Huis aan huis aanpak energiearmoede Gouda – Aanbestedingsnieuws

Huis aan huis aanpak energiearmoede Gouda

Foto: Google Streetview

De Gemeente Gouda wil in 2040 CO2 neutraal en aardgasvrij zijn. Om deze doelen te bereiken zal energie moeten worden bespaard en moet de gebouwde omgeving van het aardgas af. Om bewoners te helpen energie in huis te besparen zijn de afgelopen jaren in diverse wijken in Gouda zogenaamde wijkaanpakken uitgevoerd en zijn met de RRE en RREW regelingen de eerste stappen gezet om CO2 te besparen. De gemeente Gouda beschikt over circa 15 energiecoaches en een mobiel energieloket. Afgelopen jaar is er een huis aan huis aanpak geweest waarbij, na een quickscan van de woning, energiebesparende producten direct aan de bewoners werden afgegeven. Deze aanpak is zeer succesvol geweest en heeft ons bruikbare inzichten gegeven in de behoefte van bewoners van de bezochte woningen. Deze aanpak willen wij daarom opschalen naar een groter gebied, en daarbij ook meer de focus leggen op gebieden met energiearmoede. Doel van deze uitvraag is om daar invulling aan te geven.

De aanpak van de gemeente Gouda was tot nu toe vooral aanbodgericht, waarbij de bewoner zelf in actie moest komen om te profiteren van het beschikbare aanbod, zoals de Groene Bon, advies van energiecoaches en maatwerkadviezen. We merken helaas dat we daarmee ook een groot deel van de inwoners niet bereiken. Het heeft de gemeente doen besluiten de energiearmoede aanpak en de RREW te combineren en meer vraaggericht te gaan werken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het langs gaan bij inwoners in wijken en buurten waarvan bekend is dat betalen van de energienota, of andere vaste lasten, een uitdaging is. Door middel van een dashboard en data analyse hebben wij enkele wijken en buurten in beeld waarbij dit speelt.
Deze wijken willen wij gaan benaderen met een uitgebreide huis aan huis aanpak.

De vorige huis aan huis aanpak was vooral gericht op zo concreet mogelijk ondersteunen van onze inwoners met producten en het tegelijkertijd creëren van bewustwording. De aanpak bestond uit de volgende stappen:
1. De gemeente en woningcorporatie sturen naar een aantal straten of buurten een gezamenlijke brief om de huis aan huis actie aan te kondigen.
2. Binnen twee weken na het versturen van de brief wordt er door adviseurs in een buurt of wijk huis aan huis advies gegeven.
3. Na een korte opname van de woning worden producten aangeboden tot een vooraf bepaald maximaal bedrag. In overleg met de bewoner worden de af te nemen producten geselecteerd en direct achtergelaten.
De basis van deze buurtaanpak willen wij graag continueren omdat we erg tevreden zijn met de resultaten die tot nu toe bereikt zijn. Toch denken we dat er meer winst te halen is voor wat betreft hulp en bewustwording bij het contactmoment met de bewoners. Het contactmoment bij deze aanpak zouden wij daarom nog beter willen gebruiken om de bewoners aanvullend te informeren en/of te helpen. Daartoe is onder andere een A5 folder opgesteld die achtergelaten kan worden, maar wellicht zijn er nog meer mogelijkheden waarmee we de bewoners van dienst kunnen zijn. Via deze uitvraag willen we de markt dan ook uitdagen om binnen het beschikbare budget de hierboven genoemde aanpak in te vullen en waar mogelijk te verbeteren/uit
te breiden. Het daadwerkelijk aanbrengen van de producten is voor sommige mensen bijvoorbeeld een uitdaging, terwijl dit wat ons betreft een grote meerwaarde zou hebben voor de aanpak. Daarnaast hebben de Goudse woningcorporaties (Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden Holland) aangegeven dat zij mensen met een huurachterstand ook de mogelijkheid willen geven een dergelijk advies één op één aan te vragen. De één op één advisering maakt ook onderdeel uit van deze aanbesteding.

Voor deze aanpak gaan we uit van 1500 te bereiken woningen, met een maximaal gemiddeld bedrag van €250,- per woning. De totale opdrachtsom komt daarmee op maximaal € 375.000,- inclusief niet verrekenbare btw. Het aan te besteden bedrag valt in twee onderdelen uiteen vanwege btw aspecten:
1. Personeelskosten voor het advieswerk en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. De btw hiervan is verrekenbaar voor de gemeente en wordt dus niet opgeteld bij de totale opdrachtsom.
2. Energiebesparende producten die worden afgegeven aan de bewoners. De btw hiervan is niet verrekenbaar voor de gemeente en wordt dus wel opgeteld bij de totale opdrachtsom.
Hoe de verdeling tussen deze twee hoofdposten plaats vindt, is aan de opdrachtnemer. Ook mag het bedrag per woning enigszins fluctueren, zolang de totale opdrachtsom maar maximaal €375.000,- bedraagt. In algemene zin geldt dat we een zo groot mogelijk deel van het beschikbare budget aan willen wenden om de bewoners te helpen.

Naast de buurtaanpak, waar deze uitvraag met name op gericht is, hebben woningcorporaties aangegeven ook één op één advies aan te willen bieden voor bewoners met een huurachterstand. De verwachting is dat dit maximaal zo’n 250 woningen behelst, deze maken onderdeel uit van de totaal 1500 woningen zoals eerder genoemd. Voor deze woningen mag maximaal €50,- extra personeelskosten worden gerekend. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het beschikbare bedrag voor energiebesparende producten, het beschikbare bedrag per woning blijft dus €250,- Mochten het aantal woningen voor een één op één advies hoger uitkomen dan treden partijen in overleg. Over de één op één aanpak worden nadere afspraken gemaakt met opdrachtnemer. Het streven is de aanpak zoveel als mogelijk gelijk te houden aan de buurtaanpak.

Opdrachtgever heeft drie opties elk om vijfhonderd huizen extra te laten bezoeken. De opdracht kan inclusief de extra opties oplopen tot maximaal drieduizend bezoeken huizen.
De Opdracht wordt aanbesteed voor een periode van maximaal vier maanden De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht met maximaal één jaar te verlengen ten behoeve van het uitvoeren van de aanvullende opties. De opdrachtgever en opdrachtnemer overleggen alsdan over een eventuele verlenging. Bij een eventuele verlenging gelden vergelijkbare uitgangspunten als voor de initiële opdracht. Deze aanbesteding zal  door middel van de Europees openbare verkorte procedure
worden uitgevoerd. De beoordeling geschiedt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 19 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269902

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *