stadswijken Cartesiusdriehoek en 2e Daalsedijk ontwikkeld en gebouwd. Deze wijken worden groen, duurzaam en verkeersarm. Met een bestemming voor wonen, werken en bewegen neemt het fietsverkeer van en naar Utrecht-centrum toe. In het netwerk van fietspaden in Utrecht zijn hoofdfietsroutes en doorfietsroutes opgenomen. Tussen de
twee wijken, in het verlengde van de Locomotiefstraat, is mei 2021 een fiets- en voetgangersonderdoorgang in casco gerealiseerd om de Cartesiusdriehoek te ontsluiten naar de 2
e Daalsedijk en vice versa. Deze wordt dit jaar afgebouwd en is dan onderdeel van de hoofdfietsroute, die beide wijken verbindt.
Langs de spoorlijn Amsterdam – Utrecht is een doorfietsroute gepland. Deze sluit aan op de fietspadenstructuur 2
e Daalsedijk en draagt ook bij aan een toename van fietsverkeer van en naar de stad. Om de toename van fietsverkeer te spreiden is een ongelijkvloerse kruising Boorstraat onder het spoor Utrecht-Amersfoort gewenst. Deze ongelijkvloerse spoorkruising is door de Utrechtse gemeenteraad randvoorwaardelijk gemaakt voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk 2e Daalsedijk. Dit naar aanleiding van een ingediende en aangenomen motie op 21 januari 2021 door een zevental politieke partijen. Dit is een bekrachtiging van het eerdere besluit deze ongelijkvloerse spoorkruising randvoorwaardelijk te maken, naar aanleiding van de motie (M26) in 2015.

Dit project betreft het onderzoeken van de haalbaarheid van deze ongelijkvloerse spoorkruising. Als deze mogelijk is, ontstaat een logische route voor fietsers van en naar Utrecht Centraal. Tevens kan daarmee voorkomen worden dat de Amsterdamsestraatweg nog meer wordt belast. Tot slot is het een verbetering voor de fietsroute van en naar Amsterdam.

De ongelijkvloerse spoorkruising Boorstraat sluit aan op de fiets-, voetpaden en of wegen aan beide zijden van het spoor. In nauwe zin betreft het de ongelijkvloerse spoorkruising, hellingbanen en aansluiting op de fiets- en voetgangersstructuur aan beide zijden van het spoor. De uitdaging ligt in het vinden van mogelijkheden in relatie tot de vier sporen Utrecht-Amersfoort, de naastliggende vier opstelsporen (de zogenaamde Landstraat), en in de relatie tot de bebouwde omgeving en de fietsverkeersafwikkeling. Het vaststellen van een tijdvak voor aanleg, de zogenaamde treinvrijeperiode (TVP), ligt in handen van ProRail. Dit en de benodigde ruimte voor de bouw vraagt nauwgezette afstemming en afspraken met de ontwikkeling Wisselspoor/2e Daalsedijk. In de onderzoeksfase betreft de scope de verkenning en studie naar de meest geschikte locatie voor de ongelijkvloerse kruising onder/over het spoor Utrecht-A’foort en mogelijk de naastliggende opstelsporen. Dit in samenhang tot randvoorwaarden welke vooraf en gedurende de onderzoeksfase aan de verbinding door de gemeente Utrecht, ontwikkelorganisatie Ruimte, en ProRail wordt gesteld. De gemeente Utrecht heeft de intentie de samenwerking te vervolgen met de studiefase. De studiefase is een aparte opdracht, de gemeente Utrecht is niet verplicht deze optie af te nemen.

De werkzaamheden in de onderzoeksfase leiden tot het voorleggen van de best mogelijke locatie voor de ongelijkvloerse spoorkruising binnen gestelde kaders aan het project. De studiefase betreft een diepgaandere uitwerking om de ongelijkvloerse spoorkruising ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Resulterend in een aantoonbaar haalbaar ontwerp. Op hoofdlijnen ziet Utrecht de volgende fasen met doorlooptijden:
– Onderzoeksfase 4 maanden;
– Studiefase 10-14 maanden;
– Contractfase 6 maanden;
– Uitvoeringsfase 2 jaar.

Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese openbare aanbestedingsprocedure volgens de Aanbestedingswet 2012.De gemeente wil de opdracht gunnen aan één inschrijver. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 29 januari 2922 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250861

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *