Ingenieursdiensten binnenstedelijke transformatiegebieden Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Ingenieursdiensten binnenstedelijke transformatiegebieden Haarlemmermeer

Het huidige centrum van Hoofddorp zal de komende jaren worden ontwikkeld naar een nieuw volwaardig stadscentrum van Hoofddorp. In totaal zullen er circa 1650 nieuwe woningen, circa 12.000m2 nieuw BVO aan voorzieningen en een nieuw gemeentehuis ontwikkeld worden. In Nieuw-Vennep wordt op het Pionier Bols terrein een bedrijventerrein herontwikkeld naar een gemengde werk-woon omgeving met circa 2.000 woningen. De gekozen benadering is er een waarin de initiatiefnemers (grondeigenaren of gemandateerd ontwikkelaars) het initiatief nemen en de gemeente een faciliterende rol heeft. De ontwikkelstrategie is in het Masterplan opgenomen.

in deze niet-openbare procedure is gekozen voor een raamovereenkomst. Op voorhand kan de omvang van deze opdracht niet goed worden bepaald. Daarnaast is het onzeker wanneer en soms ook óf de gemeente Haarlemmermeer gebruik wil maken van de betreffende diensten. De planning van de gebiedsontwikkeling is afhankelijk van diverse factoren die voor vertraging kunnen zorgen. Opdrachtgever en daardoor ook de opdrachtnemer van deze opdracht is afhankelijk van de planning van derden en van marktontwikkelingen. Daarnaast zijn de meeste plannen nog niet volledig ontworpen. Door marktontwikkelingen en voortschrijdend inzicht is het daardoor mogelijk dat de inhoud van de huidige plannen wijzigt. Afname van deze ingenieursdiensten is via nadere opdrachtverlening, zoals (onderdelen van) ontwerpwerk, (onderdelen van) bestek- en contracteringswerk en eventueel aanverwante advies- en onderzoekproducten.
De concept raamovereenkomst wordt in de gunningsfase meegestuurd.

De gemeente beoogt een partij te contracteren:
– die de juiste voorbereidende ontwerpen en bestekstukken levert, die toegevoegde waarde biedt, meedenkt en helpt;
– die flexibel kan reageren op de wijzigende ontwerpen, omstandigheden en onzekere planning van de voortgang en planning van deelfasen van deze opdracht, waar opdrachtnemer geen invloed heeft;
– die onderkent dat een passende match van zijn projectteam met dat van de opdrachtgever een succesfactor is voor het slagen van dit project en daarom bereid is om zijn teamleden te vervangen indien dat nodig is om de samenwerking te verbeteren;
– die een vast team van kundige mensen voor dit gehele gebied wil benoemen, die het integrale beeld bewaakt en de effecten van gemaakte keuzes elders in de omgeving kan overzien;
– die goed zicht heeft op de prioriteit van de verschillende deelopdrachten en de capaciteit van het team daarnaar verdeeld;
– die garandeert en feitelijk in staat is de benodigde werkzaamheden uit te voeren.

Scope van de opdracht ten aanzien van Pionier Bols
Het plangebied van de herontwikkeling van het Pionier- en Bolsterrein is opgesloten tussen de Venneperweg, Westerdreef, Lucas Bolsstraat, Athenelaan, Helsinkilaan en de busbaan (Zuidtak) langs de Nieuwerkerkertocht. De herontwikkeling zal hoofdzakelijk binnen deze omtrek worden uitgevoerd. De te sluiten raamovereenkomst heeft betrekking op het leveren van ingenieursdiensten ten behoeve van de ontwikkeling van de fasen in Pionier-Bols, zoals in de gehele projectplanning nader is beschreven. Daarbij is een onderscheid te maken tussen het openbaar gebied in eigendom van de gemeente en het toekomstige openbare gebied binnen de blokken.
1) Openbaar gebied: in dit areaal is de gemeente aan zet voor planvorming, inkoop en realisatie van de herstructurering/ aanpassing van de straatprofielen, inclusief coördinatie kabels en leidingen infrastructuur.
2) Toekomstig openbaar gebied: Binnen de blokken zullen de ontwikkelaars aan zet zijn inzake de planvorming en realisatie van de toekomstige openbare ruimte. De gemeente heeft een toetsende rol inzake de te realiseren kwaliteit en zal een coördinerende rol hebben voor wat betreft raakvlakken, planning en fasering. De realisatie van dit areaal zal gefaseerd plaatsvinden door
verschillende partijen en volgt op de bouwplanrealisatie. Deze fasering vergt een specifieke aandacht voor continuïteit en gelijkwaardigheid van wegprofielen en toegepaste materialen/technieken. Als gevolg van de toename van het aantal woningen in dit gebied zijn daarnaast echter ook aanpassingen voorzien in de (directe) omgeving van het plangebied. Uitwerking hiervan hoort tevens tot de scope van dit project. Het betreft de volgende ingrepen:
– Aanleg VRI met opstelstroken op kruispunt Venneperweg en Westerdreef;
– Aanleg turborotonde op kruispunt Venneperweg en Operaweg;
– Aanleg bypass op kruispunt Operaweg en Noordelijke Randweg;
– Herinrichting Helsinkilaan met reconstructie kruispunt Athenelaan, doortrekken Helsinkilaan naar de Operaweg en aanleg rotonde op nieuw kruispunt met Operaweg/ Rodelindelaan;
– Herinrichting kruispunt Noorderdreef en Hoofdwegen.

Scope van de opdracht ten aanzien van Hoofddorp Centrum
Het projectgebied Hoofddorp centrum bevindt zich grofweg binnen de volgende demarcatie: Kruisweg, Burg.van der Wiligenlaan, Nieuweweg, Geniedijk en de Hoofdvaart. De te sluiten raamovereenkomst heeft betrekking op het leveren van ingenieursdiensten ten behoeve van de aanpassingen aan openbare ruimte. Als gevolg van de toename van het aantal woningen en voorzieningen binnen het plangebied zijn daarnaast echter ook aanpassingen voorzien in de (directe) omgeving van het plangebied. Uitwerking hiervan hoort tevens tot de scope van dit project. Het betreft de volgende ingrepen:
• Herinrichten van de Nieuweweg vanaf de Geniedijk t/m de Kruisweg verdeeld over verschillende fases;
• Herinrichten van de openbare ruimte Raadhuisplein en omgeving, tussen de Burg. Van de Wiligenlaan, Kruisweg en Nieuweweg.
• Het overkoepeld coördineren van kabel en leiding verleggingen en nieuwe tracés ten gevolge van alle ontwikkelingen;
• Het aanpassen van diverse bestaande riolering en persleidingen binnen het aangegeven gebied:
• Het herinrichten van openbare ruimte rondom diverse ontwikkelingen in het aangegeven gebied:
• Het adviseren betreffende de inpassing van een WKO-systeem in openbare ruimte.

De raamovereenkomst is bedoeld voor de werkzaamheden in alle vakgebieden zoals hieronder in hoofdlijnen is omschreven. Inmetingen en opnames terrein (voor zover niet in scope opstalontwikkeling). Het betreft onder andere:

 • Inventarisatie/ conditionering
 • Onderzoeken/ Technische advisering
 • Ontwerp/ tekenwerk
 • Kostenadvisering
 • Planning en Fasering
 • Rapportage
 • Overleg/afstemming (voor zover van toepassing)
 • Inkoop/aanbesteding
 • Vergunningen en procedures
 • Toetsing en beoordeling/ raakvlakmanagement
 • Coördinatie kabels en leidingen

De aanbestedende dienst heeft na zorgvuldige afweging gekozen voor de looptijd van deze raamovereenkomst van twee  jaar met een optie om deze viermaal te kunnen verlengen met één jaar. De ingangsdatum van de raamovereenkomst is per 1 juni 2022. Indien noodzakelijk kunnen de laatste drie maanden van het laatste jaar van de raamovereenkomst worden gebruikt om de overdracht naar de volgende opdrachtnemer – die uit een te houden aanbesteding de opdracht gegund krijgt voor de daaropvolgende jaren – te verzorgen en soepel te laten verlopen. Daarnaast kan de gemeente ná het einde van de raamovereenkomst, nog optioneel enkele opdrachten voor project-specifieke gevallen opdragen met het oog op kennisoverdracht naar de nieuwe raamcontractant op met het oog op de borging van de continuïteit.

De geraamde opdrachtwaarde van de werkzaamheden bedraagt circa €1.140.000,-over een looptijd van zes jaar. Dit is bedoeld voor werkzaamheden in alle deelgebieden. In de volgende fase van de aanbestedingsprocedure wordt van de geselecteerde gegadigden verwacht dat zij een inschrijving doen die bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Tariefstelling per functie/discipline;
2. Plan van aanpak op basis van één of meerdere casi;
3. Interview met de projectleider van het beoogde projectteam naar aanleiding van het plan van aanpak. Interview en plan van aanpak worden gezamenlijk beoordeeld.
De inschrijvingen zullen worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving.
De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 9 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248951

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *