Huisvesting verenigingen Wessem – Maasgouw – Aanbestedingsnieuws

Huisvesting verenigingen Wessem – Maasgouw

Impressie: © Gemeente Maasgouw

De opdrachtgever van de opdracht is de Gemeente Maasgouw gevestigd te Markt 36 in Maasbracht. Maasgouw is een gemeente die per 1 januari 2007 is ontstaan uit de gemeenten Heel, Maasbracht en Thorn. In totaal zijn er tien kernen: Maasbracht, Ohé en Laak, Stevensweert, Linne, Thorn, Heel en Panheel, Wessem en Beegden. De opdracht in deze niet-openbare aanbesteding omvat de huisvesting van verenigingen in Wessem. Hiervoor wordt een nieuw cultuurhuis gerealiseerd (ca. 1.150m2 bvo) en de huidige sportzaal De Tump uitgebreid (ca. 1.515m2 bvo). De sportzaal De Tump is bestemd voor sportverenigingen. Het cultuurhuis is bestemd voor overige verenigingen, waaronder muziekverenigingen. Beide complexen zijn
gelegen aan de Thornerweg te Wessem. De motivatie van opgave is een hedendaagse en toekomstbestendige accommodatie voor verenigingen. Het cultuurhuis wordt gerealiseerd ter vervanging van de huidige Harmoniezaal in Wessem. De nieuwbouw is voorzien op het voormalige trapveldje aan de Thornerweg, gelegen tussen Jeugdhuis De Sprong en de speeltuin De Roetsj. Naast de bebouwing wordt een parkeervoorziening gerealiseerd, zowel bestemd voor het cultuurhuis als sportzaal De Tump.
De huidige sportzaal De Tump voorziet in twee zalen, bijbehorende kleedruimten en overige ondersteunende ruimten. De uitbreiding voorziet in een derde zaal. Tevens worden het aantal kleedruimten en de ontmoetingsruimte uitgebreid.  Daarnaast worden de huidige kleedruimten gerenoveerd. Tijdens de realisatie is de sportzaal niet in gebruik.
De aanbesteder heeft ervoor gekozen deze opdracht op te delen in de volgende percelen:
1. Bouwkundig;
2. Elektrotechnische installaties;
3. Werktuigbouwkundige installaties;
4. Infra.
Een gegadigde mag niet op meerdere percelen inschrijven, maar slechts het perceel waarvoor gegadigde is uitgenodigd. De reden hiervoor is dat uit een analyse van de markt blijkt dat de omvang van de opdracht, de risico’s en de organisatorische gevolgen de opdracht niet-toegankelijk is voor marktpartijen in het midden- en kleinbedrijf. De gemeente Maasgouw acht het wenselijk om ook deze partijen de mogelijkheid te bieden in te schrijven op de betreffende percelen. Deze opdracht betreft een overheidsopdracht voor werken met een geraamde waarde van €2.500.000,- exclusief omzetbelasting. De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst (1 augustus 2022)  tot en met oplevering van het werk. Als uiterlijke datum voor oplevering dient inschrijver 31 juli 2023 voor de sportzaal De Tump en 30 november 2023 voor het cultuurhuis aan te houden. 

De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de offertefase. De selectiefase houdt in dat iedere geïnteresseerde een verzoek tot deelneming mag indienen. De ingediende verzoeken tot deelneming worden beoordeeld door de selectiecommissie. Op basis van de beoordeling worden de  gegadigden geselecteerd die in aanmerking komen voor toelating tot de offertefase. Na de selectie ontvangen de betreffende gegadigden de uitnodiging tot inschrijving op basis waarvan gegadigde een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. Tijdens de offertefase worden de ingediende inschrijvingen beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘laagste prijs’.

Bron: Tenderned maandag 21 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256563

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *