Beheer en exploitatie zwembad Den Inkel Reimerswaal – Aanbestedingsnieuws

Beheer en exploitatie zwembad Den Inkel Reimerswaal

Foto: pexels.com

Zwembad Den Inkel is gelegen in een natuurgebied in de periferie van Kruiningen. In dit gebied bevindt zich ook een familiecamping. De accommodatie bestaat uit een binnen- en buitenbad. Voor de camping is met name het buitenbad een welkome voorziening. Het buitenbad dateert van 1968. In 1994 is het binnenbad toegevoegd. In 2009 is op het terrein van het buitenbad een multifunctioneel gebouw gerealiseerd. Recent is het binnenbad gerenoveerd. Het binnenbad is te kenschetsen als een functionele voorziening, met name geschikt voor begeleide activiteiten (zwemlessen, schoolzwemmen en doelgroepen). Het binnenbad bestaat uit de volgende publieksfuncties:

  • sportbad van 20×10 meter.
  • instructiebad van 8×6 meter.

Het buitenbad is een volwaardig recreatieve voorziening met de volgende functies:

  • Een wedstrijdbad van 50×21 meter.
  • Een L-vormig familiebad van circa 500 m2 (op basis van leeftijdscategorieën verdeeld in 3 zones) met een 50-meter waterglijbaan en een hoge en lage duikplank
  • Een kleuterbad van circa 50 m2.
  • Een ligweide
  • Een kleed-/doucheaccommodatie en een multifunctioneel gebouw waarin onder meer de horeca is gevestigd.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de kaders vastgesteld voor het beheer en de exploitatie van de accommodatie. Deze opdracht heeft betrekking op het risicodragend en duurzaam beheren en exploiteren van deze accommodatie, waaronder de uitvoering van het volledige onderhoud en op basis van vooraf overeengekomen inhoudelijke en financiële afspraken. Met de exploitant worden overeenkomsten aangegaan, gebaseerd op de huur en exploitatie van de accommodatie, voor een contractperiode van tien jaar. De gemeente is bereid een vaste, uitsluitend te indexeren, jaarlijkse vergoeding voor beheer- en exploitatiediensten te verstrekken aan de exploitant. Deze jaarlijkse vergoeding (zijnde de inschrijfsom van de winnende inschrijving, inclusief opstartkosten) bedraagt maximaal €700.000,- (exclusief BTW, prijspeil 2022). Jaarlijks per 1 januari en voor het eerst in 2023 wordt de vergoeding geïndexeerd.  De indexering wordt bepaald op basis van de maand september voorafgaand aan het jaar waarop de aanpassing van de vergoeding van toepassing is, met dien verstande dat de vergoeding nimmer zal dalen beneden het laatstelijk verschuldigde bedrag.  De totale huursom (integrale kostprijs) voor de accommodatie bedraagt €277.000,- per jaar (exclusief BTW, prijspeil 2022), jaarlijks te indexeren.

De exploitant draagt alle kosten en ontvangt alle inkomsten die gemoeid zijn met de exploitatie van de accommodatie
gedurende de contractperiode, met uitzondering van de in de huur- en exploitatieovereenkomst expliciet genoemde kosten
die voor rekening komen van de gemeente. De exploitant is verplicht gedurende de contractperiode te voldoen aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en regelgevingen, de bepalingen in de huur- en exploitatieovereenkomst, alsmede aanvullende, door de gemeente gestelde (prestatie-)eisen.

De verwachte ingangsdatum van de contractperiode is 1 september 2022. Aan deze datum kunnen door de nieuwe exploitant van de accommodatie geen rechten worden ontleend. Tot de ingangsdatum van de nieuwe contractperiode beheert en exploiteert stichting zwembad Den Inkel de accommodatie. De accommodatie is en blijft in eigendom van de gemeente Reimerswaal. De uitgifte van deze concessieopdracht voor diensten vindt plaats in overeenstemming met de in juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012. Het voornemen is, na het beoordelen van de inschrijvingen, aan één inschrijver de opdracht te gunnen. De beoordeling vindt plaats op basis van het criterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) met de specificatie beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Met het oog op de door de inschrijvers te verrichten inspanningen, waaronder het inspecteren van de accommodatie en het
opstellen van een meerjaren onderhoudsplan ten behoeve van het risicodragend onderhouden van de accommodatie, is de
gemeente bereid een vergoeding te verstekken. Op basis van een geldige inschrijving zoals omschreven, wordt aan de inschrijvers, uitgezonderd de winnende partij, een vergoeding verstrekt ter grootte van
€7.500,- (exclusief BTW).

Om gegadigden maximaal inzicht te bieden in (de staat van) de accommodatie wordt een moment georganiseerd waarop de
accommodatie bezichtigd kan worden. Vertegenwoordigers van de gemeente en van de huidige exploitant zijn hierbij aanwezig
om er zorg voor te dragen dat de belangstellenden zich toegang kunnen verschaffen tot de verschillende (ruimten van de)
accommodatie. Eventuele vragen naar aanleiding van de bezichtiging dienen te worden gesteld via de berichtenservice (tabblad ‘vragen en antwoorden’) op TenderNed.  Gegadigden kunnen enkel rechten ontlenen aan schriftelijke informatie, informatie per email daaronder begrepen. De bezichtiging vindt plaats op woensdag 30 maart 2022. 
Naast het hiervoor genoemde eerste bezichtigingsmoment zijn belangstellenden in de gelegenheid één of meerdere herhalingsbezoeken te brengen aan de accommodatie. Verzoeken hiertoe dienen te worden gedaan via de berichtenservice van TenderNed, op een wijze zoals na de (eerste) bezichtiging bekend zal worden gemaakt. Zo spoedig mogelijk na het verzoek wordt betreffende belangstellende de mogelijkheid geboden de accommodatie (opnieuw) te bezoeken. Na het verstrijken van de uiterlijke termijn voor het indienen van vragen voor ronde 2 (8 mei 2022 voor 10:00) is het niet meer mogelijk de accommodatie te bezoeken.

Bron: Tenderned zondag 20 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256369

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *