Iets met verduurzaming woningen in Stein, zo begrijpen wij – Aanbestedingsnieuws

Iets met verduurzaming woningen in Stein, zo begrijpen wij

Foto: Pixabay.com

De gemeente Stein heeft het voornemen een dienst “Energiebesparing woningen” aan te besteden volgens de Europese Openbare procedure op basis van “Beste Prijs-KwaliteitsVerhouding”. Dit betekent dat in principe iedere geïnteresseerde marktpartij een inschrijving kan indienen voor deze opdracht.

De gemeente Stein wil de woningmarkt van zowel huur als koopwoningen verduurzamen en/of levensloop bestendig maken. De energietransitie Met deze aanbesteding denkt aanbesteder de markt uit te dagen om met innovatieve oplossingen te komen die bijdragen aan de verduurzaming van de woningen. Tot op heden is het in beweging krijgen van de woningeigenaar de grootste uitdaging gebleken. Daarom is door de gemeente Stein in samenwerking met woningcorporatie Zaam-Wonen een modelwoning ingericht. Deze  modelwoning is een huurwoning van ZaamWonen die duurzaam en levensloopbestendig is ingericht. In deze modelwoning kunnen eigenaren eens een kijkje nemen naar de mogelijke oplossingen en kunnen deze eigenaren in gesprek komen met marktpartijen die duurzame oplossingen aandragen. Daarnaast wordt van de marktpartijen verwacht dat deze
de eigenaren ondersteunen en adviseren bij welke partijen ze terecht kunnen om de eigen woning aan te passen.

De gemeente heeft twee regelingen beschikbaar namelijk de RRE voor eigenaren van woningen en de RREW voor huurders en eigenaren van woningen. Hierdoor zijn de regelingen bereikbaar voor alle inwoners van de gemeente Stein. De RRE regeling is beschikbaar t/m 31-12-2021 en de RREW is beschikbaar tot en met 31-7-2022. De gemeente Stein heeft voor de RRE maximaal €90.000,- en voor de RREW maximaal €300.000,00 beschikbaar. Deze regelingen stoppen als het maximum in de regeling is bereikt. Het streven is om bovengenoemde bedragen zo volledig mogelijk in te zetten binnen deze opdracht, echter zijn de genoemde bedragen geen resultaatsverplichting.

Stichting Dubbelduurzaam is sinds 2020 aangesteld om werkzaamheden te verrichten vanuit de RRE regeling. De inschrijver dient rekening te houden met deze werkzaamheden zodat eigenaren niet onterecht dubbel gebruik maken van de beschikbare regelingen. Stichting Dubbelduurzaam voert voornamelijk de energiescan en levensloopbestendigheidsscan uit aan woningen. De opdrachtnemer heeft een coördinatie en afstemmingsverplichting met Dubbelduurzaam, welke gelijktijdig werkzaamheden uitvoert op de RRE regeling.
Om in aanmerking te komen tot de RRE uitkering geld het volgende:
– De regeling heeft betrekking op kleinschalige maatregelen door eigenaren van koopwoningen.
– Er kan voor maximaal 1.000 woningeigenaren een regeling aangevraagd worden.
Van de 1.000 beschikbare regelingen, zal een deel gebruikt worden door de stichting Dubbelduurzaam.
– Per woning kan maximaal €100 aangevraagd en ingediend worden t.b.v. duurzame maatregelen. Voor een uitgebreide omschrijving en vereiste van de regeling wordt verwezen naar:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rre

Om in aanmerking te komen voor de RRE(W) uitkering geldt het volgende:
– De regeling dient aangevraagd te worden voor minstens 1.000 woningen in de gemeente en is voor de gemeente Stein gemaximaliseerd op 3.000 woningen.
– 50% of meer van de aanvraag is voor activiteiten gericht op huurwoningen
– 70% (van € tot €) van de activiteiten moet gericht zijn op:

o Het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen
o Het energiezuinig inregelen van verwarmings-en of ventilatiesystemen
o Het geven of laten geven van op de specifieke woning gericht advies over energiebesparing.
o Adviesgesprek over verduurzamingsmaatregelen in de woning.

– Minder dan 10% gaat naar activiteiten die bovenstaande maatregelen ondersteunen
– Maximaal 20% van het budget is beschikbaar voor brochures, informatieavonden, advertenties etc.

Wat is nu de opdracht?

Dienst:
Aangemelde bewoners kunnen één van de onderstaande mogelijkheden kiezen:
– Een voucher ter waarde van €90,- om een Energiebox samen te stellen.
– Een gratis adviesgesprek om de woning te verduurzamen
– Een gratis energiescan
– Gratis inregelen van de installaties in de woning
Indien de bewoner daadwerkelijk plannen heeft voor grootschalige verduurzaming van de woning, kan
eveneens een adviesgesprek worden aangevraagd m.b.t. de daadwerkelijke
verduurzamingsmaatregelen. Tevens dient er geadviseerd te worden bij de inkoop van technische
installaties alsmede de financiering van de maatregelen.
Energiebox
Bewoners kunnen een Energiebox samenstellen t.w.v. €90,00, met producten om
energiebesparende maatregelen in de woning door te voeren. Bewoners zijn verplicht de
Energiebox af te halen bij het huis van de toekomst. Bij het afhalen wordt van de aannemende
partij verwacht dat de bewoners worden geadviseerd over duurzaam en of levensloopbestendig
wonen.
Adviesgesprek
Bewoners kunnen een adviesgesprek aanvragen (bij het Huis van de Toekomst in Stein of bij
bewoners thuis), waarbij ze geadviseerd worden over verduurzaming van de woning, en bij welke
betrouwbare partijen (aannemers) ze terecht kunnen voor een offerte en het uitvoeren van de
maatregelen.
Energiescan woning
Bewoners kunnen een duurzaamheidsscan laten uitvoeren in de eigen woning waarbij er een
onafhankelijk rapport met mogelijkheden op het gebied van energiebesparing ontvangen.
Inregelen van de installatie
Bewoners kunnen de technische apparatuur (zoals bijvoorbeeld cv, warmtepomp, centrale
verwarming) eenmalig opnieuw laten inregelen zodat deze zo optimaal en energiezuinig zijn
ingesteld.

De overeenkomst wordt aangegaan tot einde regelingsperiode RRE(W) of bij het bereiken van het maximale bedrag van €90.000,- in combinatie met de uitgaven van Stichting Dubbelduurzaam. Bij de RRE regeling en € 300.000,- bij de RREW regeling. Wanneer de overheid de duur van de regeling verlengt, kan de gemeente Stein de regeling eenzijdig verlengen of beëindigen per datum van de huidig vastgestelde einddatum. De voor de oorspronkelijke contractperiode overeengekomen bepalingen , blijven tijdens de eventuele verlenging(en) onverkort van kracht, tenzij in de gezamenlijk overleg anders wordt bepaald en vastgesteld.

NDR Neen, we hebben tijdens het schrijven van dit artikel niet te veel aan de Oranjebitter gezeten. Concreter dan dit wordt het niet. Maar checkt u het vooral zelf bij onze bron.

Bron: Tenderned 26 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226269

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *