Herstel breedplaatvloeren Turfmarkt 147 Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Herstel breedplaatvloeren Turfmarkt 147 Den Haag

Foto: Rijksvastgoedbedrijf

In mei 2017 is de parkeergarage op het vliegveld van Eindhoven ingestort. Uit onderzoek van TNO en adviesbureau Hageman bleek dat de constructie van de breedplaatvloeren de oorzaak was van de instorting. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) onderzocht naar aanleiding van dit
incident waar deze breedplaatvloeren zijn toegepast in zijn vastgoedportefeuille en waar een mogelijk veiligheidsrisico aanwezig is. Uit dit onderzoek bleek dat in veel Rijks- en Defensiegebouwen breedplaatvloeren zijn toegepast. Op basis hiervan zijn alle gebouwen met
een veiligheidsrisico met tijdelijke (beheers)maatregelen veiliggesteld, waaronder ook de Turfmarkt 147 te Den Haag. In mei 2019 is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een informatiedocument gepubliceerd waarmee beoordeeld kan worden of de breedplaatvloeren voldoende draagkracht hebben. Vanuit het RVB is vervolgens aan Zonneveld opdracht gegeven de draagkracht van de, in de Turfmarkt 147 aanwezige, breedplaatvloeren te beoordelen met de rekenregels uit het informatiedocument. Op basis van deze opdracht is een rapportage ontstaan waarin aangegeven is welke plaatnaden wel en niet voldoen aan de eisen. Voor de plaatnaden die niet voldoen is herstel nodig. Om over te gaan tot herstel moet er, na het doorlopen van een aanbesteding, opdracht worden gegeven aan een geschikte marktpartij.
Voor deze opdracht vraagt het RVB, aan marktpartijen met ervaring en expertise op het gebied van constructies, om te komen tot de engineering van een herstelmethode voor de plaatnaden die niet voldoen en het herstel hiervan vervolgens uit te voeren.

De volgende organisaties zijn gehuisvest op de te herstellen verdiepingen:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK);
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

Plaatselijk moet rekening worden gehouden met belangrijke werkzaamheden van de gebruikers in het primaire proces en technische ruimtes die dit primaire proces ondersteunen. Denk hierbij aan 19 belangrijke werk- en verkeergebieden in het gebouw, serverruimtes en de meldkamer
met beheer over Turfmarkt 147, Rijnstraat 8 en de Haagse Ring. In de contractdocumenten wordt duidelijk gemaakt welke kritieke activiteiten er zijn en waar rekening mee gehouden dient te worden.
De scope van de opdracht “Herstel breedplaatvloeren Turfmarkt 147 Den Haag” omvat het
engineeren van een herstelmethode en het herstellen van de breedplaatvloeren met plaatnaden en koppelwapeningen die niet voldoen. Deze zijn toegepast op alle 37 verdiepingsvloeren van het pand. Het herstel van de vloeren op de 10
e verdieping wordt in een eerder stadium uitgevoerd en valt niet binnen deze opdracht. In totaal gaat het om in ca. 5100 m plaatnaad, verdeeld over 36 verdiepingen.

De opdracht bestaat uit een engineeringfase en een uitvoeringsfase. Tijdens de engineeringfase wordt een herstelmethode bedacht om te komen tot het herstellen van de breedplaatvloeren met plaatnaden die niet voldoen. Tijdens en na de uitvoeringsfase moet het primaire proces
van de gebruikers door kunnen gaan. Om dit te realiseren moet daarom voor start van de herstelwerkzaamheden een opname van de feitelijke situatie worden uitgevoerd, waarbij met name de functies en de esthetische waarden van het gebouw in beeld worden gebracht. Na afloop van de herstelwerkzaamheden wordt wederom de situatie in beeld gebracht, hiermee wordt aangetoond dat de situatie gelijk is aan de situatie voor start van de herstelwerkzaamheden.
Omdat er in grote delen van het pand geen verlaagd plafond onder de verdiepingsvloeren is aangebracht, zal de versterkingsoplossing in het zicht blijven.

Voor deze opdracht zijn er globaal twee grote uitdagingen, waarbij het RVB een opdrachtnemer zoekt die deze uitdagingen aan kan en de zorgen hierover uit handen kan nemen. De grootste uitdaging voor deze opdracht is de validatie van de herstelmethode die wordt toegepast om de breedplaatvloeren te versterken. Het RVB wil hiervoor samen met de opdrachtnemer optrekken, om zo tot een validatie te komen die door alle partijen geaccepteerd wordt. Indien de opdrachtnemer en het RVB echter niet tot overeenstemming kunnen komen over de volledigheid van de validatie, kan het RVB een onafhankelijke derde (TNO) inschakelen voor een bindend advies. De tweede grootste uitdaging is om te komen tot een integrale aanpak van de opdracht, die rekening houdt met alle raakvlakken. 

Deze opdracht bevat de onderdelen engineeren en herstellen (Design & Build). De opdracht wordt verleend op basis van een vraagspecificatie en overeenkomst onder de UAV-GC 2005. Er wordt gekozen voor deze geïntegreerde contractvorm omdat de opgave uitermate geschikt is om een functionele vraag te stellen, waarbij marktpartijen zelf met een oplossing voor de herstelmethode van de breedplaatvloeren moeten komen en deze na voldoende verificatie en validatie toepassen op de te herstellen verdiepingen van het pand.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese procedure uit hoofdstuk 4 van het ARW 2016, de concurrentiegerichte dialoog. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Tijdens deze fase is er gelegenheid om vragen te stellen over het proces om te komen tot een aanmelding. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren en uit te nodigen tot deelname aan de tweede fase
(de dialoog- en inschrijvingsfase). Dit wordt gedaan door alle gegadigden achtereenvolgens te toetsen op uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en vervolgens te beoordelen op selectiecriteria.

Bron: Tenderned 7 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204736

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *