Inburgering gemeente Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Inburgering gemeente Den Haag

©Duo 2019
Fragment inburgeringsexamen video Duo

Met ingang van 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. In dit nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regierol in het inburgeringsproces. Dit bestaat onder andere uit de aanbodverplichting van verschillende leerroutes en maatschappelijke begeleiding aan alle inburgerende asielstatushouders (vanaf nu: inburgeraars). Om aan deze aanbodplicht te voldoen is deze aanbesteding uitgeschreven. Gekozen is voor een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure met het gunningscriterium ‘Economisch meest voordelige Inschrijving’ (EMVI), beste prijs/kwaliteitsverhouding (BPKV). Voor deze aanbesteding wordt op onderdelen samengewerkt door de gemeenten Den Haag, Delft, Rijswijk, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Waar in dit document gesproken wordt over “de gemeente”, kan dit worden gelezen als alle gemeenten die deelnemen aan dat onderdeel, tenzij anders aangegeven. Deze opdracht is verdeeld in drie percelen. Per perceel sluit de opdrachtgever een raamovereenkomst met één opdrachtnemer. Daarnaast sluit de opdrachtgever voor perceel 1 en 2 met de partijen die als tweede beste partij zijn beoordeeld een wachtkamerovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Deze wachtkamerovereenkomst wordt geactiveerd in het geval de primaire overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd. In het geval van activering van de wachtkamerovereenkomst geldt er een implementatieperiode van drie maanden.
Perceel 1
Brugklas, B1-route, Z-route en het participatieverklaringstraject
Perceel 2
Onderwijsroute, B1-Entreeroute en het participatieverklaringstraject
Perceel 3
Maatschappelijke begeleiding 

Elke deelnemende gemeente sluit een eigen overeenkomst, onder dezelfde voorwaarden zoals opgenomen in deze aanbesteding. Specifieke werkafspraken worden per gemeente vastgelegd gedurende de implementatieperiode. De gemeente wil dit nieuwe stelsel samen met de opdrachtnemer(s) ontwikkelen en uitvoeren. Met een gezamenlijke verantwoordelijkheid om voor de inburgeraars het beste inburgeringsstelsel te ontwikkelen. Het inburgeringstraject bestaat uit diverse activiteiten die parallel en in samenhang worden georganiseerd. De gemeente wil een strategisch en operationeel partnerschap aangaan, met alle ketenpartners en/of opdrachtnemers. Dit partnerschap draagt bij aan een integrale aanpak en is flexibel om gezamenlijk te leren en op het effect van het stelsel te sturen. Het aantal inburgeraars zal per jaar fluctueren. Tussen 2016 en 2020 fluctueerde de instroom in de deelnemende gemeentes van 2.542 asielstatushouders in 2016 tot 803 in 2019. Dit aantal betreffen alle asielstatushouders, hiervan is gemiddeld 70% boven de 18 jaar en daarmee inburgerplichtig. Met deze mate van fluctuaties dient ook rekening gehouden te worden gedurende de looptijd van deze opdracht. De gemeente heeft het recht om bovenop de in de aanbestedingsstukken vermelde hoeveelheden en de daarmee corresponderende prijs maximaal 500% van de indicatieve omvang van 2019 af te nemen. Deze mogelijke extra afname is meegenomen in de waardering (of: waardebepaling) van de opdracht en valt binnen de maximale hoeveelheid van de overeenkomst. De indicatieve omvang van de opdracht bedraagt €8.000.000,- per jaar. De maximale omvang (500%) bedraagt €40.100.000,-per jaar.

De raamovereenkomst treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2022, evenals de wet inburgering. De
raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De
overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente twee keer worden verlengd met een periode van twee jaar.
Elke deelnemende gemeente kan individueel besluiten de overeenkomst wel of niet te verlengen en is hiervoor niet afhankelijk van de andere gemeenten.
Aangegeven is, dat de omvang van de opdracht indicatief is en onder voorbehoud. Als gevolg van de Corona situatie (en kabinetsmaatregelen) is er zeer beperkt zicht is op hoe de aanbestede dienstverlening zich op de (middel)lange termijn ontwikkelt. De corona-pandemie heeft mogelijk (verdere) gevolgen voor de opdracht. Oplossingen daarvoor zijn moeilijk voorzienbaar en verder ook afhankelijk van overheidsmaatregelen. De gemeente behoudt zich het recht om, als gevolg van de Corona omstandigheden, de opdracht te herzien, of met die omstandigheden in
overeenstemming te brengen.

Bron: Tenderned 5 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218816

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *