Beredderen van milieu-incidenten Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Beredderen van milieu-incidenten Rotterdam

Foto: © Gemeente Rotterdam

De onderhavige opdracht heeft samengevat betrekking op het op afroep en naar behoefte treffen van maatregelen ter voorkoming of vermindering van milieuschade in de openbare ruimte van de gemeente. de opdracht bestaat in hoofdzaak uit:
– Het voor de uitvoering van werkzaamheden 24 uur per etmaal, zeven dagen per week beschikbaar houden van personeel, materieel en materiaal inclusief een 24- uurs storingsdienst.
– Het beredderen van kleinschalige milieu-incidenten, veelal naar aanleiding van verkeersongevallen of vervuiling van verhardingen.
– Het verwijderen en afvoeren van gedumpt synthetisch en /of (hennep) drugsafval en het nemen van maatregelen om (verdere) verontreiniging te voorkomen.
– Het verwijderen van resten na een autobrand.
– Het verhelpen van bodemverontreinigingen veroorzaakt door kleinschalige milieuincidenten of gedumpt (hennep) drugsafval om verdere verontreiniging te voorkomen.
– Het waar van toepassing op aanwijzing van Opdrachtgever laten verwijderen van asbest verdacht materiaal in de buitenruimte.
Milieuschade in de buitenruimte kan onder andere ontstaan door vervuiling met:
Motorolie;
Koelvloeistof;
Brandstoffen;
Verf;
(Frituur)vet;
Olie;
Asbest;
Kwik;
Bloed
Dumpingen van (hennep) drugsafval;
Gasflessen; en/of
Lachgaspatronen.

Opdrachtgever heeft als taak het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte waarvoor zij verantwoordelijk is.
Voor deze opdracht houdt dit in dat opdrachtgever bepaalde werkzaamheden uit laat voeren door de opdrachtnemer teneinde aan haar verantwoordelijkheid voor het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte te voldoen.
Deze werkzaamheden (dienstverlening van de opdrachtnemer) bestaan in hoofdzaak uit het beredderen van kleinschalige milieu-incidenten, veelal naar aanleiding van verkeersongevallen (vrijkomende motorolie, koelvloeistof, enz.) of het dumpen van afval waardoor verontreiniging ontstaat, in de openbaar toegankelijke ruimte als wegen, plantsoenen en watergangen.
Dit betekent onder meer:
– het aannemen van meldingen en uitrukken naar incidenten;
– het alert zijn op en tijdig signaleren van mogelijke milieueffecten met inschatting van de mogelijk aanwezige risico’s en hierop adequaat anticiperen;
– het zoveel mogelijk inperken van (milieu) gevolgen en vervolgschade;
– het ter plaatse inventariseren van relevante gegevens en indien nodig beheersmaatregelen treffen. Het bevorderen van de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming;
– het vastleggen van de situatie;
– verkeersmaatregelen treffen;
– opruimen van verontreiniging, schoonmaken van wegdek en afvoeren van afval;
– rapporteren aan opdrachtgever.

Aanleiding voor deze aanbestedingsprocedure is het aflopen van de overeenkomst met de huidige opdrachtnemer ten behoeve van het op afroep en naar behoefte treffen van maatregelen ter voorkoming of vermindering van milieuschaden in de openbare ruimte van de gemeente. Aangezien de behoefte aan deze dienstverlening nog immer aanwezig is en hiermee de
Europese aanbestedingsdrempel wordt overschreden is het hiervoor noodzakelijk een nieuwe Europese aanbesteding op te starten. De opdracht is niet in percelen opgedeeld.
De geraamde waarde bedraagt €650.000,- ex btw per jaar. De totale geraamde waarde (gehele looptijd) bedraagt €2.600.000,- ex btw. Het gaat om een schatting van het volume en de omzet. Het verwijderen, afvoeren en/of laten analyseren van asbestverdacht materiaal heeft aanbesteder ook binnen een andere raamovereenkomst al opgenomen. Het gaat hier meestal om grotere hoeveelheden maar niet uitsluitend.
Aanbesteder zal afhankelijk van de situatie en naar zijn beoordeling ook van genoemde overeenkomst gebruik maken.

De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar. De begindatum van de raamovereenkomst ligt naar verwachting op 1 juni 2021, en de raamovereenkomst eindigt van rechtswege 31 mei 2023 zonder dat opzegging nodig is. De gemeente kan de raamovereenkomst twee keer verlengen voor de duur van één jaar. Op eventuele verlengingen zijn alle bepalingen en
voorwaarden van de raamovereenkomst zonder enige beperking van toepassing.
Verder behoudt de gemeente zich het recht voor de raamovereenkomst met een termijn van maximaal 3 maanden te verlengen, indien zij de opdracht die het onderwerp is van de overeenkomst opnieuw heeft aanbesteed en er sprake is van uitloop van de aanbesteding als gevolg van gerechtelijke procedures tegen de gunningsbeslissing van de betreffende aanbesteding.

Bron: Tenderned 5 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218870

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *