ICT voorziening natuurbeheerders – Aanbestedingsnieuws

ICT voorziening natuurbeheerders

Steeds meer taken die in het verleden door de rijksoverheid gedaan werden, worden nu gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten, zoals natuurbeleid (naar provincies). Voor de twaalf provincies betekent dit een uitbreiding van taken, vooral op het gebied van natuur en informatiesystemen. Om dat werk goed, en in veel gevallen ook samen, uit te voeren, ontstond vanuit de provincies de behoefte aan een aparte uitvoeringsorganisatie. Zo werd vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO), waar de
samenwerkende provincies in zijn verenigd, BIJ12 opgericht. BIJ12 verzorgt namens het IPO deze aanbesteding.

Vanaf 1 januari 2017 is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) onderdeel Natuurbeheer veranderd. Natuurbeheerders die vanaf deze datum (opnieuw) in aanmerking willen komen voor subsidie natuurbeheer en minder hectares grond beheren dan de provinciale drempelwaarde, moeten zich aansluiten bij een natuurcollectief. Niet de natuurbeheerder, maar het
collectief:

  • dient de aanvraag voor subsidie Natuurbeheer bij de provincie in;
  • ontvangt de beschikking daarop;
  • beheert (incl. controle) de subsidieverlening;
  • ontvangt de betaling en keert deze uit aan de deelnemers

De NatuurCollectieven Nederland (NCN) hebben sinds 2019 de beschikking over een ICT voorziening waarmee zij een subsidieaanvraag kunnen opstellen en indienen. Deze softwarevoorziening is echter binnen een andere externe applicatie gerealiseerd. Doel is echter de software voor de natuurcollectieven als zelfstandige softwaretoepassing te exploiteren en het functioneel beheer ervan overdraagbaar te maken. Daartoe is eind 2020 een aanvang gemaakt. Als eerste is de overdracht en verantwoordelijkheid van het functioneel beheer geregeld, het is nu tijdelijk belegd bij BIJ12. Er zijn nieuwe tijdelijke contracten met de huidige leveranciers aangegaan voor de continuering van de huidige ICT-voorziening “ICT natuurbeheerders” en het afsplitsen van de software is gerealiseerd zodat er nu een zelfstandige ICT voorziening is voor NCN “ICT natuurbeheerders”. De totale opdrachtwaarde voor uitvoeren van correctief-, perfectief, preventief en adaptief-onderhoud gaat echter de grens van het Europese drempelbedrag overschrijden en daarmee is een Europese aanbesteding voor BIJ12 verplicht.

De Opdrachtverlening omvat op hoofdlijnen het leveren en ter beschikking stellen van een pakket met (functionele) modules waarmee NCN de huidige geboden functionaliteit kan continueren en behelst ook eenmalige diensten (implementatie (inrichten/configureren van de software), en training (adoptie). Het plafondbedrag voor de aanbesteding bedraagt voor het initiële deel €125.000,- (exclusief btw). In het bepalen van dit bedrag zijn we ervan uitgegaan dat er in de basis een standaardpakket wordt aangeboden voor een groot gedeelte van de functionaliteit. Het richtbedrag voor jaarlijks beheer bedraagt €45.000,- per jaar. Dit is gebaseerd op de huidige jaarlijkse beheerkosten. Dit bedrag omvat de kosten voor: Licenties, hosting, en tweedeelijns helpdesk. 

Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met een initiële looptijd van vijf jaar. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht vijf maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een
periode van telkens één jaar.
De Aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid gedurende de gehele looptijd de
Overeenkomsten tussentijds zonder opgaaf van redenen op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

Bron: Tenderned 28 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226387

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *