ICT-hardware Stg basisonderwijs Gooi en Vechtstreek – Aanbestedingsnieuws

ICT-hardware Stg basisonderwijs Gooi en Vechtstreek

Foto: Pixabay.com

Binnen Talent Primair maken gebruikers gebruik van Google Workspace. Er wordt gebruik gemaakt van het COOL-portaal dat wordt geleverd, beheerd en onderhouden door Cloudwise. Binnen de scholen van opdrachtgever wordt op grote schaal gebruik gemaakt van Chromebooks. Enkele scholen maken gebruik  van Snappet(tablets).

De aanbesteding betreft een raamovereenkomst voor levering van;

  • laptops;
  • desktop PC’s;
  • tablets;
  • aanverwante apparatuur als beeldschermen, toetsenborden, dockingstations, etc;
  • overige front-end ICT hardware.

Ondanks dat opdrachtgever bovenstaande productgroepen wilt ondervangen in de aanbesteding, is voornamelijk de inkoop van PC’s / laptops op dit moment van belang voor opdrachtgever. Dit is vooral een visie-beleid dat de komende jaren zal worden uitgerold en toegepast. Naast de levering verwacht opdrachtgever aanvullende dienstverlening:

  • Opdrachtgever wenst alle gegevens van de leveringen te ontvangen in een overzichtelijk bestand. Hierin moet opgenomen zijn: merk, type, serienummer, MAC adres(sen) en aangebracht kenmerk.
  • Afleveren op locatie; in door opdrachtgever aan te wijzen ruimte, verwijderen en afvoeren van verpakkingsmateriaal.

De apparatuur zal met name worden ingezet voor het primair onderwijs, voor gebruik door leerlingen en voor de medewerkers van opdrachtgever. Andere ICT-componenten zoals bijvoorbeeld servers, software, printers, routers, switches, digiborden en telefonie zijn geen onderdeel van de aanbesteding. Ook ICT (werkplek)beheer valt buiten de scope van deze aanbesteding.

Opdrachtgever schaft regelmatig ICT middelen aan, zowel voor haar medewerkers als voor leerlingen. Dit gaat bijvoorbeeld om PC’s, laptops en tablets. De huidige ICT middelen worden doorgaans per school besteld. Er is gekozen om voor het leveren van ICT hardware, een raamovereenkomst aan te gaan met meerdere (drie) partijen om de inkoop van deze productgroep in één keer goed in te richten en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Opdrachtgever heeft de ambitie inkoop meer te centraliseren, hierin kunnen scholen onderling samenwerken of volgt er een inkoop moment met bovenschoolse regie.

De Raamovereenkomst heeft tot gevolg dat er voor opdrachtgever geen afnameverplichting geldt. Dit houdt in:
Dat opdrachtgever zich het recht voorbehoudt om op basis van de raamovereenkomst geen nadere opdracht te verlenen;
Dat het opdrachtgever vrij staat een nadere opdracht te gunnen aan een derde die geen partij is bij de raamovereenkomst in de volgende gevallen:
Indien geen van de bij de raamovereenkomst aangesloten partijen kan voldoen aan de minimale eisen en criteria;
Indien geen van de bij de raamovereenkomst aangesloten partijen binnen de daarvoor gestelde redelijke termijn een nadere offerte indient.
Indien blijkt dat de geoffreerde prijzen niet marktconform zijn. (Zie PvE voor nadere specificatie)
Een bedrag van ongeveer €1.105.000,-  zal naar verwachting worden besteed in de komende vier jaren aan ICT hardware middelen.

De te sluiten raamovereenkomst gaat in op het moment van ondertekening door opdrachtgever. De looptijd van de overeenkomst zal twee jaar bedragen, met de mogelijkheid tot tweemaal verlenging van de raamovereenkomst met één jaar.
Het is de intentie van opdrachtgever om de maximale contractduur te benutten.Voor het vergeven van een order (bestelling) vanaf een bedrag van €15.000,- exclusief BTW, kan onder de contractanten een “minicompetitie” worden gehouden. De opdrachtgever zal aan de drie contractanten een offerte-aanvraag doen, met een vooraf vast gesteld pakket aan eisen en wensen. Altijd zijn tenminste de voorwaarde van onderhavige overeenkomst van kracht. Op basis van de door de contractanten ingestuurde offerte zal een gunningsbeslissing worden gemaakt voor de desbetreffende order. De gunningsbeslissing zal worden genomen op basis van de criteria die bij de aanvraag zullen worden medegedeeld. Contractanten hebben vanaf het ontvangen van offerteaanvraag tien werkdagen om een offerte in te dienen. Mocht tijdens de minicompetitie blijken dat alle contractanten niet het gevraagde kunnen leveren dan behoudt de opdrachtgever zich het recht voor dit elders aan te schaffen. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding een openbare procedure. Het gunningscriterium voor deze aanbesteding is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 15 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246875

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *